Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Kursy, szkolenia

Pmoc

Wkrótce nowe zadania dyrektora szkoły

Obowiązki dyrektora szkoły nie wynikają wyłącznie z ustawy o systemie oświaty, lecz z całego szeregu innych aktów prawnych. Część z nich całkowicie zmienia się po reformie edukacji – pisze Michał Łyszczarz w „Dyrektorze Szkoły”.

Zadania ze zmienioną podstawą prawną:
– po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły przez organ prowadzący dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (art. 110 ust. 4 pr. ośw.);
–  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy dyrektor ustala zawody, w których kształci szkoła (art. 68 ust. 7 pr. ośw.);
– występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych (§ 3 ust. 1 r.r.p.n.);
– ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny rozkład zajęć (§ 4 ust. 1 r.r.p.n.);
– ustala obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie (§ 4 ust. 3 r.r.p.n.);
– podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym bądź schronisku dla nieletnich (§ 5 ust. 3 r.r.p.n.);
–  Nowe! dyrektor opracowuje arkusz organizacji szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tejże ustawy, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 pr. ośw.);
Nowe! tworzy zespoły nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie (art. 111 pkt 5 pr. ośw. w zw. z § 4 ust. 1 r.o.p.s.);
Nowe! powołuje przewodniczącego zespołu nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie (§ 4 ust. 2 r.o.p.s.);
Nowe! dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi więcej niż 25 (§ 5 ust. 3 r.o.p.s.);
– Nowe! może odstąpić od podziału klasy na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę (§ 5 ust. 4 r.o.p.s.);
Nowe! dokonuje doboru dzieci do oddziału integracyjnego (§ 6 ust. 3 r.o.p.s.);
Nowe! w internacie może powołać zespół wychowawczy w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji uczniów (§ 6 ust. 10 r.o.p.s.);
Nowe! wnioskuje do organu prowadzącego o ustalenie przerwy w działalności przedszkola (§ 12 ust. 1 r.o.p.s.);
– Nowe! powierza poszczególne oddziały przedszkola opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału (§ 12 ust. 1 r.o.p.s.);
Nowe! określa ramowy rozkład dnia (§ 12 ust. 4 r.o.p.s.);
Nowe! przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia w takim oddziale (§ 16 ust. 2 r.o.p.s.);
Nowe! zawiera umowę z pracodawcą w celu zorganizowania przysposobienia do pracy (§ 16 ust. 2 r.o.p.s.);
Nowe! wyznacza rodzicom termin na wyrażenie opinii o skróceniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (§ 6 ust. 3 r.r.p.n.);
Nowe! podejmuje decyzję o skróceniu okresu nauki uczniowi uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, z której wynika potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, a poziom osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w ciągu dwóch lat wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach (§ 6 ust. 4 r.r.p.n.).

Odmowa wykonania obowiązkowych badań może skutkować zwolnieniem nauczyciela

Odmowa wykonania obowiązkowych badań kontrolnych może się skończyć dla nauczyciela zwolnieniem – przypomina Joanna Lesińska w serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy był na urlopie wychowawczym do 31.07.2017 r. Został skierowany na badanie kontrolne do lekarza medycyny pracy w czerwcu 2017 r. Nie stawił się w pracy, przedstawił zwolnienie lekarskie od 01-11.08.2017 r., nauczyciel nie wykonał badania kontrolnego. Ponownie skierowany został na badanie do lekarza medycyny pracy. Czy jeśli nauczyciel nie wykona badania po raz drugi będzie to skutkowało rozwiązaniem stosunku pracy? Jeśli tak, to w jakim terminie, jeśli jest zatrudniony w placówce feryjnej (jako nauczyciel) i nieferyjnej (jako wychowawca zajęć pozalekcyjnych)?

Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia wyniku badania kontrolnego w dniu 1.09.2017 r. w szkole feryjnej oraz w pierwszym dniu po powrocie do pracy w placówce nieferyjnej.

