Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Strona Główna

I N F O R M A C J E

Koleżanki/Koledzy

Związek Nauczycielstwa Polskiego w ostatnich miesiącach wielokrotnie zwracał się do Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą o zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie środków pieniężnych na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

W pismach z maja, września, października i listopada  2018 r. zwracaliśmy uwagę między innymi na:

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku dobrze orientuje się w  potrzebach szkoły samorządowej, wiemy również  jakie dodatkowe koszty dla miasta generuje reforma minister Zalewskiej. Wiemy też, że obecny system finansowania oświaty ma liczne wady i nie przystaje do rzeczywistości. Subwencja oświatowa, pomimo zapewnień pani minister, nie wystarcza na pokrycie rosnących zadań w oświacie, ale dotyczy to prawie wszystkich gmin w kraju, które dopłacają do oświaty 30 % – 50 % środków ze swojego budżetu. Większość  samorządów docenia jednak znaczenie edukacji i rolę pracowników oświaty, zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych i niepedagogicznych, odzwierciedlając  to w swoich budżetach. Samorządy te nie doprowadzają do tak groteskowych sytuacji, że pracownik rozpoczynający pracę otrzymuje wynagrodzenie                w wysokości pensji pracownika z 30-letnim  stażem, a nauczyciel – za bardzo dobrą pracę – dodatek motywacyjny   w wysokości 10 zł.  Z przykrością stwierdzam, że niektórzy radni, członkowie Komisji Oświaty, mają problemy  z hierarchią potrzeb i z odpowiedzią

na pytanie, co jest ważniejsze – krawężnik czy człowiek, co jest kosztem, a co inwestycją w przyszłość.

Koleżanki, Koledzy!

Na ostatnim posiedzeniu ( 5 grudnia) członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odrzucili poprawkę do budżetu dotyczącą podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.

Ostatnia nasza szansa to obecność na sesji budżetowej Rady Miasta w dniu 13 grudnia o godz. 16:00. Przynieście swoje paski wraz z opisem, jaki jest Wasz zakres obowiązków i z jak liczną rodziną  musicie za to wynagrodzenie wyżywić. Ten opis jest konieczny, ponieważ większość radnych nie ma pojęcia     o zakresie obowiązków  i wysokości wynagrodzenia pracowników oświaty. Zapraszam na sesję Rady Miasta wszystkich, ale

w szczególności pracowników oświatowej administracji i obsługi.

Zarząd Oddziału  ZNP wystosuje również  list podobnej treści do wszystkich członków Rady Miasta. Złożymy ostatnią propozycję ograniczającą się tylko do problemu podwyżek dla pracowników administracji i obsługi. Nasza propozycja, to podwyżka 200 zł dla każdego pracownika. Koszt tej podwyżki to 4 mln zł, co przy planowanym budżecie na rok 2019 nie jest kwotą, która zachwiałaby budżetem miasta.

Koleżanki, Koledzy.

Spotykamy się w czwartek, 13 grudnia, o godz. 15. 45, przed budynkiem Urzędu Miasta, przy ul. Bolesława Chrobrego 2. Liczba osób zgromadzonych tego popołudnia będzie wyznacznikiem determinacji środowiska oświatowego miasta Rybnika.

Ze względów organizacyjnych proszę o zadeklarowanie swojej obecności telefonicznie do biura Oddziału ZNP.

Kazimierz Piekarz  – prezes Oddziału ZNP

Komisja Oświaty Kultury i Sportu  w czwartek 5 – go grudnia 2018 r. odrzuciła propozycję podwyżek dla  pracowników administracji i obsługi. Ostatnia

szansa –  to nasza obecność  na sesji budżetowej Rady Miasta w dniu 13 grudnia o godz. 16,00. Chcemy po raz ostatni zwrócić się  do Prezydenta  Rybnika

i Członków Rady Miasta  z prośbą o tylko 200 zł podwyżkę dla każdego pracownika administracji i obsługi, zatrudnionego w rybnickich placówkach oświatowych.

Na sesję proszę przynieść swoje paski, poświadczające wysokość Waszych zarobków, które zostaną wręczone członkom Rady Miasta. Im będzie nas więcej,

tym większą mamy szansę na zwrócenie uwagi Radnych na sytuację materialną pracowników administracyjno-obsługowych Miasta Rybnika.

Szczegółowe informacje skieruje Prezes Oddziału ZNP w oddzielnym liście  do wszystkich pracowników rybnickich placówek.

Prezes Oddziału ZNP w Rybniku

Kazimierz Piekarz

NASZ SUKCES:

Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli!

Rozmowy z Anną Zalewską o podwyżkach

Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.

Z inicjatywy ZNP, 14 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie poświęcone ocenie pracy nauczycieli, z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej i przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, podczas jutrzejszego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, poprze zmianę postulowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wykreślenia z ustawy Karta Nauczyciela zapisów dotyczących ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Przyjęcie tej poprawki przez Sejm oznacza znaczący krok w odbiurokratyzowaniu procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Podczas dzisiejszego spotkania, ZNP zgłosił również postulat dokonania głębszych zmian w obowiązującym od 1 września 2018 r. systemie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

Senacka Komisja poparła postulat ZNP ws. wycofania regulaminów oceny pracy

Sejm za likwidacją wskaźników oceny pracy nauczycieli, uchwalił naszą poprawkę – ZNP!

22 listopada Sejm przyjął poprawkę do ustawy z dnia  9  listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poprawka ta – z inicjatywy ZNP– wykreśla z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela i dyrektora (za przyjęciem poprawki było 410 posłów). Nowa regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.

Przypominamy, że jest to poprawka Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą od 2017 r. forsowaliśmy w parlamencie. Działania związku, w tym przeprowadzenie badania ankietowego w sprawie zmiany formuły oceny pracy nauczycieli, w którym wzięło udział blisko 300 tys. nauczycieli, przyniosły efekt.

Fakt ten traktujemy, jako spełnienie pierwszego etapu działań w zakresie konieczności nowelizacji przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego.

21 listopada ZNP wystąpił do minister edukacji Anny Zalewskiej o ustalenie terminu spotkania w celu podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem pozostałych przepisów
o ocenie pracy nauczyciela.

Dziękujemy wszystkim pracownikom oświaty, którzy wsparli nasze działania.

Koleżanki i Koledzy

Prezesi ognisk ZNP

Członkowie ZNP

Warto było skutecznie działać. Jest to duża zasługa członków ZNP i niezrzeszonych nauczycieli, którzy wzięli udział w ankiecie w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Przy tak dużym wsparciu kierownictwo ZNP miało mandat do skutecznego działania  w sprawie zmiany zapisów art 6a ust. 14 i 17 ustawy Karta Nauczyciela,           czyli wskaźników oceny pracy nauczyciela.

Wielu nauczycieli nie dowierzało, że to się uda. Kontrowersyjne i nieżyciowe przepisy   w sprawie regulaminów oceniania nauczycieli i wskaźników oceny nauczycieli z dniem   1 stycznia 2019 r. odchodzą w zapomnienie, czyli do lamusa..

Pragnę podziękować wielu dyrektorom szkół, którzy ze zrozumieniem podeszli do negatywnych opinii regulaminów oceniania nauczycieli wystawianych przez ZO ZNP.. Dziękuję członkom rady pedagogicznej i radom pedagogicznym, którzy negatywnie opiniowali regulaminy wskaźników oceny pracy nauczycieli.

W szczególności pragnę podziękować prezesom ognisk ZNP z rejonu działania Oddziału ZNP w Rybniku, którzy włożyli wiele pracy informacyjnej w sprawie wprowadzanych niekorzystnych wskaźników oceny pracy nauczycieli i regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli.

Dzięki Wam dziś mamy ten sukces.

Liczę, że odradzająca się mobilność Nasza środowiska, zauważalna wczoraj przy zbieraniu podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie podwyżek dla pracowników niepedagogicznych, a dzisiaj w udzielaniu odpowiedzi na ankietę ZNP w sprawie formy protestu, poprzez jedność pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych –  doprowadzi do poprawy systemu wynagradzania.  .

                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                     Kazimierz Piekarz

                                                                          Prezes Oddziału ZNP w Rybniku

NOWOŚCI DLA CZŁONKÓW ZNP

Informacja na temat zmian w Karcie Nauczyciela

22 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy                        o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej w art. 6 znowelizowana została Karta Nauczyciela.

 

Art. 140 przepisów przejściowych

  1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych po 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 141 przepisów przejściowych

  1. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w znowelizowanym art. 6a KN,               do 31 sierpnia 2023 r.
  2. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w znowelizowanym art. 6a KN, do 31 czerwca 2022 r.

