Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Strona Główna

Koleżanki i Koledzy

Zarząd Główny ZNP obradujący 18 października 2016 r. w Warszawie na nadzwyczajnym posiedzeniu , podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej – „NIE DLA CHAOSU W SZKOLE”. Uważamy, że wprowadzana przez minister A. Zalewską  reforma edukacji  wywoła tylko chaos organizacyjny, wygenerują koszty, zniszczy dorobek polskich szkół, spowoduje zwolnienia w oświacie i nie wpłynie na podniesienia jakości kształcenia i wychowania.

Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:

W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:

Jednocześnie ZNP, w przypadku niespełnienia naszych postulatów,  przygotowuje procedury związane z wejściem w spór zbiorowy
Postulaty ZNP to:

Kazimierz Piekarz

– prezes Oddziału ZNP w Rybniku

NAUCZYCIELE MÓWIĄ „DOŚĆ”:

PIKIETA

10 PAŹDZIERNIKA 2016

MANIFESTACJA

19 LISTOPAD 2016

STRAJK

2016/2017

Ramowe plany nauczania II PROPOZYCJA MEN
(do uzgodnienia z ekspertami pracującymi nad podstawą programową kształcenia ogólnego)
Ramowe plany nauczania – szkoła podstawowa (klasy IV – VIII)

 Ramowe plany nauczania II

2616_ibe

ZatroskaniStanowisko polskich samorządów
w sprawie planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty
W związku z ogłoszeniem przez ministra edukacji narodowej planów dalszych zmian w oświacie, której prowadzenie jest zadaniem własnym gmin, powiatów i województw, organizacje reprezentujące polskie samorządy stwierdzają, że nie konsultowano z nami planowanych zmian. Dotąd nie przedstawiono nam żadnych projektów ustaw. Prace nad nimi, jeśli są prowadzone, odbywają się bez udziału naszych przedstawicieli. Brak propozycji regulacji prawnych w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego stwarza poważne zagrożenie dla realności zapowiadanego harmonogramu ich wprowadzania.
1. Negatywnie opiniujemy potwierdzenie zapowiedzi likwidacji gimnazjów. Uważamy, że nie ma żadnych poważnych argumentów za tą zmianą. Nie przedstawiono żadnych analiz, raportów czy ekspertyz uzasadniających potrzebę likwidacji gimnazjów. Tymczasem ocena jakości nauki w polskich gimnazjach, prowadzona w skali międzynarodowej, jest bardzo wysoka. Badania w ramach Programu Między-narodowej Oceny Umiejętności Uczniów, realizowane przez międzynarodowe konsor-cjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (naj-większe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów), potwierdzają w ostat-nich latach ogromy postęp w kształceniu uczniów w wieku gimnazjalnym. Wy-niki polskich 15-latków plasują ich w ścisłej czołówce uczniów w Europie i na świecie.
Także inne badania, przeprowadzone w latach 2008-13 w zakresie bezpieczeństwa w gimnazjach, z udziałem 31 tys. respondentów (21,5 tys. uczniów oraz 9,5 tys. rodziców), potwierdzają dobrą sytuację w tym zakresie.
Likwidacja gimnazjów (w formule tzw. „wygaszania”), spowoduje zaprzepaszczenie wysiłku organów prowadzących ten rodzaj szkół. Od ich utworzenia w 1999 r. samorządy wydały na ich funkcjonowanie (w cenach bieżących) łącznie 130 miliardów złotych, w tym 8 miliardów na inwestycje. Ponadto także inne podmioty prowadzące gimnazja w całej Polsce (przede wszystkim organizacje obywatelskie i kościoły) wydatkowały na ten cel kilkanaście miliardów zł.
Wygaszanie gimnazjów spowoduje, tylko w pierwszych dwóch latach, dodatkowe koszty, szacowne w samorządach na kwotę ponad 1 miliarda złotych. Do tego należy doliczyć trudne do oszacowania koszty pośrednie likwidacji gimnazjów, które dotkną nie tylko samorządy.
Należy podkreślić, że aż 3.100 gimnazjów samorządowych oraz ponad 200 prowadzonych przez inne podmioty to placówki samodzielne, skazane na wymazanie z edukacyjnej mapy Polski. W planach MEN nie ma dla nich (w tym dla zatrudnionych w nich nauczycieli) żadnej realnej alternatywy.
Nieuniknionym skutkiem reformy systemu edukacji w zapowiedzianym kształcie będzie także zredukowanie wielu obecnych, małych szkół 6-klasowych do funkcji 4-klasowych szkół filialnych. Pociągnie to za sobą dodatkowe dowożenie dzieci, a w konsekwencji pogorszenie warunków nauczania i niezadowolenie rodziców.
1 reprezentowanych ustawowo przez wszystkie organizacje, tworzące stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.
2. Opinie formułowane w ramach debaty nad stanem polskiej oświaty formułują tezę, że młodzież kończąca naukę w szkołach średnich, nie jest wystarczająco przygo-towana do podejmowania studiów i do sprostania wymogom oraz oczekiwaniom rynku pracy. Jeśli tak rzeczywiście jest, trzeba wskazać przyczyny takiego stanu rzeczy. Nie jest on spowodowany strukturą szkolnictwa ani jakością pracy nauczycieli czy zaangażowania uczniów. Przyczyną jest nieodpowiedni program nauczania, zwłaszcza w szkołach średnich, w tym zawodowych, ustalany odgórnie przez resort edukacji.
3. Podkreślamy, że w ostatnim czasie przeprowadzono już inne zmiany w polskiej oświacie, także bez konsultacji z samorządami a nawet wbrew naszym opiniom.
Pierwszą z nich było cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i przywrócenie go dla siedmiolatków, z możliwością podjęcia przez rodziców decyzji o wysłaniu dziecka do szkoły w wieku 6 lat. Nie jesteśmy przeciwni, by o tym decydowali rodzice. Wręcz odwrotnie, to środowiska samorządowe postulowały taką zmianę, zanim została ona wprowadzona. Jednakże, sposób przeprowadzenia tej zmiany spowodował w wielu miejscach brak miejsc w przedszkolach, a także negatywne skutki finansowe dla gmin w wysokości 222,5 mln zł (różnica między „utraconą” subwencją szkolną na ucznia a dotacją na przedszkolaka). Wprawdzie MEN zapowiada objęcie sześciolatków w przedszkolach częścią oświatową subwencji ogólnej, jednak w projekcie budżetu państwa na rok 2017 nie ma środków na ten cel.
4. Nie akceptujemy dokonanych ostatnio zmian w ustawie o systemie oświaty, które uzależniają decyzje samorządów dotyczące sieci szkół od zgody kuratora. Powoduje to w istocie przeniesienie decyzji na organ, który nie ponosi żadnej odpo-wiedzialności, w tym finansowej, za realizację zadań dotyczących prowadzenia szkół.
Uważamy, że zmiany w systemie oświaty wprowadzać należy z rozwagą, kierując się dobrem dzieci i młodzieży oraz troską o jakość nauczania. Powinny one wynikać z uzgodnień ze środowiskami rodziców, nauczycieli i samorządów terytorialnych, które w ostatecznym rozrachunku ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań oświatowych w gminach, powiatach i województwach.
Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