Na podstawie art. 229 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jednocześnie w wyroku Sądu Najwyższego z 20.03.2008 r., II PK 214/07 podkreślono, że w czasie urlopu wypoczynkowego pracownik nie ma obowiązku poddawania się badaniom profilaktycznym, gdy straciły ważność w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pogląd ten jest aktualny również w odniesieniu do innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, podczas których pracownik nie ma obowiązku wykonywania zadań służbowych – w tym do urlopu wychowawczego oraz zwolnienia lekarskiego, a przedmiotowe badania są realizowane w godzinach pracy (art. 229 § 3 k.p.). Oznacza to, że niewykonanie badania kontrolnego w czasie urlopu wychowawczego lub zwolnienia lekarskiego, pomimo otrzymania skierowania pracodawcy na badanie, nie stanowi nieusprawiedliwionego niestawienia się na to badanie. W związku z tym dotychczas nauczyciel ani razu nie uchylił się z nieusprawiedliwionych przyczyn od wykonania badania kontrolnego. W szkole feryjnej będzie zobowiązany do udania się na nie po zakończeniu urlopu, czyli w dniu 1.09.2017 r. przed dopuszczeniem do pracy. Natomiast w placówce feryjnej również będzie zobowiązany do wykonania badania po zakończeniu usprawiedliwionych nieobecności w pracy, w pierwszym dniu roboczym. Dopiero gdyby po powrocie do pracy nauczyciel dwukrotnie bez uzasadnienia nie wykonał badania kontrolnego, będzie mógł zostać zwolniony w trybie art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 5 i ust. 4 pkt 2 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela.

Trzydniowy egzamin ósmoklasisty – rozporządzenie opublikowane

Egzamin gimnazjalny zastąpiony zostanie egzaminem ósmoklasisty. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Egzamin wieńczący szkołę podstawową będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
– w pierwszym uczniowie będą zdawać język polski (120 minut na udzielenie odpowiedzi);
– drugiego przystąpią do sprawdzianu wiedzy z matematyki (100 minut);
–  trzeci to egzamin z języka nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru (po 90 minut na każdą część).

Nowe rozporządzenie zobowiązuje dyrektora do zgłoszenia do okręgowej komisji egzaminacyjnej szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Będzie miał na to czas do 30 września roku szkolnego, w którym ów egzamin się odbędzie. Następnie do 30 listopada będzie musiał przekazać wykaz uczniów przystępujących do egzaminu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1515) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Samorządy wygrywają w sądach z kuratoriami

Dąbrowa Górnicza i Ustroń wygrały przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z Kuratorium Oświaty w Katowicach. To kolejne samorządy, które wygrywają w sądach sprawy dotyczące sieci szkół – informuje „Gazeta Wyborcza”.

Kuratoria oświaty, opiniując ich projekty, promowały wariant zakładający tworzenie w miejsce wygaszanych gimnazjów nowych podstawówek, choć przepisy pozwalają również na włączanie gimnazjów do istniejących szkół lub pozostawienie ich do samoistnego wygaśnięcia.
W Dąbrowie poszło o trzy gimnazja: nr 1, 9 i 10. Dąbrowskie władze chciały włączyć je do sąsiednich podstawówek, ale kurator Bauer wolała, by w miejsce gimnazjów powstały nowe podstawówki. Opinię kuratorium zaskarżyły też Żarki, które w budynku, zwalnianym przez wygaszane gimnazjum, zamiast sugerowanej przez kuratorium podstawówki, chciały zorganizować przedszkole. Więcej>>

Najpierw WSA w Gliwicach uchylił opinię Urszuli Bauer, śląskiej kurator oświaty, dotyczącą kształtu nowej sieci szkół w Dąbrowie Górniczej. To właśnie to miasto jako pierwsze w kraju zbuntowało się przeciwko naciskom na samorządy, opracowujące w związku z nadchodzącą reformą edukacji projekty nowych sieci szkół na swoich terenach.

Kuratoria oświaty, opiniując ich projekty, promowały wariant zakładający tworzenie w miejsce wygaszanych gimnazjów nowych podstawówek, choć przepisy pozwalają również na włączanie gimnazjów do istniejących szkół lub pozostawienie ich do samoistnego wygaśnięcia. Samorządy skarżyły się, że lobbując za tworzeniem jak największej liczby podstawówek, kuratoria, na polecenie resortu edukacji i nie licząc się z budżetami gmin, starają się minimalizować negatywne skutki reformy, takie jak zwolnienia nauczycieli i powstawanie szkół-molochów.

