Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Prawo

Porady Prawnika dla Członków ZNP

W biurze Oddziału ZNP można uzyskać poradę prawnika ZNP (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym)

w następujących terminach:

24 stycznia 2019 r od godz. 14,30

7 lutego 2019 r od godz. 14,30

7 marca od godz.14,00

7 marca 2019 r od godz. 14,00

11 kwietnia 2019 r od godz. 14,20

9 maja 2019 r od godz.14,30

6 czerwca 2019 r od godz.14,30

CO SKŁADA SIĘ NA WYNAGRODZENIE  NAUCZYCIELA ?

Podstawa prawna:   wynagrodzenie nauczyciela  reguluje art. 30 ust 1 Karty Nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczyciela zgodnie z art. 30 ust. 1 KN składa się z:

 1. wynagrodzenia zasadniczego – jego wysokość uzależniona jest  od:
  • stopnia awansu zawodowego,
  • posiadanych kwalifikacji,
  • wymiaru zajęć obowiązkowych,
 1. dodatku za wysługę lat –     jego wysokość zależy od:
  • okresów zatrudnienia,
 2. dodatku motywacyjnego – jego wysokość zależy od:
  • osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym
  • osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych,
  • wprowadzanych innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania
  • zaangażowania w realizacji czynności i zajęć, o których mowa  42 ust. 2,  pkt  2 KN,
  • szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  • realizowanych w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
 3. dodatku funkcyjnego –        przysługuje z racji :
  • zajmowanego stanowiska,
  • pełnionej funkcji,
 4. dodatku za warunki pracy – przysługuje nauczycielom wykonującym pracę w:
 1. dodatku za pracę w porze nocnej,
 2. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo,
 3. wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw,
 4. dodatku za stopnie specjalizacji (o ile występuje),
 5. nagrody jubileuszowe,
 6. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”
 7. nagrody ze specjalnego funduszu,
 8. zasiłku na zagospodarowanie,
 9. odprawy emerytalno – rentowej,
 10. dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dzień wolny od pracy.

Uwaga!  Zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela do wynagrodzenia nauczyciela nie

zalicza się (nie obejmuje):

ŚREDNIE  WYNAGRODZENIE  NAUCZYCIELI  DLA POSZCZEGÓLNYCH  STOPNI  AWANSU ZAWODOWEGO

Do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego potrzebne nam są:

w pełnym wymiarze :   …………………..   w niepełnym etacie

w przeliczeniu na pełne etaty ……………..,

Obliczamy średnie wynagrodzenie dla konkretnego stopnia awansu zawodowego na terenie działania danej JST w ten sposób, że dzielimy wynagrodzenie należne (pobrane) dla wszystkich nauczycieli  w roku 2006 przez:  ilość nauczycieli  i przez 12 miesięcy.

Uwaga! Nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze należy przeliczyć na pełne etaty.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2007 r.

Kwota bazowa do obliczenia średniego wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2007 rok wynosi:  1885 zł

                  Opracował : mgr Stanisław Kłak

T R Y B

prac  Zarządu Oddziału ZNP przy  opiniowaniu  PROJEKTU UCHWAŁY JST  w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz  określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy i warunków  i sposobów ich przyznawania – tzw. Regulaminu funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 1. 1. Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela :
 2. ustalające rodzaj świadczeń w ramach funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania – w formie „Regulaminu”:
  • 72 ust. 1,
 3. ustalające wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej :
 1. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U nr 13, poz. 74, ze zm. )  – wypis w sprawie  regulacji  tworzenia  aktów prawa miejscowego     stanowionego przez gminę :
 1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U Nr 91, poz. 578, ze zm. ) wypis w sprawie regulacji  tworzenia  aktów prawa miejscowego  stanowionego przez powiat :
 1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U Nr 91, poz. 576, ze zm. ) wypis w sprawie  regulacji  tworzenia  aktów prawa miejscowego   stanowionego przez  województwo
 1. STATUT ZNP – zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 6 lutego 2003r.  – wypis dotyczący: definicji zakładowej organizacji związkowej; kompetencji Zarządu Oddziału ZNP:
 1. ORGANY UPRAWNIONE DO OPINIOWANIA REGULAMINU NAGRÓD ORGANU PROWADZĄCEGO I DYREKTORA SZKOŁY.
 1. a) dla szkół prowadzonych przez województwo – sejmikowi województwa,
 2. b) dla szkół prowadzonych  przez powiat – radzie powiatu,
 3. c) dla szkół prowadzonych przez gminę (wiejską, miejską) – radzie gminy