http://wyborcza.pl/10,82983,20813596,dlaczego-rodzice-powinni-wesprzec-pikiety-nauczycieli-10-pazdziernika.html

BRONIMY POLSKIEJ SZKOŁY PRZED CHAOSEM!

Koleżanki, Koledzy!

Nauczyciele i Nauczycielki!

Reforma  PROPOZYCJA MEN LICEUM siatki II LO

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH

Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Minister Edukacji do zaprzestania naruszania dóbr osobistych Związku Nauczycielstwa Polskiego, tj. dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy ZNP oraz do usunięcia skutków tych naruszeń,

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH

I USUNIĘCIA SKUTKÓW TYCH NARUSZEŃ

ZNP wzywa Panią Minister do:

1)      zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, w myśl której manifestacje, mające miejsce w dniu 10 października br. przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju, których celem było wyrażenie negatywnego stanowiska ZNP wobec projektowanych zmian w systemie oświaty, zostały zaplanowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji,

2)      zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, w myśl której Związek Nauczycielstwa Polskiego wstąpił do Komitetu Obrony Demokracji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Panią Minister do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania niniejszego pisma) usunięcia ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl) fragmentu nagrania konferencji prasowej Pani Minister i przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” z dnia 7 października br., w trakcie którego przekazała Pani opinii publicznej ww. nieprawdziwe informacje.