 

Inne zmiany w Karcie Nauczyciela:

 

Zmiany w art. 70a – dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (nowa delegacja do rozporządzenia o podziale środków, wprowadzono do Karty niektóre regulacje z rozporządzenia o podziale środków na doskonalenie zawodowe – dotyczy form na które będzie przysługiwało dofinansowanie

Szkolenie z awansu zawodowego online. Zaproszamy na webinarium ZNP!

 Wniesiona  poprawka

20 listopada w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Do procedowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 989) wniesiona została poprawka polegająca na wykreśleniu z ustawy Karta Nauczyciela regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek. Wprowadzona zmiana to sukces naszej organizacji, będący efektem szeregu działań o charakterze protestacyjnym i legislacyjnym, podjętych przez ZNP w celu wyeliminowania z  obrotu prawnego nieprzemyślanych i szkodliwych regulacji związanych z  nową oceną pracy nauczycieli. Po przyjęciu poprawek przez Sejm zamieszczony zostanie kolejny komunikat, w którym szczegółowo poinformujemy o zakresie zmian, wchodzących w  życie od 1 stycznia 2019 r.Ponadto informujemy, że ZNP wystąpił do minister edukacji Anny Zalewskiej o ustalenie terminu spotkania w celu podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem pozostałych przepisów o ocenie pracy nauczyciela.

LIST ZNP DO MEN z dn. 20.11.2018

Przyłapaliśmy oświatową „S”

Niestety, przykro nam to pisać, bo to przecież nauczyciele, ale oświatowa „Solidarność” mija się z faktami! Wbrew twierdzeniom zawartym w  komunikacie KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.11.2018, nie jest prawdą, że jej przewodniczący Ryszard Proksa „ostro skrytykował” regulaminy oceny na posiedzeniu zespołu trójstronnego 7 listopada br. Co więcej, w trakcie tego posiedzenia nie poparł on wniosku ZNP o rozszerzenie porządku obrad zespołu o punkt dotyczący problemów związanych z nową formułą oceniania nauczycieli. W komunikacie tym „Solidarność” pisze również, że „na tym spotkaniu nie było przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza”. Nie było, ponieważ od początku w pracach zespołu bierze udział z naszej strony wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i kilkuosobowy zespół specjalnie powołany w tym celu przez Prezydium ZG ZNP, a składający się z nauczycieli, prawników i ekspertów, o czym informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Posiedzenie zespołu 7 listopada br. było rejestrowane. Żądamy od ministerstwa edukacji nagrania z posiedzenia tego zespołu!

Po ataku ze strony oświatowej „S” z przykrością musimy stwierdzić, że w czasie trwających wiele miesięcy prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie głos oświatowej „S” nie istniał: albo jej przedstawicieli nie było, albo nie zabierali głosu – vide: transmisje z posiedzeń Sejmu, Senatu oraz ich komisji dostępne na oficjalnej stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp                                                     Oświatowa „Solidarność” domaga się poważnego traktowania m.in. przez MEN i pozostałe związki, ale organizacja, która tak postępuje, która markuje działania, zbojkotowała protest i strajk szkolny nauczycieli i pracowników oświaty, nie może być poważnie traktowana

logoWalczymy o wyższe płace. Żądamy podwyżek na poziomie 1000 zł! Prosimy o wypełnienie sondażowej ankiety i odpowiedź na jedno pytanie.

Twój głos jest ważny!

16 listopada Związek opublikował ankietę w Internecie. Zawiera ona tylko jedno pytanie.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje kilka form protestu, w której z nich chciałabyś/chciałbyś wziąć udział:

Ankietę można wypełnić online:

https://www.survio.com/survey/d/protest

Ogniwa ZNP będą ją przeprowadzały w tradycyjnej, papierowej formie w szkołach,  przedszkolach i placówkach.

CO MY, NAUCZYCIELE I RODZICE, MOŻEMY ZROBIĆ RAZEM?

Jako nauczyciele zasługujemy na godniejsze traktowanie naszego zawodu, co wynika z dorobku historycznego naszej grupy zawodowej a co warto przypominać w roku jubileuszu odzyskania niepodległości; bowiem nie byłoby niepodległości, nie byłoby Polski, bez niezaprzeczalnej roli polskich nauczycieli.

