Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

MINISTERSTWO EDUKACJI

23 grudnia 2015

Podsumowanie wyników ankiety ZNP ws. Gimnazjów (Informacja ze strony głównej ZG ZNP)
Aż 82 proc. nauczycieli gimnazjów uważa, że w przypadku likwidacji ich szkoły, nie będzie dla nich pracy w podstawówce lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy. Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej w listopadzie br. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w której wzięło udział 71 467 nauczycieli ze wszystkich województw.
W związku z planowaną likwidacją szkół gimnazjalnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do nauczycieli gimnazjów o udział w badania ankietowym i wyrażenie opinii na ten temat. Nauczyciele odpowiadali na siedem pytań odnoszących się przede wszystkim do problemu utraty pracy i możliwości zatrudnienia w innych szkołach, wdrożenia nowej podstawy programowej, problemów wychowawczych i wyników edukacyjnych w gimnazjach oraz zakończenia obowiązku szkolnego na szkole podstawowej.
Badanie zrealizowano w listopadzie 2015 r. Uczestniczyło w nim 71 467 nauczycieli z 16 województw.
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że skutkiem likwidacji gimnazjów będą zwolnienia nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Wyniki przeprowadzonego przez Związek badania wskazują, że blisko 84% respondentów obawia się utraty pracy z powodu braku godzin dla wszystkich nauczycieli w zreorganizowanych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.
Jednocześnie 82% badanych nauczycieli uważa, że w przypadku likwidacji gimnazjum, nie będzie miało możliwości podjęcia pracy w szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy.
Niezwykle ważnym zagadnieniem jest ocena możliwości wdrożenia nowej podstawy programowej dla szkół wszystkich typów. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił do nauczycieli z pytaniem, czy są gotowi od najbliższego roku szkolnego wdrożyć zapisy nowej podstawy programowej. Blisko 86% respondentów odpowiedziało negatywnie.
Różne środowiska polityczne i edukacyjne podnoszą kwestię niezadowalających efektów pracy z uczniami w trudnym okresie rozwojowym oraz zagrożenia wychowawcze występujące w okresie nauki w gimnazjum. Proponowany przez obecną ekipę rządzącą pomysł likwidacji tych szkół ma radykalnie poprawić sytuację w tym zakresie. Jednak zdaniem naszych respondentów przeniesienie uczniów z gimnazjów do szkół podstawowych nie rozwiąże problemów w pracy wychowawczej. Jest o tym przekonanych 86% uczestników badania.
88% respondentów uważa, że problemy wychowawcze można by skutecznie rozwiązywać przy większym wsparciu psychologów, pedagogów i innych specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Nie można zapomnieć o osiągnięciach edukacyjnych polskich gimnazjalistów. Badania międzynarodowe udowadniają, że właściwie ukierunkowany wysiłek i planowa, wytrwała praca uczniów pod kierunkiem dobrze przygotowanych nauczycieli przynoszą efekty. Potwierdzają to również nasi respondenci. Zdaniem 80% ankietowanych w gimnazjum można wypracować dobre wyniki edukacyjne.
Ostatnia kwestia do której odnieśli się ankietowani dotyczyła obowiązku szkolnego. W opinii blisko 85% badanych zakończenie obowiązku szkolnego na szkole podstawowej, co będzie miało miejsce w przypadku likwidacji gimnazjów, to niekorzystna zmiana społeczna

Podsumowanie ankiet w sprawie likwidacji gimnazjów Oddział ZNP w Rybniku

Wnioski: Ankietę przeprowadzono w gimnazjach na terenie miasta Rybnika oraz w dwóch gimnazjach gminy Świerklany. W badaniu ankietowym udział wzięło 350 nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

I. Nauczyciele biorący udział w ankiecie obawiają się zwolnienia z pracy z powodu braku godzin w zreorganizowanych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, 5os. nie udzieliło odpowiedzi,7 os. wykreśliło z pytania wyraz „NIE”, 1 osoba napisała, że zadane pytanie wymaga podwójnego przeczenia, 1 osoba napisała, że pytanie jest źle zadane, 14 os. napisało „tak obawiam się”

II. Ankietowani uważają, że w przypadku likwidacji gimnazjów nie będzie istniała możliwość podjęcia pracy w szkole podstawowej lub liceum, które znajdą się w najbliższej okolicy zamieszkania nauczyciela, 9 os. napisało „nie wiem”, 5 os. nie udzieliło odpowiedzi, 2 os. postawiły znak zapytania, 1 os. napisała „taką mam nadzieję”,1 os. napisała „sądzę”,

III. Z analizy udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 3 wynika, że od nowego roku szkolnego 2016, nauczyciele nie będą gotowi na wdrożenie nowej podstawy programowej dla wszystkich typów szkół, 8 os. nie udzieliło odpowiedzi, 2 os. napisały „nie wiem”, 1 os napisała „nie jest znana i jak sądzę opracowana”, 1 os. „ja nie”,

IV. W pytaniu czwartym w ocenie ankietowanych – przeniesienie uczniów z gimnazjów do szkół podstawowych- nie rozwiąże istniejących problemów wychowawczych,4 os. brak odpowiedzi, 3 os. napisały „nie wiem”, 1 os. postawiła znak zapytania,

V. Nauczyciele uważają, że istniejące problemy wychowawcze można rozwiązać poprzez większe niż dotychczas wsparcie specjalistów – psychologa, logopedy, pedagoga szkolnego, 5 os. nie udzieliło odpowiedzi,1 os. napisała „problemy są coraz mniejsze”, 1 os napisała „oraz rodziców”,

VI. Większość ankietowanych uważa, że w gimnazjach można wypracować dobre wyniki edukacyjne, jednakże bardzo liczba ankietowanych uważa, że jest to niemożliwe. Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna, 4 os. nie udzieliły odpowiedzi, 1 os. napisała „są wypracowane”,

VII. Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że zakończenie obowiązku szkolnego na szkole podstawowej jest niekorzystną zmianą społeczną, 2 os. postawiły znak zapytania, 5 os. nie udzieliło odpowiedzi, 3 os. napisały „nie wiem”,
Dodatkowe informacje umieszczone pod ankietą: pytania są tendencyjne, w jednej placówce 5 ankiet było pustych, 4 osoby popierają likwidację placówek, część ankietowanych obawia się, że po likwidacji gimnazjów pozostali pracownicy np. administracja i obsługa również stracą pracę i nie znajdą jej w swoim sektorze, nowe środowisko wpłynie negatywnie na współpracę w gronie pedagogicznym, problemy wychowawcze w gimnazjum są skutecznie rozwiązywane, te które się sporadycznie pojawiają powinny być rozwiązywane przy większym wsparciu poradni psychologiczno-pedagogicznych, większa współpraca wychowawcy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, wynikami edukacyjnymi możemy się szczycić, co znajduje potwierdzenie w badaniach PISA.