                  (miejskiej wiejskiej).

Obowiązek przyjęcia wspomnianej uchwały przez JST obowiązuje od

     1 stycznia 2007 r. po nowelizacji Karty Nauczyciela.

      W celu usprawnienia procedury opiniowania regulaminu  przez zarządy  oddziałów z organem prowadzącym szkoły ze szczebla powiatu lub województwa,  zainteresowane zarządy oddziałów ZNP winne zgodnie z art. 52 ust. 4 Statutu ZNP ustalić w formie zawartego  porozumienia:

l u b

     ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI”, o którym mowa w art. 72 ust. 1

      Karty Nauczyciela prowadzonych przez zarządy oddziałów ZNP

      z gminą, powiatem, województwem .

Poniżej przedstawiam tryb postępowania zarządu oddziału ZNP w sprawie opiniowania projektu uchwały przyjmującego tzw.. Regulamin funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczyciel:

 1. Wójt Gminy (Burmistrz Miasta, Prezydent Miasta,  Zarząd Powiatu, Zarząd Województwa) przedkłada własny projekt uchwały przyjmujący regulamin funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli do konsultacji – opiniowania z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi (Zarządem Oddziału ZNP, Międzyszkolną Komisją NSZZ ” Solidarność ” Pracowników Oświaty).
 1. Zgodnie z 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja  1991 r. o związkach zawodowych     (Dz. U. nr 55, poz. 234, ze zm.) Zarząd Oddziału ZNP na przedstawienie uwag i propozycji zmian w regulaminie ma 30 dni od daty otrzymania materiałów do konsultacji. Jeżeli Zarząd Oddziału ZNP stwierdzi, że przedstawiony projekt uchwały przyjmujący tzw. „regulaminu funduszu pomocy zdrowotnej nauczycieli” nie spełnia oczekiwań Związku, to może on zaproponować Wójtowi Gminy (Burmistrzowi  Miasta , Prezydentowi Miasta,  Zarządowi Powiatu, Zarządowi Województwa ) własny projekt uchwały przyjmujący tzw.„regulaminu  funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli”.
 1. Następnie Wójt Gminy (Burmistrz Miasta , Prezydent Miasta,  Zarząd Powiatu, Zarząd Województwa ) winien odnieść do przedstawionej opinii (uwag, propozycji) Zarządu Oddziału w sprawie projektu uchwały przyjmujący tzw. „Regulaminu funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli”. W razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska Zarządu Oddziału Wójt Gminy (Burmistrz  Miasta, Prezydent Miasta,  Zarząd Powiatu, Zarząd Województwa )   informuje o tym Związek na piśmie podając  uzasadnienie swego stanowiska .
 1. Następny etap, to udział przedstawicieli Zarządu Oddziału ZNP w posiedzeniu Komisji ds. Oświaty …. Rady Gminy (Rady Miasta,  Rady  Powiatu, Sejmiku Województwa ), na której omawiany będzie projekt uchwały przyjmujący tzw.  „ Regulaminu funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli”.  W razie rozbieżności  stanowisk co do treści projektu „regulaminu” – zgodnie z art. 19 ust. 3  ustawy z dnia 23 maja  1991 r. o związkach zawodowych  – przedstawiciele Zarządu Oddziału ZNP mają prawo przedstawić swoją opinię na posiedzeniu wspomnianej komisji rady (sejmiku województwa).
 1. WYSOKOŚĆ ODPISU NA FUNDUSZ POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI
 1. Podstawa prawna dokonywania odpisu na pomoc zdrowotna dla

    nauczycieli przez JST.