Dzisiaj w wyniku reformy edukacji borykamy się z wieloma problemami. Tylko w  tym roku nauczyciele i pracownicy oświaty ZNP wyszli na ulice dwukrotnie: w  czerwcu, aby  protestować pod hasłem „Mamy dość!”, a we wrześniu przed MEN w sprawie niskich zarobków. Jednak te akcje protestacyjne pokazały, że nasze środowisko nie jest solidarne i jednolite. To mocne słowa, ale kiedy je sobie uświadomimy zobaczymy, że z punktu widzenia polityków, taką grupą łatwiej jest manipulować.

Zastanawiam się, czy dziś my – nauczyciele – potrafimy wywalczyć dla szkoły większą autonomię, czy potrafimy skutecznie wpłynąć na kierunki rozwoju polskiej oświaty? Jestem przekonany, że bez jedności całego środowiska oświatowego nie zatrzymamy procesu degradacji zawodu nauczyciela.

Negatywne skutki reformy powoli dostrzegają rodzice zrzeszeni w różnych organizacjach, często nieformalnych jak np. facebookowa grupa „NIE dla chaosu w szkole”. Rodzice alarmują, że ich dzieci  po powrocie ze szkoły czekają kolejne godziny spędzone nad zadaniami domowymi lub przygotowaniem się do zapowiedzianych sprawdzianów.  Problem w tym, że władze oświatowe są głuche na takie apele.

Pedagodzy, twórcy EduGadek uznali, że jedynym sposobem na realną zmianę są oddolne działania nauczycieli, którzy w obliczu zaistniałej sytuacji powinni wziąć sprawy w swoje ręce i empatycznie spojrzeć na swoich uczniów, ale przy wsparciu wszystkich zainteresowanych grup. i zainicjowali akcję „zadajęzsensem” na stronie facebookowej.

Inicjatorzy kampanii nie ograniczają się do prostego komunikatu „Nie zadawaj zadań domowych”, ale starają się dostarczyć argumentów za ograniczeniem takiego sposobu pracy, wesprzeć zmianę jakościową zadawanych zadań przez wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami, a w przypadku niektórych przedmiotów, np. plastyki, zajęć technicznych czy religii, apelują do nauczycieli o rezygnację lub ograniczenia zadań do całkowitego minimum.

Do akcji już włączyli się członkowie grupy Superbelfrzy, twórcy takich stron i blogów jak: Zakręcony BelferKareinaBelferka w SieciTIK-owy Belfer, kanał youtube’owy Sztuka Myślenia, fanpage Hexomino-Rodzinna matematykaWytrenuj mózg – BiofeedbackSiedem Liter oraz Belfry Bazgrolą, magazyn dla nauczycieli Sygnał Edunews.pl  i  Głos Nauczycielski www.glos.pl.

Twórcy kampanii chcą, by ich działania były konstruktywne, dlatego zapewniają nauczycielom  także wsparcie merytoryczne w zakresie tego, jak zadania domowe mogłyby wyglądać.

Jeśli jesteś nauczycielem/nauczycielką i masz w sobie empatię oraz chęć refleksji nad tym, jak sam/sama zadajesz zadania domowe, zapraszamy! Dołącz do akcji #zadajęzsensem i stań się częścią tej oddolnej zmiany!

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rybniku  włącza się do tego ruchu, licząc na szeroką współpracę całego środowiska oświatowego w szczególności rodziców, ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Na początek pragniemy zaproponować cykl spotkań dla  nauczycieli, którzy chcą zmieniać szkolną rzeczywistość małymi krokami!

Na  spotkania  chcemy zapraszać ludzi, którzy są przekonani, że „wyścig szczurów” nie jest dla dzieci. Chcemy nauczycieli, którzy potrafią pokazać, że warto  wypoczywać i jak można to robić. Którzy potrafią podać ciekawe, praktyczne porady związane z zadaniami domowymi.

W tym przedsięwzięciu interesują nas ludzie, którzy łączą a nie dzielą uczestników środowiska oświatowego: nauczycieli, rodziców, uczniów. Mamy dosyć modelu,           w którym prym wiedzie wzajemne zastraszanie. Jestem przekonany, że jedyną drogą wyjścia z zaklętego kręgu wzajemnych pretensji rodziców, uczniów, nauczycieli jest rozmowa, wymiana uwag i doświadczeń, wspólne szukanie rozwiązań.

