Sekcje

Aktualności

Strona Główna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą letniego wypoczynku w zakładce „Turystyka”


 znp-logo 

Koleżanki, Koledzy

21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela.

Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis przyjęty w brzmieniu:  

„W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a”.

W czym tkwi problem?

Według ustawy, asystentem może być osoba z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona na podstawie Kodeksu Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest za wprowadzeniem zapisu o asystencie nauczyciela, ale przy precyzyjnym określeniu w ustawie jego obowiązków, stąd propozycja ZNP, aby asystent nauczyciela nie mógł realizować zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela.

Zapis ustawy, nad którą głosować będzie Senat na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia, niesie poważne zagrożenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Wynika to między innymi z tego, że:

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta nauczyciela.

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

 


Koleżanki i Koledzy

Członkowie ZNP

2 kwietnia br. odbyło się  nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP.

Obrady dotyczyły procedowanych w parlamencie  zmian w ustawie o systemie, a dokładnie  wprowadzenia do placówek oświatowych asystenta, który ma pełne kwalifikacje pedagogiczne, ale jest zatrudniony na podstawie kodeksu pracy.

 

Negatywnie  doświadczeni skutkami nieprecyzyjnie zapisanych  i uchwalanych przez  parlament ustaw – bijemy na alarm, że kolejny  projekt zmian w uso niesie za sobą niebezpieczeństwo zawierania umów z nauczycielami wyłącznie na podstawie Kodeksu pracy.

W szkole potrzebnych jest wiele etatów na stanowiskach pomocniczych , ale z powodu braku pieniędzy ich nie ma. Skoro  zwalnia się nauczycieli wspomagających, skąd nagle pojawiają się pieniądze na asystenta.

Tych wątpliwości jest więcej.

.

Po wnikliwej dyskusji, Prezydium ZG ZNP przyjęło uchwałę ( w załączeniu) o wznowieniu Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

 

Dlatego proszę  wszystkie ogniska związkowe  o oflagowania szkół i placówek oświatowych od 3 kwietnia 2014r. do odwołania, oraz rozprowadzenia ulotek informujących o celowości całego przedsięwzięcia.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest przeciwko tworzeniu nowych miejsc pracy w szkole.

Jesteśmy  przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy.

Realnym zagrożeniem jest fakt, iż:
- ustawa nie definiuje pojęcia „nauczyciela prowadzącego”,
- ustawa nie wyłącza asystenta z realizacji zadań dydaktycznych,

opiekuńczych i wychowawczych, co umożliwi zastąpienie pracy

nauczyciela pracą asystenta,
- asystenci nie będą podlegali ocenie pracy wg zasad określonych

dla nauczycieli,
- asystenci nie będą mogli realizować awansu zawodowego.

 

 

Kazimierz Piekarz


Koleżanki, Koledzy

W dniu 21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela.

Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi przyjęty zapis w brzmieniu:

„W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe, lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a”.

W czym tkwi problem?

Według założeń ustawy asystentem miałaby być osoba z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, ale zatrudniona na podstawie kodeksu pracy oraz możliwością otrzymywania  minimalnego wynagrodzenia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest za wprowadzeniem zapisu o asystencie nauczyciela,ale przy ustawowym precyzyjnym określeniu jego obowiązków; stąd propozycja Związku, aby„asystent nauczyciela nie mógł realizować zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1- 3 ustawy Karta Nauczyciela, ani żadnych innych zadań wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty.”

Zapis ustawy, nad którą głosować będzie Senat na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia, niesie poważne zagrożenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Wynika to między innymi z tego, że:

Nauczeni przykrymi doświadczeniami wynikającymi z niejednoznacznych zapisów ustaw, domagamy się precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta  nauczyciela.

Wraz zewznowieniem  Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!” proponujemy od 3 kwietnia oflagowanie budynków szkolnych flagami związkowymi.

 


ZAPRASZAMY NA II OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRACOWNIKÓW OŚWIATY

W KRĘGLACH (BOWLINGU)

 

          PATRONAT
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sławomir Broniarz
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Zbigniew Podraza

          ORGANIZATOR
Zarząd Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej

          WSPÓŁORGANIZATORZY
Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP

          TERMIN
12 kwietnia 2014 r.
Godzina 9.15 – 9.45 weryfikacja
Godzina 10.00 – rozpoczęcie zawodów

          MIEJSCE
„NEMO-WODNY ŚWIAT”
Aleja Róż 1
41- 303 Dąbrowa Górnicza

          WARUNKI  UCZESTNICTWA
- Prawo startu – członkowie ZNP, pracownicy oświaty
- Zespół składający się z 4 zawodników
- Wpisowe do turnieju 100,00 zł od drużyny – wpłata na konto bankowe NR 75 1050 1272 1000 0008 0034 0028
- Zawodnicy startują we własnym obuwiu sportowym

          SYSTEM ROZGRYWEK
- Losowanie torów odbędzie się w dniu zawodów
- Forma rozegrania turnieju zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.
-Podczas turnieju zostanie wyłoniona najlepsza drużyna, najlepszy zawodnik oraz najlepsza zawodniczka
- Jeżeli zawodnikiem jest kobieta, otrzymuje na starcie 10 pkt handicap’u
- Oddział może zgłosić jedną drużynę.
- Organizator jest uprawniony do wystawienia dwóch drużyn.
- Liczba zgłoszonych drużyn jest ograniczona, o pierwszeństwie uczestnictwa w turnieju decyduje termin zgłoszenia.
- Organizator zapewnia obsługę sędziowską, posiłek, napoje, niespodzianki.

          NAGRODY
- puchary
- dyplomy
- statuetki
- upominki dla zawodników

          ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia i wpłata wpisowego do 22 marca 2014 r. na adres:
Zarząd Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej
ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza
e-mail: dabrowagornicza@znp.edu.pl

 

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator na życzenie drużyny może załatwić nocleg na koszt  uczestnika
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego turnieju
- liczymy na Wasze zainteresowanie turniejem i liczny udział.

 

 Ze związkowym pozdrowieniem
Zarząd Oddziału ZNP
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza, 23.01.2014r.


Sejm o nauczycielach placówek opiekuńczo-wychowawczych i propozycje ZNP

22 stycznia br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na temat statusu nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Posłowie rozpatrywali odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 7 Komisji ENiM (z 21.11.2013 r.) w sprawie zmiany statusu nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku z wejściem w życie art. 237 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z tym artykułem, 1 stycznia 2014 r. wymienieni  nauczyciele stracili uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela (dot. zwłaszcza czasu pracy z dzieckiem, wynagrodzeń, w tym dodatków do pensji zasadniczej, wymiaru urlopów wypoczynkowych i in.), stając się pracownikami samorządowymi. W dezyderacie posłowie postulowali, by w trybie pilnym rząd przygotował propozycję ustawowego rozwiązania tego problemu, w sposób zgodny z oczekiwaniami nauczycieli. Stanowisko MPiPS wobec postulatów zawartych w dezyderacie jest negatywne, resort pracy konsekwentnie nie widzi potrzeby zmiany rozwiązań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pozbawiających nauczycieli ich dotychczasowego statusu zawodowego.

W tej sytuacji, ZNP zaproponował dokonanie zmian w rozporządzeniu w sprawie pracowników samorządowych, polegających na przyznaniu pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prawa do dodatku za warunki pracy (trudne lub uciążliwe) i ewentualnie wychowawcom dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa. Jak uzasadnił obecny na posiedzeniu Komisji wiceprezes ZG ZNP kol. Krzysztof Baszczyński, dla byłych nauczycieli byłaby to częściowa forma rekompensaty za utracone wynagrodzenia, natomiast dla samorządowych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed 1 stycznia 2014 r. – zasłużony wzrost wynagrodzenia.

Reprezentująca resort pracy wiceminister E. Seredyn wyraziła zainteresowanie propozycją ZNP.

Wobec powyższego, związkowi prawnicy rozpoczęli prace nad przygotowaniem odpowiednich propozycji legislacyjnych.

 

Jednorazowy dodatek uzupełniający

Gminy już od 13 lat mają obowiązek zapewniania średnich płac osobom uczącym w szkołach. W tym roku po raz piąty muszą się z nich szczegółowo rozliczyć. Zgodnie z art. 30a Karty nauczyciela każdego roku organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich pensji oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli to wyliczenie wykaże, że na którymś z czterech stopni awansu nie jest zapewniona średnia, gminy muszą wypłacić wyrównanie w postaci jednorazowego dodatku uzupełniającego (samorządy potocznie określają go czternastką). Na jego wypłatę mają czas do końca stycznia 2014 r.

Z zebranych danych wynika, że część nauczycieli poza pensją w tym miesiącu otrzyma wyrównanie. Im większe miasto tym większe wydatki na ten cel.

 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę (samorząd) przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Jeśli samorząd nie wypłacił należnych ustawowo wynagrodzeń na poziomie danego stopnia awansu zawodowego, np. nauczycielom kontraktowym, do końca stycznia musi wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające należącym do niej nauczycielom.

- Jednorazowe dodatki uzupełniające nie są dodatkowym wynagrodzeniem nauczycieli, a instrumentem dyscyplinującym samorządy do wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dodatek jest równy różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku.

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez samorząd i wypłacana do 31 stycznia.

Natomiast do 10 lutego organ prowadzący szkołę (samorząd) sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy o ile wystąpiła. Następnie przedkłada sprawozdanie, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

W Rybniku: władze samorządowe wypłacą  nauczycielom w 2014 roku  ok. 20 tys. zł, w tym nauczycielom stażystom 13.723,19 ( liczba zatrudnionych od stycznia do sierpnia: 30,26, a od września do grudnia – 48,06) nauczycielom mianowanym: 5.955, 08( liczba zatrudnionych od stycznia do sierpnia: 465,57, a od września do grudnia – 455,65).

Warto jednocześnie dodać, że wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych ( liczba zatrudnionych od stycznia do sierpnia: 251,96, a od września do grudnia – 230,57), w odniesieniu do średnich, o których mowa w art. 30 ust 1 KN, otrzymali więcej o 650.125,69, a nauczyciele dyplomowani ( liczba zatrudnionych od stycznia do sierpnia1199,86, a od września do grudnia – 1218,88) – 2.199.944,97.


 

ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA MIGOWEGO

60-GODZINNY PROGRAM NAUCZANIA OBEJMUJE OK. 500 ZNAKÓW NA KAZDYM POZIOMIE:

ELEMENTARNYM, DOSKONALACYM, ZAAWANSOWANYM

W wyniku nauczania słuchacze:

Program kursów języka migowego został opracowany do pracy z grupą licząca  12 osób. Ćwiczenia na każdych zajęciach obejmują posługiwanie się językiem migowym oraz umiejętność ich odczytywania.
Kurs przygotowuje do egzaminu końcowego. Wydajemy ZAŚWIADCZENIE oraz CERTYFIKAT
KURS PŁATNY W TRZECH RATACH: WPISOWE: 150 ZŁ;  ORAZ DWIE RATY PO 250 ZŁ

Zebranie organizacyjne – 22 lutego  godz. 10:00; pierwsze zajęcia 8/9 marzec.
Zapisy wraz z wpłata I raty przyjmujemy w biurze Oddziału ZNP w Rybniku, ul. Kościuszki 5


Koleżanki, Koledzy!

Jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję protestacyjną ZNP pod hasłem „Dość tego!” i przyjechali na manifestację. Dla wielu z Was udział w niej wiązał się ze sporymi wyrzeczeniami i niedogodnościami. Jednak stanęliście na wysokości zadania i pokazaliście nie tylko opinii publicznej i przedstawicielom rządu, ale także swoim kolegom, którzy w sobotę zostali w domach, że środowisko oświatowe potrafi się zjednoczyć w obronie publicznej samorządowej edukacji i godności zawodowej pracowników.