 1. Zasady podziału środków funduszu pomocy zdrowotnej nauczycieli.
  • Przepisy prawa nie zawierają unormowań dotyczących zasad podziału funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Dotyczący funduszu zdrowotnego 72 Karty Nauczyciela nie precyzuje, czy fundusz zdrowotny powinien być dzielony w szkołach, czy też w organie prowadzącym. Oznacza to, że „Fundusz” może być przekazany do szkoły lub pozostać na szczeblu organu prowadzącego (gminy, miasta, powiatu). Zgodnie z przywołanym art. 72 Karty Nauczyciela, kompetencje do określenia warunków i sposobu przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego, posiada organ prowadzący szkołę.
 1. Pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego a podatek od osób fizycznych

    i składka na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.

 1. Zapomoga losowa przyznana nauczycielowi na podstawie 72 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela jest zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), zapomoga taka nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 3. Nauczyciele emeryci i renciści, bez względu na to, kiedy przeszli na emeryturę lub rentę, mają prawo do korzystania ze środków wymienionych w ust. 1 72 na równi z nauczycielami aktualnie zatrudnionymi.

Opracował:  Stanisław Kłak

Wszystkie porady prawne udzielane są w siedzibie Oddziału ZNP w Rybniku, przy ul. Kościuszki 5, po wcześniejszym zapisie w biurze Oddziału ZNP, tel.32/4222-876

symbolOpinia ZNP do zmian w Karcie Nauczyciela

8 lutego ZG ZNP przedstawił opinię do założeń zmian w Karcie Nauczyciela. 
W opinii czytamy min.: 
Związek Nauczycielstwa Polskiego 
z aprobatą przyjmuje propozycję likwidacji obowiązku realizowania i ewidencjonowania 
określonej 
kategorii zajęć w ramach zadań 
statutowych szkoły (tzw. godzin karcianych), o których mowa w art. 42 ust. 
2 pkt 2 lit. a i b 
w zw.z usta.7a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) - dalej KN. 
Należy jednak zauważyć, 
że tzw. godziny karciane stanowią jedynie część obowiązków 
nauczyciela
, wchodzących w skład katalogu „innych zajęć i czynności wynikających z zadań 
statutowych szkoły", które zostały 
określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Zatem zaproponowana nowelizacja nie rozwiązuje problemu 
związanego z bezpłatnym prowadzeniem zajęć 
wynikających z zadań statutowych szkoły.
Brak regulacji dotyczącej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć wynikających 
z zadań statutowych szkoły - zwłaszcza 
w kontekście 
przydzielania ich w dowolnym wymiarze przez dyrektora szkoły - może prowadzić do nierównomiernego 
rozłożenia obowiązku pracy wśród 
nauczycieli, a w konsekwencji do przekraczania tygodniowej 
normy czasu pracy.
Zdaniem ZNP istnieje więc konieczność normatywnej regulacji wymiaru wszystkich zajęć 
prowadzonych przez nauczyciela. 
Uzasadnionym 
postulatem jest kwestia wprowadzenia odpłatności za każdą godzinę zajęć realizowanych 
z uczniami lub na ich rzecz, 
w tym zajęć 
opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. W chwili 
obecnej są to zajęcia nieodpłatne, 
co zdaniem ZNP może stanowić naruszenie podstawowych zasad prawa pracy - w szczególności 
zasady stanowiącej o prawie 
do wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy.
Stąd wynika postulat ZNP dotyczący nowelizacji treści art. 42 ust. 2 KN w ten sposób, aby wydzielić 
trzy kategorie zadań nauczyciela
 realizowanych w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia:
• zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, 
w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,
• innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,
• zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 
zawodowym."
Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania 
dziecka w wieku do 14. roku życia. 
Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 
przysługuje w ciągu roku kalendarzowego
 zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, 
którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku
 kalendarzowym decyduje pracownik 
w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. 
Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, 
dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy tego pracownika. 
Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy. Nauczyciel 
ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, 
a ten, który zdecyduje się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien 
być rozliczany z wykorzystanych godzin 
w odniesieniu do ośmiogodzinnego, dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na liczbę przydzielonych 
godzin w planie zajęć w konkretnym dniu. 
Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym 
wymiarze czasu pracy ustala się 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla 
się do pełnej godziny pracy.
 Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy 
pracy pracuje tygodniowo do 40 godzin.
 Dobowy wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi do 8 godzin.

