Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Senat odrzucił lex Czarnek 2.0

30 listopada 2022

29 listopada 2022 r. Senat odrzucił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe tzw. lex Czarnek 2.0. stosunkiem głosów 51 do 43.

Teraz uchwała Senatu o odrzuceniu nowelizacji zostanie poddana głosowaniu w Sejmie, który ostatecznie zadecyduje o jej losie.

Zapisy zawarte w ustawie wywołały sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego, środowiska oświatowego, organizacji pozarządowych i samorządowych oraz rodziców.

Przypominamy, że podczas procedowania nowelizacji w Sejmie i Senacie ZNP zgłosił poprawki odnoszące się do regulacji dotyczących:

· zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, co może skutkować dualizmem w zatrudnieniu, ponieważ osoby te będą zatrudniane na podstawie Kodeksu pracy, a nie ustawy – Karta Nauczyciela;

· wprowadzenia urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a także sformalizowania procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez te podmioty – w praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznacza zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców; opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów;

· oceny pracy nauczyciela – ostateczna decyzja w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora będzie należała do nadzoru pedagogicznego, dotychczas organ nadzoru pedagogicznego musi porozumieć się z organem prowadzącym;

· zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów – wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę; proponowany zapis budzi poważne zastrzeżenia odnośnie rzeczywistych intencji projektodawcy.

Ponadto, ZNP wnioskował o wykreślenie z delegacji ustawowej określonej w Karcie Nauczyciela kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Należy podkreślić, że zapisy ww. ustawy naruszają konstytucyjną zasadę decentralizacji i pomocniczości, naruszają prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, ograniczają samorządność gmin i samodzielność szkół. Dlatego w przypadku odrzucenia uchwały Senatu przez Sejm – Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się do Prezydenta RP o zawetowanie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe.

Lex Czarnek 2.0 – Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. weta

Mirosław Kozik, młody nauczyciel z ZNP Oddział Pszczyna i przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP przygotował petycję online do prezydenta ws. zawetowania lex Czarnek.

LINK DO PETYCJI

https://www.petycjeonline.com/lex_czarnek_20_-_petycja_do_prezydenta_rp_andrzeja_dudy_w_sprawie_weta?fbclid=IwAR1YuxC8Jm–58f-z6lW8DcL3DCbziet7E98ykIFQE8_td6jc4L9ucHCyXc

4 listopada 2022 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, czyli tzw. lex Czarnek 2.0. Ustawę poparło 230 posłów, 220 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Przeciwko lex Czarnek głosował minister sprawiedliwości. Teraz lex Czarnek trafi do Senatu.