Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

MIASTA, KTÓRE NAJBARDZIEJ TRUJĄ SWOICH MIESZKAŃCÓW

31 marca 2014

Bez32121 tytułu

DF”: MIASTA, KTÓRE NAJBARDZIEJ TRUJĄ SWOICH MIESZKAŃCÓW

Po­la­cy od lat trują się na­wza­jem. Smog jest po­wo­dem cho­rób płuc, serca, no­wo­two­rów, miaż­dży­cy, astmy i aler­gii, skra­ca także dłu­gość życia. Na­ukow­cy wy­li­czy­li, że w nie­któ­rych miej­scach w Pol­sce, ży­je­my nawet o kilka lat kró­cej.

Mi­chał Ol­szew­ski, re­por­ter „Du­że­go For­ma­tu”, po­pro­sił Głów­ny In­spek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska o wy­li­cze­nie śred­nie­go stę­że­nia PM10 dla 38 naj­więk­szych miast w Pol­sce.

Rybnik jest na drugim miejscu

Śred­nie rocz­ne stę­że­nie pyłu PM10: 55,2 µg/m3

Za­nie­czysz­cze­nie skra­ca życie o 39,7 mie­sią­ca