MINISTERSTWO EDUKACJI

23 grudnia 2015

Podsumowanie wyników ankiety ZNP ws. Gimnazjów (Informacja ze strony głównej ZG ZNP) Aż 82 proc. nauczycieli gimnazjów uważa, że w przypadku likwidacji ich szkoły, nie będzie dla nich pracy w podstawówce lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy. Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej w listopadzie br. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w której wzięło udział 71 […]

Czytaj...

Aktualności z prac na arenie międzynarodowej oraz działań i dokumentów ETUCE

14 maja 2015

1.    Aktualności z prac na arenie międzynarodowej oraz działań i dokumentów ETUCE Spotkanie Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Budapeszcie  Tematyka:  Pozyskiwanie nowych członków. Wzmacnianie nauczycielskich związków-zawodowych Referenci, m.in.: prezes ZNP – Sławomir Broniarz Prezentacja głównych problemów nauczycielskich związków zawodowych w krajach Europy Środkowo – Wschodniej: niż demograficzny, zmniejszająca się liczba nauczycieli i członków związków; niska kultura […]

Czytaj...

Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału w Rybniku informuje.

6 grudnia 2014

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW – YOU WIN CELE: • propagowanie aktywnych form wypoczynku, • doskonalenie sprawności fizycznej przez czynny udział w zawodach sportowych, • utrzymanie i podnoszenie kondycji uczestników zawodów, • wymiana doświadczeń na gruncie sportowo-rekreacyjnym, • wyłonienie najlepszych uczestników poszczególnych dyscyplin i kategorii wiekowych Organizator regionalnych eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Seniorów zobowiązany […]

Czytaj...

MIASTA, KTÓRE NAJBARDZIEJ TRUJĄ SWOICH MIESZKAŃCÓW

31 marca 2014

DF”: MIASTA, KTÓRE NAJBARDZIEJ TRUJĄ SWOICH MIESZKAŃCÓW Po­la­cy od lat trują się na­wza­jem. Smog jest po­wo­dem cho­rób płuc, serca, no­wo­two­rów, miaż­dży­cy, astmy i aler­gii, skra­ca także dłu­gość życia. Na­ukow­cy wy­li­czy­li, że w nie­któ­rych miej­scach w Pol­sce, ży­je­my nawet o kilka lat kró­cej. Mi­chał Ol­szew­ski, re­por­ter „Du­że­go For­ma­tu”, po­pro­sił Głów­ny In­spek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska o wy­li­cze­nie śred­nie­go […]

Czytaj...

Biblioteczka Nauczycieli

8 marca 2014

W ramach Biblioteczki Nauczycieli ukazały się kolejne dwa tytuły: „Ocena pracy nauczyciela” „Zakładowy fundusz socjalny” Książeczki te będzie można nabyć w biurze ZNP

Czytaj...

Warto wiedzieć, że…

8 marca 2014

DODATEK ZA WARUNKI PRACY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH? – MINISTER NIE MÓWI NIE. 26 lutego 2014 r. członkowie kierownictwa ZNP – prezes Sławomir Broniarz i wiceprezes Krzysztof Baszczyński – spotkali się z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem spotkania była sytuacja pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiciele ZNP przekazali ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi projekt nowelizacji ustawy o […]

Czytaj...

Nauczyciele z Rybnika najlepsi w Polsce!

13 lutego 2014

Nauczyciele ZNP Rybnik zwyciężyli podczas Ogólnopolskiego Turnieju piłki nożnej halowej rozgrywanego w Milówce. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Europy w Bułgarii. ZNP Rybnik reprezentowali: Adam Adamczyk, Tomasz Adamczyk, Sebastian Balon, Łukasz Norek, Adam Roezner (kapitan). Wyniki turnieju: Grupa I: 1. ZNP Żywiec -7pkt 2. ZNP Zgierz -5pkt 3. ZNP Milówka -2pkt 4. ZNP […]

Czytaj...

Prawo

16 października 2013

Odpowiedź MPiPS ws. świadczeń kompensacyjnych Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na list ZNP w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. nr 97, póz. 800). MPiPS informuje, że zgodnie z art. 4 ust. l  ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych prawo do świadczenia przysługuje nauczycielom, którzy […]

Czytaj...

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP

17 września 2013

STANOWISKO ZWIĄZKU NAUCZCYIELSTWA POLSKIEGO W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KARTA NAUCZYCIELA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że podobnie jak przedstawione w marcu 2013 r. założenia zmian w ustawie Karta Nauczyciela, tak i przedłożone w obecnym projekcie ustawy konkretne zmiany legislacyjne nie zostały podporządkowane deklarowanym przez projektodawców celom projakościowym, motywowane są natomiast […]

Czytaj...

Stanowisko Zarządu Oddziału ZNP

9 listopada 2012

Stanowisko Zarządu Oddziału   Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku z dnia 8 listopada 2012 r.  w sprawie sytuacji materialnej pracowników administracji i obsługi. Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu lat domaga się od władz samorządowych miasta Rybnika zwiększenia nakładów na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji   placówek oświatowo – wychowawczych.  W piśmie z  września br. ( o sygn. 0161/496/12)  wnioskowaliśmy […]

Czytaj...

Strona 1 z 212

Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie