Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Protest włoski


Wspieram Nauczycieli – fundusz strajkowy

Społeczny Fundusz Strajkowy – podsumowanie społecznej inicjatywy na rzecz najbardziej potrzebujących uczestników i uczestniczek ogólnopolskiego strajku w oświacie

Na konto 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877 wpłynęło 8.791.063,92 zł,

najwyższa dobrowolna wpłata wyniosła 108.000 zł, a najniższa 0,01 zł.

Wypłacono 17 576 zapomóg najbardziej potrzebującym nauczycielom/kom i pracownikom oświaty niezrzeszonym w związkach zawodowych i uczestniczącym w ogólnopolskim strajku w oświacie.

Rozliczenie wpłat w wysokości 8.791.063,92 zł:

Napłynęło ponad 36 tysięcy (36 008) wniosków o wsparcie.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, które wsparły finansowo strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych, wpłacając pieniądze na konto 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877.

Na specjalne konto trafiło aż 8.791.063,92 zł! Nikt się nie spodziewał, że odzew będzie aż tak szeroki!

Dzięki Wam pomoc trafiła aż do 17 576 nauczycieli i pracowników oświaty walczących o wyższą jakość edukacji. To konkretna realna pomoc, ale równie ważne było to, że okazaliście nauczycielom wsparcie w tym trudnym czasie. Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”, dzięki którym pojawił się pomysł utworzenia funduszu na rzecz strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych!

Dziękujemy za docenienie roli kształcenia, za docenienie ruchów społecznych; za wsparcie, za zaufanie i za czas, który poświęciliście nauczycielom i edukacji! To Wasze wsparcie było i wciąż jest bardzo ważne dla nauczycieli i pracowników oświaty. Dziękujemy, że jesteście!

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – PODSUMOWANIE_Społeczny Fundusz Strajkowy


8 KWIETNIA

Rok temu, 8 kwietnia rozpoczął się ogólnopolski strajk w oświacie.

Strajk się zakończył, ale to nie znaczy, że godzimy się na złe warunki pracy i płacy, na lekceważenie zawodu nauczyciela, na niskie pensje i upadający prestiż naszego zawodu!

Edukacja jest ważna! Nauczyciele są ważni!

Widzimy to szczególnie dzisiaj, kiedy zajęcia w szkołach i przedszkolach zostały zawieszone z powodu epidemii koronawirusa, a nauczyciele w ciągu kilku dni zorganizowali kształcenie zdalne bez żadnego wsparcia. Na nauczycieli można liczyć, bo to my, nauczyciele wiemy, jak ważna jest edukacja! Jednocześnie cały świat w czasie społecznej izolacji wywołanej koronawirusem przekonuje się, że bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem nic nie zastąpi!

 Nauczyciele zmieniają świat!

Jesteśmy świadomi swojego znaczenia i dążymy do zmiany postrzegania roli nauczycieli w społeczeństwie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego


Manifestacje – „Łańcuch światła dla edukacji”8 kwietnia, pamiętamy!

8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się największy strajk w polskiej oświacie – strajk na rzecz dobrej edukacji.

Dobra edukacja to wciąż jest nasz cel! Dlatego w ósmym dniu każdego miesiąca spotykamy się, by wspólnie przypomnieć, że edukacja jest największą dziedziną życia społecznego.

Każdego miesiąca członkowie ZNP i wszyscy, którym na sercu leży dobro polskiej edukacji, spotykają się, by walczyć o wysoką jakość szkoły, dobro uczniów i godność pracowników oświaty.

#Szkołana6 to:
– 
wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB,
– odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister),
– kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej,
– zmniejszenie biurokracji w szkołach,
– zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli,
– wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty

O dobrą edukację walczyliśmy na manifestacjach:

8 listopada 2019 r. w Krakowie.

8 grudnia 2019 r. w Gdańsku

8 stycznia 2020 r. w Katowicach

8 lutego 2020 r. w Szczecinie

10 marca 2020 r. w Łodzi 


Pikieta „Łańcuch światła dla edukacji” w Katowicach

Koleżanki i Koledzy
Trwa Ogólnopolski Protest Pracowników Oświaty. Protest w obronie godności i prestiżu zawodu. Protest w obronie podstawowych praw pracowniczych.