W Dąbrowie poszło o trzy gimnazja: nr 1, 9 i 10. Dąbrowskie władze chciały włączyć je do sąsiednich podstawówek, ale kurator Bauer wolała, by w miejsce gimnazjów powstały nowe podstawówki. Początkowo naciskała, by podobny los spotkał także gimnazjum nr 4, ale ostatecznie w jego przypadku ustąpiła.

W sprawie włączenia do podstawówek pozostałych trzech gimnazjów Bauer wydała negatywną opinię. Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej, zaskarżył ją do WSA, uzasadniając, że chcąc decydować o ostatecznym kształcie szkół w mieście, pani kurator wykracza poza swoje kompetencje.

Podstawówka z jednym uczniem

Zwalniani nauczyciele nie poddają się bez walki

Nauczyciele – zwłaszcza związkowi – którzy stracili pracę na skutek reformy, odwołują się do sądów pracy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

– Z automatu wszyscy nasi nauczyciele związkowi idą do sądu, bo jeśli nawet nie wygrają przywrócenia do pracy, to zawsze można wywalczyć trzymiesięczne odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie – mówi DGP Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.
– Nauczyciele nie akceptują tego, że zostali zwolnieni właśnie oni, a nie np. ich kolega, który uczy tego samego przedmiotu. Dyrektorzy nie będą mieć łatwo w postępowaniu, bo nagminne używanie argumentu, że powodem zwolnienia była utrata godzin wskutek reformy, nie przemawia do sędziego. Jego interesuje, czy zwolniony był gorszym nauczycielem od innych uczących tego samego przedmiotu, czy też nie – przekonuje Elżbieta Rabenda, ekspertka z listy MEN,

Dodatek na urlopie tylko, jeżeli nauczyciel nadal pełni daną funkcję

Dodatek funkcyjny jest składnikiem wynagrodzenia urlopowego, ale tylko w sytuacji, gdy nauczyciel w wakacje zachowuje pełnioną funkcję – podkreśla Joanna Lesińska w serwisie Prawo Oświatowe.

Czy nauczycielowi placówki nieferyjnej, który do końca maja 2017 r. miał dodatek za opiekuna stażu, należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za czerwiec, lipiec i sierpień?
Do kiedy liczy się okres roku szkolnego? Do końca sierpnia?

Odpowiedź:
Dodatek funkcyjny wicedyrektora stanowił składnik wynagrodzenia urlopowego jedynie w czerwcu, natomiast nie jest uwzględniany w wynagrodzeniu należnym w lipcu i w sierpniu. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela będącego opiekunem stażu do maja nie jest wliczany do wynagrodzenia urlopowego wypłacanego w okresie ferii letnich.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) – dalej KN za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. W oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737 ze zm.) – dalej r.w.e.p.n. składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek – w tym dodatek funkcyjny – uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Jeśli natomiast w danym miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego nie przysługuje już konkretny składnik wynagrodzenia, nie jest on wliczany do wynagrodzenia urlopowego. W związku z tym w przypadku, gdy wicedyrektor rozpoczął urlop w czerwcu, czyli w miesiącu, w którym jeszcze był uprawniony do dodatku funkcyjnego, dodatek ten jest wliczany do podstawy wynagrodzenia urlopowego na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 1 r.w.e.p.n. Natomiast dodatek funkcyjny wypłacany nauczycielowi, który tylko do maja włącznie pełnił funkcję opiekuna stażu, ze względu na treść przepisów art. 67 ust. 1 KN oraz § 2 ust. 1 r.w.e.p.n., nie stanowi składnika wynagrodzenia urlopowego należnego w miesiącach czerwiec–sierpień, skoro w tych miesiącach nie miał już powierzonej ww. funkcji.