Razem daliśmy piękny wyraz tej solidarności zawodowej: ulicami Warszawy maszerowało ponad 20 tysięcy nauczycieli, pracowników szkolnej administracji i obsługi, wspierali nas rodzice i samorządowcy. Mówiliśmy o godności i autonomii zawodowej, o niezgodzie na podporządkowanie szkół samorządom, o skutkach komercjalizacji i prywatyzacji oświaty, które boleśnie odczują następne pokolenia. Podkreślaliśmy, że chcemy spokojnie pracować, a nie wdrażać kolejne niepotrzebne reformy i marnować czas na biurokrację. Był to bodaj pierwszy protest, który nie dotyczył postulatów płacowych, lecz powodowany był troską o jakość kształcenia i publiczną edukację w Polsce.

Jeszcze raz dziękuję za ten obywatelski gest, za odpowiedzialną postawę w czasie marszu. My nie podpalaliśmy instalacji artystycznych. W godny sposób zamanifestowaliśmy nasze niezadowolenie z kierunku zmian w polskiej edukacji! Gratuluję solidarności zawodowej i zaangażowania!

Pragnę także poinformować, że tuż po manifestacji rozpoczęły się rozmowy ze stroną rządową, a 27 listopada sejmowa podkomisja usunęła z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, krytykowane przez ZNP, zapisy dotyczące przekazywania samorządowych szkół i placówek związkom międzygminnym lub związkom powiatów.

Z wyrazami szacunku,
Sławomir Broniarz
Prezes ZNPNie ma się czego bać

Co to jest ten gender? Czytaj w Głosie Nauczycielskim (nr 47 z 20 listopada br)! Słowo „gender” robi dziś karierę, często bywa w mediach, pojawia się w najróżniejszych kontekstach, ale nie zawsze ma dobrą prasę. Bywa, że się nim wręcz straszy, albo przeciw niemu protestuje. Tylko czy słusznie?

Fragment tekstu o gender, który ukazał się w 47 numerze Głosu Nauczycielskiego z 20 listopada br.

Część środowisk prawicowych i religijnych ukuło określenie „ideologia gender” i, przedstawiając ją jako źródło zła, straszy nią opinię publiczną. Było tak np. kilka miesięcy temu w Poznaniu, gdzie oprotestowano pomysł włączenia gender do programu nieobowiązkowych warsztatów dla klas IV-VI. Środowiska katolickie, część rodziców i samorządowcy związani z PiS sprzeciwiali się wówczas „robieniu dzieciom wody z mózgu” i twierdzili, że o gender mogą rozmawiać najwyżej dorośli, ale dla dzieci jest to szkodliwe.

Jednak coś takiego, jak „ideologia gender” po prostu nie istnieje. Gender nie jest ideologią, ale terminem naukowym z kręgu nauk społecznych. Wiąże się z tzw. genderstudies („studia genderowe”), które są interdyscyplinarną nauką z pogranicza m.in. antropologii, psychologii, socjologii, a nawet ekonomii, zajmującą się funkcjonowaniem człowieka, społeczeństw i kultury w kontekście płci. Oczywiście, z tezami postawionymi w ramach tej nauki można się nie zgadzać, jednak sprowadzanie sporu do konfliktu ideologicznego jest intelektualnym lenistwem i pójściem na skróty (zupełnie jak wtedy, gdy twierdzenie o okrągłej kuli ziemskiej nazywano herezją) – z koncepcjami naukowymi powinno się dyskutować na naukowe argumenty.

Tajemnicze, „straszne”?

Czy trzeba się bać gender? W końcu to obco brzmiące słowo i pojęcie o trochę abstrakcyjnej definicji, wcale nie łatwej do zrozumienia dla osób, które naukami społecznymi się nie zajmują. Gender (ang.) oznacza bowiem płeć kulturową (społeczną) bądź inaczej: społeczno-kulturową tożsamość płciową. Pojęcie to ukuto na podstawie obserwacji prowadzących do wniosku, że różnice, jakie zauważamy między płciami, wynikają nie tylko z przyczyn biologicznych, ale także z tego, co narzuca nam kultura, a więc z zespołów kulturowych oczekiwań wobec kobiet i mężczyzn w poszczególnych społeczeństwach. Z tym wiąże się już dużo bardziej oswojone słowo – stereotyp. Jednym z podstawowych założeń genderstudies jest to, że stereotypy nie tylko opisują różnice między płciami, ale także wtórnie je kreują. Innymi słowy, opisują to, jacy powinni być mężczyźni (np. twardzi, stanowczy) a jakie kobiety (np. emocjonalne, uległe) i skłaniają nas do tego, by się tej wizji podporządkować. Kreują naszą płciową tożsamość.

