Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Strona Główna

Zapraszamy do zapoznania się z nową propozycją wycieczek oraz imprez kulturalnych w zakładce
„Turystyka i kultura”

 


 

znp-logo 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Oddział Rybnik

40-200 Rybnik, ul. Kościuszki 5
tel./fax (32) 422 28 76, tel. (32) 422 97 79
e-mail: znp@um.rybnik.pl ; rybnik@znp.edu.pl

 

 

Prezydent  Miasta Rybnika
Pan  Adam FUDALI

 

 

Z upoważnienia Zarządu Oddziału  Związku  Nauczycielstwa Polskiego  w Rybniku  pragnę podziękować  Panu Prezydentowi za zrealizowanie podwyżki dla  najniżej zarabiającej grupy pracowników oświaty -  administracji i obsługi.

Przez członków ZNP zostałem zobowiązany jednak  do przypomnienia, że w piśmie  z dnia 7 września br. (o sygnaturze 076/830/14)  Związek zwracał się również z prośbą            o zaplanowanie w budżecie miasta na rok 2015 środków przeznaczonych  na naliczanie dodatku  motywacyjnego w wysokości 120 zł na jeden etat  nauczycielski, 300 zł na jeden etat dla kadry kierowniczej oraz zwiększenie dodatku za wychowawstwo o złotówkę na każdego ucznia. Uzasadnieniem wniosku o podwyżki jest fakt, iż  wszystkie dodatki  w Rybniku nie były podwyższane od kilku lat (np. dodatek za warunki trudne i uciążliwe w szkolnictwie specjalnym od  14 lat) i są najniższe w województwie śląskim.

Ponieważ ze strony Pana Prezydenta nie było odpowiedzi na nasze postulaty, nadal oczekujemy na zajęcie stanowiska.

Pragnę podkreślić, że sprawa właściwego systemu wynagradzania    i motywowania  za dobrze wykonaną pracę  ma  duże znaczenie dla nauczycieli, szczególnie gdy ze strony rodziców, władz samorządowych stawiane są coraz większe wymagania  co do efektów w  zakresie kształcenia i wychowania. Trudno mieć taką motywację i satysfakcję, gdy otrzymuje się dodatek motywacyjny w wysokości 25 czy 30 zł.

 

Panie Prezydencie.

Pracownicy oświaty oczekują  od Pana odpowiedzi  na przedstawione postulaty:

motywacyjnego  oraz dodatku za warunki trudne i uciążliwe,

Deklarujemy gotowość do prowadzenia rozmów w powyższych sprawach.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Oddziału ZNP w Rybniku

Kazimierz Piekarz

Rybnik 18 listopada 2014 r.

Stanowisko ZO ZNP poparło 1024 pracowników rybnickich placówek oświatowych.

 

 

 


 

znp-logo 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Oddział Rybnik

40-200 Rybnik, ul. Kościuszki 5
tel./fax (32) 422 28 76, tel. (32) 422 97 79
e-mail: znp@um.rybnik.pl ; rybnik@znp.edu.pl

L.dz. 076/830/14/pk

Rybnik 7  wrzesień  2014

Adam FUDALI
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

 

W związku z trwającymi pracami nad budżetem miasta na rok 2015 Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku  zwraca się z wnioskiem o zaplanowanie        w projekcie budżetu miasta na rok 2015   środków przeznaczonych  na:

  1. podwyższenie  płac pracowników administracji i obsługi w wysokości   100 zł na  etat miesięcznie,
  2. naliczanie  dodatku motywacyjnego w wysokości 120 zł na jeden etat nauczycielski, oraz 300 zł na jeden etat  dla kadry kierowniczej,
  3. zwiększenie dodatku  za wychowawstwo  o  złotówkę na każdego ucznia.

 

Uzasadnienie:

Ad 1. Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów,  z  dniem 1 stycznia 2015 roku najniższe wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi wyniesie 1750  zł. Jeżeli wraz  z podniesieniem najniższego wynagrodzenia  nie podwyższymy wynagrodzenia  wszystkim pracownikom,  to powrócimy do sytuacji  sprzed 2014 roku, którą  charakteryzowało   spłaszczenie wynagrodzeń i  pogłębienie antymotywacyjnego systemu płac;

 

Ad 2.  Dodatek motywacyjny w Rybniku nie był podwyższony od kilku lat i jest jednym z najniższych w województwie śląskim ( np. w Dąbrowie Górniczej wynosi 20% od płacy zasadniczej, w Częstochowie, Gliwicach ,Chorzowie jest naliczane  5%  od  wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, w Katowicach 5%  naliczane od   każdego  stopnia awansu zawodowego, w Sosnowcu 165 zł na etat, itd.).

 

Ad 3.   Wychowanie obok kształcenia jest podstawowym  i najważniejszym zadaniem szkoły, a rolą związku jest sygnalizowanie  zbyt niskiego wynagrodzenia, stąd prośba o rozważenie podwyżki dodatku za wychowawstwo  w wysokości  1 złotego liczonego od jednego ucznia.

Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku oczekuje od Pana Prezydenta  zajęcie stanowiska w sprawie  naszych wniosków  i  uwzględnienia ich w przyszłorocznym budżecie miasta. Wyrażamy jednocześnie gotowość do rozmów w w/w sprawie.

Z wyrazami szacunku – Kazimierz Piekarz

 


 

Plan pracy na rok 2014/2015

Opracowując plan pracy na rok szkolny 2014/2015  postanowiliśmy więcej uwagi poświecić potrzebom naszego związkowego środowiska, zwrócić skuteczniejszą uwagę na potrzeby naszych członków.

Oczywiście kiedy w piśmie do Pana Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta występujemy o podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi oraz podwyższenie najniższego   na Śląsku dodatku motywacyjnego oraz dodatku  za wychowawstwo   – to  występujemy w interesie wszystkich pracowników.

Chcemy jednak w  tym roku większy nacisk położyć na różnicowanie odpłatności  za udział w imprezach organizowanych przez ZNP, więcej  imprez adresować wyłącznie do członków ZNP, w większym stopniu kontrolować prawidłowość  gospodarowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kontynuacje porad prawnych wyłącznie do członków ZNP,

Powracamy do tradycji związkowych  spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizować będziemy więcej imprez integracyjnych, o których informować będziemy droga elektroniczną, na stronie www oraz na łamach Kuriera Związkowego. Stwierdziliśmy, że pomimo wielkiej pracy Zarządu Oddziału ZNP, z różnych powodów informacja o przedsięwzięciach ZNP nie dociera do  każdego członka Związku. I to musi być poprawione poprzez: obowiązek przekazywania przez sekretariaty placówek oświatowych wszelkich informacji związkowych, poprzez krótkie informacje składane przez prezesów ognisk na  posiedzeniach rad pedagogicznych, poprzez stałą aktualizację strony internetowej i podawanie przez poszczególnych członków swojego adresu poczty elektronicznej. Kontynuować będziemy wydawanie Kuriera Związkowego, a do każdego ognika docierać będzie Głos Nauczycielski.

Będziemy razem – będziemy silniejsi, a wtedy słuchać nas będą najbardziej oporni.

Kazimierz Piekarz

Planowane imprezy

 


 

PODSUMOWANIE RUCHU KADROWEGO 2014 WRZESIEŃ

 

Aktualne sprawozdanie z ruchu kadrowego nauczycieli przedstawia się następująco:

Dla porównania dane z analogicznego okresu roku 2013:

 

Opracował Tadeusz Bonk