Jednocześnie Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Panią Minister do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania niniejszego pisma) zamieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl) na okres 7 dni, w zakładce aktualności, oświadczenia następującej treści:

 „Niniejszym oświadczam, że nieprawdziwa jest rozpowszechniona przeze mnie informacja, w myśl której manifestacje, mające miejsce w dniu 10 października br. przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju, których celem było wyrażenie negatywnego stanowiska ZNP wobec projektowanych zmian w systemie oświaty, zostały zaplanowane przez ZNP wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji. Ponadto oświadczam, że nieprawdziwa jest podana przeze mnie informacja, w myśl której Związek Nauczycielstwa Polskiego wstąpił do Komitetu Obrony Demokracji. Za podanie powyższych nieprawdziwych informacji skutkujących naruszeniem dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy Związku Nauczycielstwa Polskiego Związek ten przepraszam.

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej ”

Ponadto Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Panią Minister do niezwłocznego  (nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania niniejszego pisma) przesłania Polskiej Agencji Prasowej oświadczenia zawierającego ww. tekst przeprosin.

Informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia ww. wezwań, Związek Nauczycielstwa Polskiego skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października br. odbyła się wspólna konferencja prasowa Pani Minister oraz przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy. W jej trakcie stwierdziła Pani, że przewidziane na dzień 10 października br. manifestacje przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju, mające na celu wyrażenie negatywnego stanowiska ZNP wobec projektowanych zmian w systemie oświaty, zostały zaplanowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji. Ponadto wskazała Pani, że Związek Nauczycielstwa Polskiego wstąpił do Komitetu Obrony Demokracji. Informacje te są nieprawdziwe. Poprzez ich rozpowszechnianie narusza Pani dobre imię, wiarygodność, wizerunek i renomę ZNP, gdyż z informacji tych wynika, że ZNP nie jest w stanie samodzielnie zaplanować i zorganizować manifestacji przed szesnastoma urzędami wojewódzkimi. Ponadto wskazują one, że ZNP utracił samodzielność organizacyjną na skutek wstąpienia do KOD i że świadomie zrezygnował z ustawowej gwarancji niezależności od wszelkiego rodzaju organizacji. Gwarancję takiej niezależności zapewnia ZNP art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, który stanowi: „Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.”. Tymczasem wstąpienie do KOD musiałoby się łączyć ze zobowiązaniem do przestrzegania statutu i uchwał organów tej organizacji (przewiduje to §16 Statutu KOD zamieszczonego na stronie www.ruchkod.pl), na co Związek Nauczycielstwa Polskiego nigdy by nie przystał. Podane przez Panią Minister ww. nieprawdziwe informacje powtórzyło wiele mediów, w tym Polska Agencja Prasowa. Informacje te cały czas są rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wobec powyższego wskazane na wstępie wezwanie jest całkowicie uzasadnione.

Warszawa, 13.10.2016

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

Minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła reformę edukacji polegającą m.in. na likwidacji gimnazjów, utworzeniu ośmioletniej szkoły powszechnej i czteroletniego liceum oraz powołaniu szkół branżowych. To oznacza powrót do starego systemu kształcenia.

Jest wiele obszarów wymagających modyfikacji, jednak planowana reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans. Jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji.

Rządzący zamiast doskonalić system – bez konsultacji, ignorując osiągnięcia polskich uczniów w międzynarodowych badaniach – zamierzają zburzyć dotychczasową strukturę szkolnictwa. Tak radykalny pomysł kolejnej reformy jest nieuzasadniony i społecznie szkodliwy.

Dla Ucznia i Rodzica oznaczać będzie:

Szanowni Rodzice,

czy zgadzacie się na niepewność, chaos i wieloletnią prowizorkę?

Czy wierzycie, że bezbolesny powrót do szkoły, którą sami pamiętacie, jest możliwy i potrzebny?

Czy uważacie, że należy zburzyć obecny system kształcenia, za który Polska jest podziwiana na całym świecie?

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wspólne działanie na rzecz dobrej edukacji oraz podpisanie petycji w obronie polskiej szkoły zamieszczonej na stronie: www.petycje online.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoły

Więcej informacji o reformie na stronie: niedobra zmiana.edu.pl

Bądźmy razem! Nic o nas bez nas!