 1. W szkołach i placówkach prowadzony jest tzw. protestu włoskiego
  Nauczyciele wykonują bardzo dużo zadań za darmo, bo nie należą one do ich obowiązków. Chodzi o to, aby pokazać, jak wiele rzeczy nauczyciele zwyczajowo wykonują, choć nie należą one do ich obowiązków. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli.
 2. Zarządy Oddziałów i Rady Pedagogiczne analizowały statuty szkół i placówek
 3. Uczestniczyliśmy w szkoleniach o prawach i obowiązkach nauczycieli, o postępowaniach dyscyplinarnych …

08 stycznia 2020 roku w Katowicach o godzinie 16.00 organizujemy PIKIETĘ W OBRONIE GODNOŚCI – w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej – ŁAŃCUCH ŚWIATŁA DLA EDUKACJI.

Tego dnia nie może nas zabraknąć w Katowicach!

Bądźmy w tym dniu razem!  Walczmy, bo nikt za nas tego nie zrobi!

Pokażmy, że w jedności jest siła i zachęćmy jak najwięcej osób do udziału w pikiecie.

8 stycznia katowice

Plakat do pobrania 

Źródło: www.glos.pl


Przewodnik Protest Włoski materiały


Baner_rodzice_


Nauczycielu, poznaj swoje prawa!

Nauczyciele pytają, my odpowiadamy!

Ksero-i-materiały-NPSP-605x570
Czy muszę kupować papier ksero do klasy, pomoce naukowe, długopisy? Czy muszę drukować materiały dla uczniów na swoim sprzęcie w domu?

Nie!

Zgodnie z art. 29 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania.

Podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 grudnia 2010r.

Nauczycielu, poznaj swoje prawa!

Czy muszę tworzyć i przeprowadzać ankiety dotyczące ewaluacji pracy szkoły?

 Nie!

To należy do kompetencji dyrektora szkoły. Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa – Prawo oświatowe (art. 68 ust. 1 pkt 2) oraz rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Na ich podstawie dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki.

Czy muszę brać udział w organizacji i realizacji uroczystości, imprez lub wycieczek szkolnych?

Katalog typów zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, organizowanych w danej szkole określa statut szkoły. Konkretny zestaw uroczystości, imprez i wycieczek realizowanych w danym roku szkolnym uchwala rada pedagogiczna  w planie pracy szkoły. Dlatego tak ważne są zapisy przyjęte w statucie i planie pracy szkoły – od nich bowiem zależy część obowiązków nauczyciela. Jeżeli zatem statut Twojej szkoły i przyjęty plan pracy szkoły przewiduje realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych w formie np. wycieczek, organizacji uroczystości czy imprez szkolnych, to w ramach 40-godzinnego czasu pracy powinieneś je realizować.

Ważne!

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć co do zasady obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela).

W przypadku:

        PLAKAT


drodzy rodzice


Rybnik, 15 października 2019 r.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Miasta Rybnika, Gminy Świerklany,
Gminy Jejkowice
Prezesi Ognisk ZNP Oddziału w Rybniku
Członkowie ZNP Oddziału w Rybniku
/wszyscy/

Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku przypomina, że we wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników oświaty badanie ankietowe, w którym wzięło udział ponad 227 tys. osób. Ponad połowa respondentów opowiedziała się za kontynuowaniem akcji protestacyjnej w oświacie, natomiast 55,3 % badanych opowiedziało się za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej placówce.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna szeroko zakrojoną akcję informacyjną nazwaną roboczo „Protestem włoskim”.

Zarząd ZNP w Rybniku podjął decyzję, że w naszych placówkach oświatowych prezesi ognisk przeprowadzą spotkania robocze na w/w temat oraz podzielą się informacją ze spotkania z resztą pracowników do 7 listopada. Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z katalogiem swoich praw i obowiązków dostępnych na naszej stronie internetowej rybnik.znp.edu.pl i podjęcia decyzji o wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. Obowiązki nauczyciela – szczegółowy katalog czynności – materiał wewnętrzny ZNP jest do wglądu w każdej placówce u Prezesa Ogniska.

Akcja ZNP ma na celu uświadomienie rodzicom/opiekunom/ dzieci i młodzieży oraz opinii publicznej jakie zadania, wykraczające poza obowiązki  nauczyciela, do tej pory wykonywali pracownicy pedagogiczni, a za realizację których nie byli finansowo wynagradzani.

Akcja nie jest skierowana przeciwko Dyrektorom szkół i placówek oświatowych, uczniom, rodzicom/opiekunom czy samorządom!

Jest wyrazem szacunku względem zawodu nauczyciela i środowiska nauczycielskiego. Czas rozpoczęcia (protestu) nie jest aż tak kluczowy jak to, że chcemy, by cała akcja trwała przez wiele miesięcy. Inaczej rządzący nie uświadomią sobie nigdy, że czasy nauczycielskiego wolontariatu odchodzą w niepamięć.