Jest to, oczywiście, pogląd trudny do zaakceptowania przez osoby o konserwatywnym światopoglądzie, które chcą wierzyć, że różnice między płciami są „naturalne” i wiążą się z wrodzonymi, biologicznie uwarunkowanymi predyspozycjami. Niestety, w świetle dzisiejszej wiedzy naukowej, pogląd taki jest niezwykle trudny do obronienia. Co ważne, w zachodnim świecie pojęcie gender nie budzi już kontrowersji. Studia genderowe obecne są na światowych uniwersytetach od lat 70 – 80 ubiegłego wieku; Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje gender jako „stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet”.

Łatwo podać jasny przykład. Kobieta i mężczyzna różnią się płcią biologiczną (sex). A czym różni się przeciętna kobieta z Niemiec od kobiety w Iranie? Właśnie płcią kulturową, ponieważ wymagania kultury wobec kobiet w tych krajach znacznie się różnią. Podobnie różnią się płcią kulturową kobiety z wieku XIX i XXI nawet z tego samego kraju – tak znacznie bowiem zmieniły się oczekiwania wobec nich a także ich prawa. Te różnice znajdowały i znajdują swoje wyraźne odbicie w zachowaniu kobiet ówczesnych i dzisiejszych, w ich odmiennej tożsamości. Podobne różnice dotyczą zresztą również mężczyzn, jednak z uwagi na ich lepszą sytuację na przestrzeni wieków (mieli wszak prawo głosu, edukacji czy dziedziczenia) nie są tak wyraziste.

Ciąg dalszy w nr 47 GN! Zapraszamy do lektury i prenumeraty!


 

Najistotniejsze projektowane zmiany w prawie oświatowym, które mają obowiązywać od 2014 r.

Przeczytaj koniecznie!

 1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty
 1. Możliwość przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów. Oznaczać to będzie:
 1. Możliwość zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami
 2. Możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).
 1. Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela
 1. Usytuowanie komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego. Oznacza to m.in., że organ wykonawczy JST będzie powoływał rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników swojego urzędu
 2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze wzmocnioną rolą rodziców
 3. Nowy system wynagradzania niegwarantujący nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z jednoczesną zmianą ustalania prawa do dodatku uzupełniającego
 4. Włączenie do wynagrodzeń dodatków wiejskich, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia
 5. Rejestrowanie czasu pracy według sposobu i formy określonej przez dyrektora (oznacza to kilkadziesiąt tysięcy sposobów rejestrowania czasu pracy).
 6. Ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia
 7. Nowy, niekorzystny sposób udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
 8. Likwidacja dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.

 

23 listopada br. wspólnie powiedzieliśmy  temu DOŚĆ TEGO!

 


SPRAWDŹ,
CO DOKŁADNIE SIĘ ZMIENI W PRZEPISACH KARTY NAUCZYCIELA I JAK TO WPŁYNIE NA TWOJĄ PRACĘ! 

Jeżeli masz poważne wątpliwości co do właściwego kierunku zmian w Karcie – jak najszybciej poinformuj o tym swoich parlamentarzystów. 

1. Krótszy urlop wypoczynkowy i likwidacja dodatkowych dni wolnych
Nauczyciel zamiast urlopu w ferie zimowe i letnie będzie miał do dyspozycji 47 dni wypoczynku, które będzie wykorzystywał zgodnie z planem. Przerwy świąteczne, czy też inne dni wolne od zajęć, w których nauczyciele zwyczajowo mieli wolne będą dla nich albo czasem pracy, albo okresem urlopu – o ile zaplanują na ten okres odpoczynek. Każdy taki dzień wolny będzie jednak pomniejszał pulę urlopową.