CZY DOBRA ZMIANA W OŚWIACIE??????

szkola-podstawowa-2

PROPOZYCJA MEN (do uzgodnienia z ekspertami pracującymi nad podstawą programową kształcenia ogólnego)

RAMOWE PLANY NAUCZANIA IV LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (PORÓWNANIE)

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Profil podstawowy

(aktualny)

Profil rozszerzony

(aktualny)

Liczba godz.           w IV-letnim LO
1. Język polski 4+4+4 0+4+4 16
2. Język obcy I 4+4+5 6+5+6 12
3. Język  obcy II 2+3+3 2+1+2 8
4. Język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania  w oddziałach dwujęzycznych (11)
5. matematyka 4+3+3 0+4+3(17) 14
6. historia 2+[HIS: 3+1] 0+5+5 8
7. wos 1+0+0 0+4+2 2
8. fizyka 1+0+0 0+4+4 3
9. chemia 1+0+0 0+5+4 3
10. biologia 1+0+0 0+5+5 3
11. geografia 1+0+0 0+5+4 3
12. Informatyka / zajęcia komputerowe 1+0+0 0+4+2 1
13. Podstawy przedsiębiorczości 2+0+0 2+0+0 2
14. Wychowanie fizyczne 3+3+3 3+3+3 12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa 1+0+0 1+0+0 2
16. Wiedza o kulturze 1+0+0 1+0+0 1
17. Zajęcia w wychowawcą 1+1+1 1+1+1 4
18.                                                                            Razem obowiązkowe 94+11)
19. Religia/etyka 2+2+2 2+2+2 Określone w odrębnych przepisach
20. WDŻ 14R
21. Zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nauka własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach sportowych i szkołach sportowych
22. Godz. do dyspozycji dyrektora 0 0 1 na oddział
23. Doradztwo zawodowe Po 10 godz. w klasach I i II
24. Uwaga!!! Było 97 godz. Było 107 godz.
25. Brakuje: język łaciński i wiedza o kulturze antycznej (0+4+4) oraz edukacji europejskiej (0+1+1)  

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin 1 Język polski 16 2 Język obcy I 12 3 Język obcy II 8

Język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania  w oddziałach dwujęzycznych (11)

5 Matematyka 14 6 Historia 8 7 WOS 2 8 Fizyka 3 9 Chemia 3 10 Biologia 3 11 Geografia 3 12 Informatyka/Zajęcia komputerowe 1

13 Podstawy przedsiębiorczości 2 14 Wychowanie fizyczne 12 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 2 16 Wiedza o kulturze 1 17 Zajęcia

z wychowawcą 4 20 RAZEM obowiązkowe 94 + (11) 21 Religia/Etyka Określone w odrębnych przepisach 22 WDŻ 23 Zajęcia języka

mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nauka własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach sportowych

i szkołach sportowych 24 Godz. do dyspozycji dyrektora 1 godzina na oddział 25 Doradztwo zawodowe Po 10 godzin w klasie I i II

PORÓWNANIE : ramowe plany nauczania – szkoła podstawowa (klasy IV – VIII)

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Szkoła podstawowa Gimnazjum Liczba godz. w klasach IV-VIII
1. Język polski 5+5+6 5+5+4 25
2. Język obcy I 3+3+3 3+3+3 15
3. Język  obcy II 2+1+2 4  (-1)
4. Język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania  w oddziałach dwujęzycznych (od klasy VII) (4)
5. matematyka 4+4+4 4+4+4 20
6. historia 1+1+2 2+2+2 9 (-1)
7. wos 0+1+1 2
8. Przyroda IV SP 3+3+3 2
9. Fizyka 2+1+1  

 

18  !!!!

10. Chemia 1+2+1
11. Biologia 2+1+1
12. Geografia 2+1+1
13. Informatyka / zajęcia komputerowe 1+1+1 1+0+1 5
14. Wychowanie fizyczne 4+4+4 4+4+4 20
15. Edukacja dla bezpieczeństwa 0+0+1 1
16. Muzyka 1+1+1 0+0+1  

12

17. Plastyka 1+1+1 0+0+1
18. Zajęcia techniczne 1+1+1 1+1+0
19. Zajęcia w wychowawcą 1+1+1 1+1+1 5
20. Razem obowiązkowe 138+(4)
21. Religia/etyka 2+2+2 2+2+2 Określone w odrębnych przepisach
22. WDŻ 14R
23. Zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nauka własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach sportowych i szkołach sportowych
24. Godz. do dyspozycji dyrektora 0,5 na oddział
25. Doradztwo zawodowe Po 10 godz. w klasach VII i VIII

FINANSOWE PODSTAWY „DOBREJ ZMIANY” W OŚWIACIE.