Decyzję o udziale w akcji ZNP każdy z nauczycieli podejmie indywidualnie. Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku wyraża jednak nadzieję, że będzie ona poprzedzona dyskusją na forum rady pedagogicznej, a decyzja będzie podyktowana doświadczeniem oraz solidarnością zawodową.

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                               Prezes Oddziału ZNP w Rybniku Izabela Faksa


protest

PROTEST WŁOSKI !

Dlaczego? Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze.

Płaca minimalna nauczyciela: 2450 zł brutto

Pensja minimalna w 2020 r.: 2600 zł

Chcemy pracować i godnie zarabiać.

Zależy nam na dobrej edukacji!

Za tzw. protestem włoskim opowiedziało się ponad 50 proc. nauczycieli
i pracowników oświaty z ponad 220 tys., którzy wypełnili ankietę ZNP dotyczącą dalszych form protestu.

– Od 15 października br. rozpoczynamy akcję protestacyjną polegającą
na wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz 2 października. – Decyzja o udziale w proteście będzie decyzją indywidualną każdego nauczyciela – podkreślił.

Plakat-nauczyciel

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE (dla nauczycieli)

Nauczycielu, czy wiesz, że NIE JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM m.in.
(jest to katalog otwarty):

Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują
w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

ZADANIA OBOWIĄZKOWE

Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela określa art. 6 oraz 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a także art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Jest to katalog zamknięty.

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

7) w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w tzw. pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.


protest

Koleżanki, Koledzy!

Prawo oświatowe określa kompetencje rady pedagogicznej w zakresie szkolnych statutów i planów pracy szkoły lub placówki. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki, albo jego zmian. Jest to o tyle istotne, że w tym dokumencie określamy i przyjmujemy zajęcia i czynności, które realizowane są poza pensum i mieszczą się w ramach 40-godzinnego czasu pracy.

Jeżeli w statucie rada pedagogiczna przyjmie zapisy dotyczące organizacji wycieczek lub zielonych szkół oznacza to, że ta forma pracy z uczniem jest realizowana przez szkołę. Należy jednak pamiętać o przepisach prawa regulujących zasady wyjazdów na szkolne wycieczki (poniżej zamieszczamy analizę prawną tych przepisów).

Temat ten jest szczególnie aktualny w szkołach ponadpodstawowych, ponieważ do 30 listopada br. rady pedagogiczne zobligowane są do przygotowania i uchwalenia nowych statutów.

Analiza prawna dotycząca wyjazdów na szkolne wycieczki

 1. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki szkolnej poprzez zatwierdzenie karty wycieczki. Do karty dołączony jest wykaz uczniów biorących udział w wycieczce i pisemna zgoda rodziców dla dzieci niepełnoletnich biorących w niej udział.
 2. Kierownika wycieczki i opiekuna wyznacza dyrektor szkoły spośród nauczycieli szkoły. Opiekunem może być pracownik niepedagogiczny szkoły.
 3. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki zostały uregulowane w rozporządzeniu.
 4. Zgoda dyrektora szkoły na zorganizowanie wycieczki w formie zatwierdzenia karty wycieczki.
 5. Zatwierdzenie karty wycieczki jest poleceniem służbowym wyjazdu w rozumieniu art. 775 §1 k.p. (delegacja służbowa).
 6. Nauczyciel powinien zażądać wydania delegacji służbowej na piśmie (druk delegacji służbowej), jeżeli regulamin pracy taki obowiązek przewiduje.
 7. Nauczycielowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (delegacja służbowa).
 8. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
 1. Wysokość diety wynosi 30 zł za dobę podróży.
 2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu).
 3. Sposób obliczenia diety:
 1. Dieta nie przysługuje jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
 2. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25% diety, obiad – 50% diety, kolacja – 25% diety.
 3. Rozliczenia kosztów delegacji służbowej następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
 4. Do rozliczenia kosztów podróży nauczyciel załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki.
 5. Rozliczenie kosztów delegacji służbowej jest obowiązkiem pracodawcy.
 6. W przypadku wycieczki wielodniowej – w każdej dobie przysługuje nauczycielowi prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
 7. W przypadku wycieczki wielodniowej – jeżeli łączny czas pracy w tygodniu przekroczy normę 40 godzin, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych (art. 151 §1 w zw. z art. 1511 §1 k.p.).
 8. W przypadku wycieczki wielodniowej realizowanej w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela) – nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy (art. 42c ust. 3 KN), albo odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową (§ 10 rozp. płac. nau.).