 WSA: konkursu na dyrektora szkoły nie ogłasza się w czasie trwania jego kadencji

Konkurs na dyrektora szkoły ogłasza się tylko w związku z wakatem na tym stanowisku, czyli w sytuacji upływu kadencji, na jaką powierzono dyrektorowi stanowisko lub też w związku z jego odwołaniem – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Wójt gminy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora gminnego zespołu szkolno-przedszkolnego. Wojewoda zaskarżył zarządzenie do sądu administracyjnego.
Zdaniem organu nadzoru konkurs na dyrektora szkoły ogłasza się tylko w związku z wakatem na tym stanowisku, czyli w sytuacji upływu kadencji, na jaką powierzono dyrektorowi stanowisko lub też w związku z jego odwołaniem. Tymczasem organ prowadzący ogłosił konkurs w czasie kadencji dyrektora. Ogłoszenie konkursu jest zatem przedwczesne.
WSA przyznał rację wojewodzie. Niewątpliwie organom samorządów terytorialnych przyznana została na mocy Konstytucji RP samodzielność. Nie oznacza ona jednak zezwolenia na działanie bez podstawy prawnej lub w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.
W ocenie sądu, gdy kadencja dyrektora szkoły nie została zakończona, uruchomienie procesu zmierzającego do wyłonienia nowego kandydata uznać należy za niewątpliwie przedwczesne i nie znajdujące oparcia w obowiązujących przepisach ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

Wyrok WSA w Gliwicach z 30.03.2017 r., sygn. akt IV SA/Gl 733/16, nieprawomocny

 Czy placówki powinny zmieniać regulaminy wynagradzania w związku z reformą oświaty?

Odpowiedź pochodzi z LEX Prawo Oświatowe

Co z regulaminami wynagradzania nauczycieli od 1.09.2017 roku? Czy będzie obowiązywał w takiej formie jak dotychczas do czasu podjęcia uchwał ostatecznych do 30.11 2017 r. o przekształceniu szkół?

Odpowiedź:

Podjęcie uchwał o przekształceniu szkół ma charakter jedynie potwierdzający stan wynikający z przepisów prawa. To, że organ prowadzący podejmie uchwałę, o której mowa w art. 117 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) – dalej p.w.p.o., później – nie znaczy, że szkoła nie przekształci się w szkołę ośmioletnią od dnia 1 września.

Zgodnie z komentowanym przepisem, z dniem 1.09.2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 30.11.2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1 lub 2.

Z powyższego wynika, że organ nie przekształca szkoły, a stwierdza jej przekształcenie. Dlatego, czy zrobi to przed dniem 1 września, czy też do 30 listopada, nie ma dla regulaminu wynagradzania żadnego znaczenia. Od dnia 1 września szkoła podstawowa jest szkołą ośmioletnią i powinna mieć nowy, aktualny regulamin wynagradzania, bowiem żaden przepis prawa oświatowego nie przewiduje możliwości wydania tego regulaminu później (jak to ma miejsce na przykład ze statutami).

Marta Handzlik, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe
Odpowiedzi udzielono 9.08.2017 r.

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH A OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W 2017 ROKU

zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych i obszary niezależnych decyzji pracodawców, rozwiązywanie sporów pracowniczych, nowa instytucja ochrony prywatności pracownika – tzw. „prawo do zapomnienia”  – analiza wątpliwości interpretacyjnych i orzecznictwa po ostatniej nowelizacji Prawa Pracy.

Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w unikalnym szkoleniu prowadzonym przez wybitnego Sędziego Sądu Pracy i uznanego Eksperta-praktyka specjalizującego się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i zbiorowym Prawie Pracy.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi oraz przedstawicieli związków zawodowych,  zainteresowanych obowiązującymi w 2017 roku przepisami PP i najnowszym orzecznictwem dotyczącym zbiorowego prawa pracy oraz uprawnieniami związków zawodowych w zakresie reprezentacji interesów pracowniczych.

 Celem szkolenia jest przedstawienie kompetencji i uprawnień kontrolnych związków zawodowych w najbardziej newralgicznych obszarach zatrudnienia pracownika. Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, respektowania praw związkowych oraz wskazanie ich granic. Szkolenie wskazuje na częste błędy pracodawców, które mogą skutkować zarzutami ze strony związków zawodowych i samego pracownika. Ma na celu pozyskanie umiejętności prawidłowego stosowania prawa pracy. Szkolenie prowadzone jest ze wskazaniem licznych przykładów, orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP oraz GIODO.

Szkolenie uwzględnia omówienie planowanych zmian ustawy o związkach zawodowych m.in.

Omówiona zostanie również koncepcja nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w zakresie osób zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło, samozatrudnienie (ochrona tych osób przed rozwiązaniem umowy cywilno prawnej, zasady zwolnienia z wykonywania obowiązków, wykonywania usługi, itp.).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy. Pracodawca a związki zawodowe – kontrowersyjna problematyka zbiorowego prawa pracy.
 2. Koncepcje i propozycje nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w zakresie osób zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło, samozatrudnienie (ochrona tych osób przed rozwiązaniem umowy cywilno prawnej, zasady zwolnienia z wykonywania obowiązków, wykonywania usługi, itp.).

– Sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku zawodowego.

– Sankcje za uchylanie się przez związkowców od obowiązków informacyjnych względem pracodawcy.

– Sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku pracodawców (organizacje pracodawców).

 1. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy.
 2. Przedstawicielstwa pracownicze w zakładach pracy.
 3. Związki zawodowe w zakładach pracy.
 4. Pozycja prawna związków zawodowych – tworzenie związków.
 5. Prawna możliwość tworzenia związków zawodowych ad hoc (na określony czas).
 6. Pojęcie zakładowej organizacji związkowej.
 7. Struktura związków zawodowych (zakładowe związki zawodowe, ponadzakładowe związki zawodowe, struktury regionalne, konfederacje i federacje).
 8. Utrata statusu zakładowej organizacji związkowej.
 9. Skutki prawne utraty statusu zakładowej organizacji związkowej.
 10. Status prawny związku zawodowego przy przejściu całego lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.
 11. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w sferze wszczęcia sporu zbiorowego i prowadzenia strajku.
 12. Przyjmowanie przez pracodawcę regulaminów:

– pracy,

– wynagradzania,

– premiowania,

– nagród,

– zwolnień grupowych.

 1. Możliwość likwidacji regulaminów wynagradzania przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia (bez zgody związków zawodowych).
 2. Wypowiadanie układów zbiorowych pracy (całkowite, częściowe).
 3. Zakres udzielania informacji przez pracodawcę na żądanie związków zawodowych.
 4. Pojęcie reprezentatywnej organizacji związkowej.
 5. Status prawny międzyzakładowej organizacji związkowej.
 6. Pojęcie reprezentatywności międzyzakładowej reprezentacji związkowej.
 7. Ochrona działaczy związkowych (zakres ochrony, czas ochrony).
 8. Rozwiązanie stosunku pracy z chronionym działaczem związkowym.
 9. Urlopy działaczy związkowych, ewidencjonowanie czasu pracy, delegacje.
 10. Zwolnienia do czynności doraźnych osób sprawujących funkcje związkowe.
 11. Udostępnianie lokali do działalności związkowej, potrącanie składek na rzecz związków zawodowych.
 12. Możliwość „dofinansowywania” związków zawodowych przez pracodawcę.
 13. Fundusze związków zawodowych (strajkowy, solidarnościowy).
 14. Prowadzenie sporów zbiorowych:

– wszczęcie sporu zbiorowego,

– rokowania i mediacje,

– wymogi formalne referendum strajkowego,

– strajk (rodzaje strajków – strajk podstawowy, solidarnościowy, ostrzegawczy, rotacyjny, przerywany, czarny, perlisty, polityczny, generalny itp.),

– dopuszczalność strajku okupacyjnego,

– dopuszczalność strajku głodowego.

 1. Uprawnienia pracodawcy w czasie strajku.
 2. Lokaut: pojęcie, rodzaje lokautu, dopuszczalność.
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna organizatorów strajku nielegalnego.
 4. Charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy.
 5. Pozastrajkowe akcje protestacyjne (strajk włoski, obstrukcyjny, japoński, blokady, pikiety, itp.).
 6. Ochrona dóbr osobistych w relacjach pracodawca – związki zawodowe.
 7. Nowa instytucja ochrony prywatności pracownika – tzw. „prawo do zapomnienia”:

– pojęcie prawa do zapomnienia (definicja pojęcia),

– regulacje prawa Unii Europejskiej w zakresie „prawa do zapomnienia” –      Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych,

– uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych z portali internetowych (wyszukiwarki google, facebooka i innych),

– uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych osobowych z intranetu, extranetu,

– uprawnienie do dochodzenia roszczeń finansowych od operatorów wyszukiwarek internetowych (odszkodowania, zadośćuczynienia).

 1. Uprawnienie pracodawcy do żądania udostępnienia danych osobowych kandydata na pracownika.
 2. Uprawnienie pracodawcy do żądania udostępnienia danych osobowych osoby będącej już pracownikiem.
  37. Uprawnienie pracodawcy do żądania informacji od stanie zdrowia pracownika, stanie ciąży.
 3. Pojęcie danych osobowych zwykłych.
  39. Pojęcie danych osobowych sensytywnych (wrażliwych).
 4. Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych osobowych za ich przetwarzanie niezgodne z prawem:

– odpowiedzialność karna,

– odpowiedzialność administracyjna,

– odpowiedzialność odszkodowawcza,

– odpowiedzialność pracownicza.