Art. 188. [Zwolnienie od pracy] [44] § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

UPRAWNIENIA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU W RYBNIKU

jako zakładowej organizacji związkowej
UPRAWNIENIA STANOWIĄCE
( wymagane uzgodnienie z Zarządem Oddziału) – dotyczą :
UPRAWNIENIE STANOWIĄCE – oznacza, że :
– dla ważności określonej czynności prawnej wymagane jest uzgodnienie
stanowiska wdanej sprawie między pracodawcą a Zarządem Oddziału ZNP;
– warunkiem dokonania określonej czynności prawnej przez pracodawcę
jest uzyskanie zgody Zarządu Oddziału ZNP ( dotyczy pkt. 4 )

Wydanie aktu prawnego lub decyzji bez uzgodnienia z Zarządem Oddziału ZNP jest sprzeczne z prawem i stanowi podstawę do uchylenia ich skuteczności oraz może stanowić przyczynę sporu zbiorowego.

1. STOSUNEK PRACY
a) rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia z pracownicami
w ciąży lub korzystających z urlopu macierzyńskiego – ( art. 177 §1kp. )
b) rozwiązywania umów o pracę z :
– wskazanym członkiem związku, którego stosunek pracy podlega
szczególnej ochronie na podstawie uchwały Zarządu – ( art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zz.)
– społecznym inspektorem pracy – ( art. 13 ustawy o SIP )

2. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – (art. 27 ustawy o zz.)
a) ustalania regulaminu Funduszu – ( ust. 1)
b) ustalania preliminarza przyznawania świadczeń z Funduszu – ( ust. 1)
c) przyznawania świadczeń z Funduszu – ( ust. 2)

3. SYSTEM WYNAGRADZANIA – ( art. 27 ust.3 ustawy o zz.)
a) regulaminu premiowania
b) zasad i kryteriów przyznawania tzw. dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
c) regulaminu nagród dyrektora i nagród organu prowadzącego

4. WARUNKI PRACY – ( art. 104 kp.)
a) ustalenie regulaminu pracy

UPRAWNIENIA OPINIODAWCZE
(wymagana opinia Zarządu Oddziału ZNP) – dotyczą :
UPRAWNIENIE OPINIODAWCZE – oznacza, że :
– w określonych warunkach zasięgnięcie opinii Zarządu Oddziału ZNP
jest niezbędne /konsultacja/, jednakże treść tej opinii nie musi wiązać pracodawcę
– jeżeli pracodawca nie przekaże sprawy do zaopiniowania i dokona
Czynności prawnych, co do których istniał obowiązek konsultacji,
następuje naruszenie określonego prawem postępowania;
– naruszenie określonego prawem postępowania nie powoduje
nieważności danej czynności prawnej, może być jednakże podstawą
do uchylenia jej skutków lub podstawą sporu zbiorowego.
Zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkiem Związku – ( art. 38, art. 52 § 3 kp.)
Zmiany warunków pracy i płacy członkowi Związku – ( art. 42 § 1 kp.).
Przyznawania przez dyrektora nagród i wyróżnień – ( tylko wg. regulaminu nagród)
Wyrażanie opinii o pracy dyrektora – koniecznej do oceny pracy – (art. 6a ust. 7 KN)
Założeń i projektów aktów prawnych, zarządzeń oraz decyzji organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego objętych zadaniami związków zawodowych – ( art. 19 ust. 2 ustawy o zz.)
Projektów aktów prawnych wykonawczych, w tym zarządzeń i decyzji dyrektora dotyczących praw i interesów pracowników – ( art. 26 pkt. 2 ustawy o zz.)