Oczywiście problemy systemowe przez to nie znikną, ale pewnie uda się choć trochę ograniczyć szkody!

Nie eskalujmy konfliktów, tylko je rozwiązujmy. Nie demolujmy relacji społecznych w szkole, tylko je razem budujmy!

Kazimierz Piekarz

Prezes Oddziału ZNP w Rybniku

youtube’owy Sztuka Myślenia, fanpage Hexomino-Rodzinna matematykaWytrenuj mózg – BiofeedbackSiedem Liter oraz Belfry Bazgrolą, magazyn dla nauczycieli Sygnał. Edunews.pl oczywiście też się do tej akcji przyłącza i ją wspiera.

Twórcy kampanii chcą by ich działania były konstruktywne, dlatego zapewniają nauczycielom także wsparcie merytoryczne w zakresie tego, jak zadania domowe mogłyby wyglądać.

       Koleżanki i Koledzy!

Jest nam bardzo przykro, że w ostatnim czasie  prawicowe media podały nieprawdziwą informację o ZNP, które ukazały się w związku z akcją „Tęczowy piątek”. Niestety, pomimo sprostowań ze strony ZNP, niektóre prawicowe media podawały przez kilka dni nieprawdziwe informacje o  Związku, informując niezgodnie z prawdą, że jesteśmy organizatorem tej akcji bądź ją wspieramy. To nieprawda.

Na stronie internetowej oraz za pośrednictwem  aplikacji członkowie ZNP byli informowani   o całej tej sprawie.  

Jeszcze raz zatem pragniemy  podkreślić, że Związek Nauczycielstwa Polskiego  nie organizował „Tęczowego piątku”. Była to dobrowolna akcja organizowana przez KPH. Szkołę mogli zgłosić uczniowie, nauczyciele lub sami rodzice.

Placówki – było ich ok. 200 w całej Polsce – otrzymywały trzy plakaty do wywieszenia: „Jestem wspierającą nauczycielką”, „Jestem wspierającym nauczycielem”, „Nasza szkoła jest przyjazna wszystkim uczniom i  uczennicom”, a uczniowie razem ze swoimi nauczycielami mieli zdecydować, jak i o czym będą dyskutować w ramach zajęć o tolerancji i  równości. Edukatorzy z KPH nie prowadzili lekcji. „Głos” jedynie poinformował o tej akcji – jak o wielu innych wydarzeniach i inicjatywach edukacyjnych – we wrześniu br.

Teraz organizujemy wydarzenie, które niestety nie cieszy się takim zainteresowaniem prawicowych mediów. To finał II edycji konkursu „Kapliczki polskie –        w różańcu róża ukryta rozkwita”. Jest to konkurs fotograficzno-faktograficzny na najlepsze zdjęcie polskiej kapliczki organizowany przez ZNP i Archidiecezję Warszawską.

Natomiast laureatem konkursu Nauczyciel Roku został najlepszy – ze zgłoszonych – kandydatów i liczyło się wyłącznie jego doświadczenie, wiedza, dokonania  i opinie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jury pod przewodnictwem prof. Kwiatkowskiego analizowało zgłoszenia wyłącznie pod kątem merytorycznym.

Wszyscy powinni być równo traktowani bez względu na: płeć, wiek, religię czy orientację seksualną. W gronie tegorocznych nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku znalazł się ksiądz, 10 kobiet, trzech mężczyzn, osoby młode i te z dłuższym doświadczeniem. Czy to jest najważniejsze? Nie. Najważniejsze jest to, że są wspaniałymi nauczycielami z imponującym dorobkiem, a do Konkursu zgłosili ich uczniowie, rodzice, inni nauczyciele czy dyrektorzy szkół.

W Konkursie wszyscy kandydaci mają równe szanse. Laureaci są wyłaniani ze względu na swój dorobek zawodowy i osiągnięcia nauczycielskie.

Koleżanki, Koledzy.

Naszym głównym celem jest  troska o rozwój polskiej oświatowej, troska o  status prawny  i materialny  pracowników oświaty. I to przyświeca nam od 113 lat o czym świadczy  historyczny dorobek  Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Kazimierz Piekarz

Prezes Oddziału ZNP w Rybniku

Związek Nauczycielstwa Polskiego