Potwierdzają się najgorsze obawy – w przyszłym roku w oświacie może zabraknąć pracy dla ok. 36 tys. nauczycieli. Taki wniosek można wyciągnąć po analizie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2017 rok!!!

(1.09) 36 tys. zagrożonych etatów? Tak wynika z ustawy budżetowej GLOS

Potwierdzają się najgorsze obawy – w przyszłym roku w oświacie może zabraknąć pracy dla ok. 36 tys. nauczycieli. Taki wniosek można wyciągnąć po analizie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

Jak już informowaliśmy, rząd zapisał w projekcie budżetu wzrost wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na poziomie przyszłorocznej inflacji, czyli 1,3 proc. Pensje mają wzrosnąć od 1 stycznia 2017 r. – w zależności od stopnia awansu – o 35-63 zł.

Według uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej, subwencja oświatowa na 2017 r. „zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 proc. od dnia 1 stycznia 2017 r.”.

Problem jednak w tym, że mimo zapowiedzianej podwyżki wypłacana samorządom subwencja oświatowa praktycznie się nie zmieni i wyniesie 41 miliardów 491 milionów złotych (to o 5 milionów złotych mniej niż w 2016 r.). Tymczasem to właśnie z subwencji oświatowej pochodzą pieniądze na nauczycielskie wynagrodzenia.

Niestety, to może oznaczać, że rząd w kalkulacjach finansowych uwzględnił spodziewane zwolnienia w szkolnictwie, do których prawdopodobnie dojdzie z powodu m.in. likwidacji gimnazjów i przekształceń w szkolnictwie zawodowym. Gdyby bowiem pensje nauczycieli miały wzrosnąć o 1,3 proc., to przy dotychczasowym poziomie zatrudnienia o podobny wskaźnik powinna również pójść w górę subwencja oświatowa (tak jak to się działo w przeszłości przy okazji wcześniejszych podwyżek dla nauczycieli). To znaczy – w projekcie budżetu na 2017 r. subwencja powinna być wyższa o ok. 540 mln zł. Tymczasem pozostanie na niezmienionym poziomie.

O czym może to świadczyć? Na przykład o spodziewanych w 2017 r. zwolnieniach w oświacie. I to na dużą skalę. Średnia zarobków nauczycieli ze wszystkich stopni awansu zawodowego wynosi ok. 3660 zł. Jeśli do zwolnień dojdzie po zakończeniu ruchu kadrowego w szkołach (czyli w końcu sierpnia 2017 r.), to bez pracy może pozostać ok. 36 tys. nauczycieli. Taki właśnie skutek może przynieść brak w subwencji dodatkowych 540 mln zł na podwyżki.

Oczywiście nasze wyliczenia są szacunkowe i opierają się na powszechnie dostępnych danych. Niestety pokrywają się one z innymi sygnałami, jakie docierają do środowiska na temat możliwych zwolnień w 2017 r. Według analiz ZNP, w efekcie likwidacji gimnazjów pracę stracić może 1/3 nauczycieli tych placówek, czyli ok 35 tys. osób. Tak się stanie, jeśli uczniowie gimnazjów zostaną wchłonięci przez szkoły podstawowe i licea, w których część nauczycieli już dziś pracuje na niepełnych etatach. Dyrektorzy mogą więc w pierwszej kolejności przydzielać godziny „swoim” nauczycielom niż zatrudniać nowych.

Na początku lipca br. oszacowaliśmy w „Głosie”, że gdy rozpocznie się proces likwidacji gimnazjów, już na wstępie zagrożone będą etaty co najmniej 37 tys. nauczycieli, ponieważ w kasie gmin zabraknie dla nich pieniędzy na pensje.

Minister edukacji Anna Zalewska w rozesłanym w ubiegłym tygodniu liście do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty zapewniła, że nauczyciele zatrudnieni w obecnie funkcjonujących szkołach mają od 1 września 2017 r. „z urzędu stać się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu”, co oznacza, że np. „nauczyciele gimnazjum, które zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, z urzędu staną się nauczycielami szkoły podstawowej”. Nie znamy jednak jeszcze konkretnych zapisów ustawowych i nie wiadomo, czy automatyczne przeniesienie z gimnazjum do podstawówki jednocześnie zagwarantuje takiemu nauczycielowi, że nie zostanie wkrótce potem zwolniony. Albo czy dyrektor – wiedząc, że będzie musiał przyjąć grupę nauczycieli z likwidowanego gimnazjum – nie będzie musiał wręczyć wypowiedzeń niektórym nauczycielom pracującym w podstawówce.