UPRAWNIENIA KONTROLNE I INICJATYWNE
UPRAWNIENIE KONTROLNE – oznacza, że :
Pracodawca obowiązany jest zapewnić ZNP warunki do sprawowania kontroli i udzielać na żądanie Związku informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.
1. Kontrola nad warunkami pracy;
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy a w
szczególności przepisów i – ( zasad BHP – ( art. 8, 23, 26 ust.3 ustawy o zz.)
3. Sprawowanie kontroli nad społeczną inspekcją pracy – ( art. 26 pkt. 4 ustawy o zz.)
4. Kontrola pracodawcy w zakresie przestrzeganiem praw pracowniczych
i zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy;
5. Wnioskowania w sprawie wydania lub zmiany aktów prawnych
dotyczących praw i interesów pracowniczych – ( art. 19 ustawy o zz.)
6. Występowanie do sądu z powództwem na rzecz poszkodowanych
pracowników – ( art. 262 kpc. w zw. z art. 61 § 1 kpc.)
7. Występowanie w sądzie pracy przedstawiciela Zarządu Oddziału w Charakterze pełnomocnika procesowego członka związku

Występowanie z wnioskiem o uznanie kary porządkowej za niebyłą – (art. 113 kp)
9. Występowanie z inicjatywami i żądaniem usunięcia stwierdzonej
nieprawidłowości w postępowaniu pracodawcy lub organu
administracji państwowej i samorządowej, naruszającym prawo lub
zasady sprawiedliwości społecznej
11. Uczestniczenie w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora

Zgodnie z §3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w szkołach zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek.

Przerwy świąteczne to okres odpoczynku od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży. W trakcie przerw świątecznych w szkołach nie odbywają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą.

Z punktu widzenia ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) przerwa świąteczna nie jest jednak czasem urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela. Stosownie bowiem do treści art. 64 ust. 1 i 3 ustawy nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe (placówka feryjna), przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Stwierdzić jednak należy, że wprawdzie przerwa świąteczna nie może być traktowana jako urlop wypoczynkowy nauczyciela, to jednak co do zasady powinno się w tym zakresie stosować odpowiednio przepisy Karty Nauczyciela dotyczącego urlopu wypoczynkowego. Dyrektor placówki może zobowiązać nauczyciela do realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych lub innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, jednak nie może to być decyzja dowolna a powinna ona być szczegółowo uzasadniona i następować w wyjątkowych przypadkach. Nauczyciele mogą zostać zobowiązani do uczestniczenia w realizacji tych zadań i czynności zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły o ile szkoła w czasie przerw świątecznych organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i inne. Jeżeli jednak takich czynności szkoła nie planuje ani nie organizuje, to nauczyciele nie powinni być zobowiązywani do świadczenia pracy w tym okresie (pozostawania w dyspozycji pracodawcy).

Ponadto przy zobowiązywaniu nauczycieli do ewentualnego wykonywania czynności, zadań w okresie przerw świątecznych uwagę zwracać należy na to, aby czas pracy takiego nauczyciela był zgodny z przepisami Karty Nauczyciela, w innym wypadku nauczycielowi przysługuje bowiem dodatkowe wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Podsumowując, wprawdzie przerwa świąteczna nie może być traktowana jako okres urlopu wypoczynkowego nauczyciela, to jednak dyrektor powinien zobowiązywać nauczyciela do wykonywania pracy w tym okresie jedynie wyjątkowo, jeżeli jest to szczególnie uzasadnione zadaniami statutowymi szkoły; zasadą bowiem powinno być nieświadczenie pracy przez nauczyciela w tym okresie.

Zainteresowany nauczyciel, który został zobowiązany do wykonywania w tym czasie pracy, powinien także poprosić dyrektora placówki o podanie podstawy prawnej takiego działania oraz może wnioskować o uzasadnienie takiej decyzji pracodawcy.