2. Skrócenie do 1 roku urlopu dla poratowania zdrowia i zaostrzenie warunków do jego udzielenia
Z 3 lat do 1 roku zostanie skrócony urlop dla poratowania zdrowia. Wydłużeniu ulegnie zaś okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, z 7 do 20 lat. Po zmianach urlop zdrowotny będzie udzielany nauczycielowi, który jest zagrożony chorobą zawodową, a nie jak do tej pory – gdy zaleci mu go lekarz, nawet rodzinny. Według nowych przepisów o urlopie zdecyduje lekarz medycyny pracy. Nowością jest to, że urlop ten będzie mógł być udzielany również na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

3. Likwidacja zasiłku na zagospodarowanie, dodatku mieszkaniowego, lokalu służbowego i innych uprawnień socjalnych
Zasiłek na zagospodarowanie zostanie wypłacony już tylko tym nauczycielom, którzy spełnią warunki do jego otrzymania do dnia 31 grudnia 2013 r. Od nowego roku nauczyciele nie będą mieli również prawa do dodatku mieszkaniowego, lokalu mieszkalnego i innych dodatków socjalnych. Zostanie zachowana przy tym zasada ochrony praw nabytych. Zmianie ulegnie także sposób określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego.

4. Większa kontrola nauczycieli przyjmowanych do pracy
Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3. Poza tym usprawnione zostaną zasady działania komisji dyscyplinarnych, a odpowiedzialność dyscyplinarna obejmie wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia.

5. Rejestrowanie niektórych zdań wykonywanych przez nauczycieli w ramach czasu pracy
Zostaną doprecyzowane przepisy dotyczące obowiązku rejestrowania zajęć i czynności realizowanych w ramach czasu pracy nauczyciela poprzez uwzględnienie rejestrowania najistotniejszych czynności wspierających proces dydaktyczny, takich jak: doskonalenie zawodowe nauczycieli, praca zespołowa nauczycieli czy kontakt nauczyciela z rodzicami uczniów szkoły.

6. Awans zawodowy – nowe kompetencje i skład komisji Nowelizacja Karty Nauczyciela obejmie:

7. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli
Średnie wynagrodzenia nauczycieli zostaną zastąpione wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Rozliczanie tych środków będzie jednak dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone.

8. Doskonalenie zawodowe skierowane na potrzeby uczniów i politykę oświatową
Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą przeznaczane na realizację i doskonalenie m.in. wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych, realizacją podstawy programowej, zaspokajanie potrzeb uczniów i indywidualizację procesu kształcenia.

9. Zwiększenie roli rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły
Przewiduje się:

10. Innezmianyporządkujące

 

UWAGI DO PROJEKTU ZMIAN W KARCIE NAUCZYCIELA
19 września do Sejmu trafił projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Na  40 stronach  dokumentu proponuje się szereg zmian, z którymi można zapoznać się zarówno na stronie Sejmu jak i ZNP (www.znp.edu.pl). My chcemy zwrócić uwagę na kilka wybranych projektów zmian.

Ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. .Komisje kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1) Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2) Przedstawiciel organu prowadzącego nadzór pedagogiczny;
3) Dyrektor szkoły….
Dwaj eksperci…”
Nasz komentarz: nie sądzę, aby ta zmiana była konieczna, zwłaszcza, że próbuje się ograniczać organu nadzoru pedagogicznego a władze samorządowe w swoich decyzjach nie zawsze biorą pod uwagę wysoki poziom edukacji.

Art. 64 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 47 dni roboczych.”
Nasz komentarz:  przypomnę, że w przedszkolach kadra pedagogiczna ma 35 dni urlopu a w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 26 dni; w takiej sytuacji mamy niewielkie szanse na utrzymanie dotychczasowej praktyki.
Pomysł skrócenia do 30 dni urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole, to kolejna propozycja, która  budzi niepokój i zdziwienie. Nie zrozumiałe jest dla nas, dlaczego ci nauczyciele mieliby być poszkodowani tylko z tego powodu, że są stażystami. A oprócz tego nie wiadomo, co sensownego taki nauczyciel miałby robić w szkole w okresie wakacji już po wykorzystaniu urlopu. To antywyc