Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

Koleżanki i Koledzy.

Zgodnie z wcześniejszą informacją wysłaną do prezesów ognisk oraz sekretariatów placówek oświatowych miasta Rybnika w dniu 5 lutego odbyło się zebranie związkowe z przedstawicielami pracowników administracji i obsługi.

Głównym tematem spotkania były:

 1. Działania Zarządu Oddziału ZNP w sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi,
 2. Główne problemy pracowników administracji i obsługi w dobie zmian organizacyjnych w  oświacie zgłaszane w czasie spotkania.
 3. Związkowcy zostali również  zapoznani z wysokością stawki zasadniczej na poszczególnych stanowiskach oraz z wysokością dodatków wyrównawczych jakie wypłaca się w rybnickich placówkach (dla 314 pracowników administracji i obsługi wypłacany jest comiesięczny dodatek wyrównawczy w wysokości 40 tys zł).        W odniesieniu do pierwszego punktu prezes Oddziału przedstawił dotychczasowe działania Rybnickiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
  1. W dniu 15.09.2017r. wysłaliśmy pismo do Prezydenta Miasta, w którym domagaliśmy się  między innymi:
  • „Podwyższenia płacy pracownikom administracji i obsługi w wysokości 100 zł na etat”;
  • Podwyższenia funduszu nagród z 2% do 4%

  Niestety ze strony władz samorządowych zabrakło odpowiedzi   na przesłane pismo.

  1. Kolejne pismo do Prezydenta Miasta zostało wysłane dnia  10.2017, w którym  odwołaliśmy  się do treści pisma z dnia 15.09.2017. Związek zwrócił  również  uwagę na:
  • znaczny wzrost obciążeń obowiązkami pracowników administracji i obsługi,
  • systematyczne zmniejszanie liczby etatów pracowników obsługi na rzecz wzrostu etatów pracowników administracji,
  1. W dniu 2 listopada 2017 otrzymaliśmy odpowiedź od wiceprezydenta Wojciecha Świerkosza, w  który tłumaczył, że w budżecie miasta brakuje  środków finansowych na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi,  wynika to z następujących przesłanek:
  • wdrażanie reformy oświaty generuje zwiększone wydatki  na oświatę. W wydatkach należy uwzględnić koszty prac remontowo – adaptacyjnych,  które sześciokrotnie przewyższyły wysokość  dodatkowej dotacji oświatowej (koszty planowane: 1.200 tyś, a  otrzymana  dotacja wyniosła tylko  200 tys.)
  • kolejne koszty, które poniosło miasto były związane z uruchomieniem nowych pracowni fizycznych, chemicznych, geograficznych i biologicznych,
  • zastosowano działania osłonowe w ruchu kadrowym (przy łączeniu placówek nie zwalniano pracowników),
  1. W rozmowie telefonicznej z Panem Wiceprezydentem z dnia 5 lutego 2018 powtórzone zostały wcześniejsze argumenty, które uniemożliwiły realizację podwyżek dla wszystkich pracowników administracji i obsługi w 2018 roku:
  • Planowana wysokość podwyżek w 2019 roku będzie uzależniona od realizacji budżetu za rok 2018,

  ad 2    W czasie dyskusji na temat warunków pracy i płacy zwrócono uwagę na następujące problemy:

  1. pracownicy o najdłuższym stażu pracy mają odczucie, że naliczana wysługa lat jest karą, ponieważ otrzymują wynagrodzenie w tej samej wysokości, co pracownicy z małym stażem pracy,
  2. premie 2% naliczane kwartalnie oraz oszczędności z L-4 w wielu placówkach są przyznawane w sposób nieczytelny, daleki od sprawiedliwości społecznej,
  3. po reorganizacji związanej z powstaniem CUW pracownicy administracji nie otrzymali aneksu     z nowym zakresem czynności, natomiast otrzymali ustne polecenia do wykonywania nowych zadań, niezgodnych z ich dotychczasowym przydziałem czynności;
  4. pracownicy administracji przebywający na L-4 nadal są zobowiązani do wykonywania zadań   za  które nie otrzymują pełnego  wynagrodzenia, lecz  tylko 80% dotychczasowej stawki;
  5. z powodu chorobowego najczęściej nie otrzymują również premii kwartalnej;
  6. warto dodać, że pracownicy administracji bardzo często część swojej pracy kończą w domu, naruszając tym samym przepisy RODO (ochrona danych osobowych);
  7. zwrócono również uwagę, że zapis w przydziale czynności: „ inne polecenia dyrektora” nie oznacza wykonywania nowych zadań  niezgodnych  z przydzielonym  stanowiskiem pracy, np. sekretarka nie może wykonywać zadań księgowej bez nowego przydziału czynności i  związanych z tym dodatków płacowych;
  8. pracownicy, którym zostaje zwiększony zakres czynności wynikający ze specyficznych warunków funkcjonowania placówki pracodawca powinien zapewnić dodatkowe wynagrodzenie np.  za  comiesięczne mycie  okien, gdy w przydziale czynności przewiduje się wykonanie  tej czynność dwa razy w roku

  Przedstawiając zgłaszane w czasie spotkania problemy pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w rybnickich placówkach oświatowych zwracamy się z apelem do wszystkich członków ZNP o  przesłanie  kolejnych  przykładów, które Waszym zdaniem utrudniają   prawidłowe wykonywanie obowiązków  i  wpływają niekorzystnie na atmosferą w pracy.

  Wszystkie uwagi, wnioski i postulaty prosimy przesyłać zbiorczo przez prezesa ogniska na adres e’mailowy: znp@um.rybnik.pl lub rybnik@znp.edu.pl . do końca lutego 2018r.

  Zebrany materiał zostanie przedstawiony Prezydentowi Miasta w czasie związkowego spotkania.

  Z wyrazami szacunku i prośbą o aktywne włączenie się do zabrania głosu i przesłania swoich uwag

  Kazimierz Piekarz  – prezes Oddziału ZNP