Szczegóły zmian w oświacie mają zostać opublikowane przez MEN 16 września br.

W 2016 roku samorządy otrzymają:

–  41,496 mld zł w postaci subwencji oświatowej i

– 1,67 mld zł w postaci dotacji na przedszkola.

W sumie: 43,16 mld zł.

W 2017 roku zapisano:

– w subwencji oświatowej mamy w projekcie budżetu 41,491 mld zł.

–  na dotację przedszkolną 1,726 mld zł.

W sumie: 43,22 mld zł.

To oznacza, że:

– po uwzględnieniu inflacji okaże się, że środków będzie w rzeczywistości mniej,

– do tego dochodzą zaplanowane w budżecie podwyżki dla nauczycieli w wysokości 1,3 proc. (od stycznia 2017).

Od 35 do 63 zł – tyle ma wynieść przyszłoroczna podwyżka dla nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie więc o 35 zł (z 2717 zł), nauczyciela kontraktowego – o 38 zł (z 3016 zł), nauczyciela mianowanego – o 49 zł (z 3913 zł), a nauczyciela dyplomowanego – o 63 zł (z 5000 zł).  Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ma wynieść tyle, ile planowana na 2017 r. inflacja, czyli 1,3 proc..

Gratuluję  Koleżankom i Kolegom, którzy oklaskują każde wystąpienie Pani Minister.

Stanowisko Zarządu Okręgu Śląskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie reformy ustroju szkolnego

My, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego z terenu Okręgu Śląskiego, jako pracownicy oświaty i rodzice, doświadczeni skutkami licznych rewolucji w oświacie wprowadzanych przez kolejne ekipy rządzące, wyrażamy zaniepokojenie następną próbą „politycznej naprawy polskiego systemu edukacji” i jej konsekwencjami.

Świadomi potrzeb polskiej oświaty, widzimy konieczność zmian programowych,
a nie strukturalnych. Polska edukacja nie jest w ruinie! Ma wiele sukcesów potwierdzonych badaniami naukowymi przez krajowe i zagraniczne ośrodki.

Potrzebujemy pozytywnych, mądrych racjonalnych zmian, które pozwolą uchronić szkołę
od zaprzepaszczenia dotychczas wypracowanych osiągnięć.

Polskiej oświacie – jednej z najważniejszych dziedzin życia i rozwoju społeczeństwa,
nie są potrzebne:

Reforma oświaty dotyczy ok. 6,5 mln ludzi – uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. Zmiany nie mogą być planowane w gabinetach ministerialnych,
bez uczciwych i merytorycznych konsultacji ze środowiskiem oświatowym, samorządowym i naukowym.

Reforma goni reformę: gimnazjalna, maturalna, programowa, obniżenie wieku szkolnego – to tylko niektóre z wprowadzonych w ostatnich latach zmian w polityce edukacyjnej. Żadna z nich nie została rzetelnie podsumowana i rozliczona.

Reformę wprowadzają politycy, a odpowiedzialność ponoszą pracownicy oświaty!

DLATEGO APELUJEMY:

SZANUJMY RZECZYWISTY DOROBEK POLSKIEJ SZKOŁY!

ZOSTAWMY STRUKTURĘ SYSTEMU OŚWIATY W SPOKOJU !

CAŁY WYSIŁEK I ŚRODKI FINANSOWE SKIERUJMY NA WSPARCIE  SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA!

NIECH PRAWDZIWIE DOBRĄ ZMIANĘ
ODCZUJE UCZEŃ, RODZIC, NAUCZYCIEL
!

Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską „nowe” rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

W obliczu rewolucyjnych zmian w oświacie, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemyślanych i społecznie szkodliwych, chcemy budować szeroki front porozumienia w obronie polskiej szkoły. Do dialogu i podejmowania wspólnych działań zapraszamy między innymi organizacje pozarządowe, samorządowców, przedstawicieli środowisk oświatowych i naukowych (pod koniec sierpnia zamierzamy zorganizować spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiotów).

TAK POLITYCY REFORMOWALI POLSKĄ SZKOŁĘ:

Zmiany w edukacjiKALENDARZ ZMIAN Minister edukacji Anny Zalewskiej