 1. Uprawnienie pracodawcy do przetwarzania danych osobowych uczestników strajku.
  42. Uprawnienie komitetu strajkowego do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:

– zakres gromadzenia danych,

– cel gromadzenia,

– okres przechowywania danych,

– odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.
43. Uprawnienia związków zawodowych i społecznego inspektora pracy do wglądu w akta osobowe i inne zbiory danych dotyczących pracowników.
44. Uprawnienie związków zawodowych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników:

– zakres gromadzenia danych,

– cel gromadzenia,

– okres przechowywania danych.

– odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.

 1. Zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych versus obszary niezależnych decyzji pracodawców.
 1. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie podstaw zatrudnienia:

– zawieranie umów cywilnoprawnych – konsekwencje dla pracodawcy (możliwe roszczenia pracownika),

– umowy zawarte na czas określony na wiele lat (przed zmianą przepisów ustanawiających limit zawarcia umów) – roszczenia pracownika, zarzuty, możliwe konsekwencje pracodawców,

– nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów terminowych – stosowanie i konsekwencje,

– skutki prawne wypowiedzenia umowy nieprzewidującej prawa do wypowiedzenia (zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika),

– kontrola okresów wypowiedzeń i trybów ( z uwzględnieniem zmiany przepisów).

 1. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa pracy:

– zmiany w przepisach dotyczących badań profilaktycznych,

– granice obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie badań profilaktycznych,

– wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika a badania kontrolne,

– wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi z powodu niezdolności do pracy,

– prawo odmowy do świadczenia pracy ze względu na warunki pracy,

– prawo do odmowy świadczenia pracy ze względu na stan psychofizyczny pracownika.

 1. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy:

– prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego,

– pojęcie doby pracowniczej, praca nadliczbowa i jej prawidłowa rekompensata,

– harmonogramy czasu pracy i dopuszczalne zmiany harmonogramów,

– sposób zmiany systemu i rozkładu czasu pracy przez pracodawcę,

– rola związków zawodowych w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy w zakładzie pracy (uprawnienia).

 1. Kontrola związków zawodowych w zakresie wynagrodzeń i innych należności (świadczeń) pracowniczych:

– porozumienia obniżające wynagrodzenie pracownicze,

– wypowiedzenia zmieniające,

– zmiana regulaminu wynagradzania a związki zawodowe,

– premiowanie i nagradzanie pracowników – kontrola związków zawodowych.

 1. Kontrola w zakresie prawa do urlopu wypoczynkowego:

– urlop na żądanie w orzecznictwie,

– plan urlopów,

– urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy pracownika,

– urlop wypoczynkowy po okresie niezdolności do pracy.

 1. Kontrola związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę oraz przestrzegania zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu:

– procedury antymobbingowe a rola związków zawodowych,

– dyskryminacja w zatrudnieniu na przykładach, w tym w zakresie przynależności związkowej.

 1. Kontrola związków zawodowych w zakresie przeprowadzania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych przez pracodawców:

– redukcja etatów,

– likwidacja stanowiska pracy – pojęcie likwidacji stanowiska pracy,

– pojęcie stanowiska pracy a zakres obowiązków i czynności pracownika,

– pozorna likwidacja stanowiska pracy,

– typowanie pracownika do zwolnienia (wypowiedzenia zmieniającego),

– pojęcie kryterium a pojęcie przyczyny,

– formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,

– obowiązek podania kryteriów doboru do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego,

– kryteria wyboru pracownika do zwolnienia jako element wskazanej przyczyny wypowiedzenia umowy,

– przykładowe kryteria w orzecznictwie SN,

– typowanie do zwolnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych.

 1. Granice informacji udzielanej związkom zawodowym w szczególności w omawianych zakresach.
 2. Tzw. imienna lista osób reprezentowanych przez związek zawodowy w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Kontrowersje i poglądy. Prawidłowa konsultacja w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy.

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowcy dokonają analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

„Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Doktor nauk prawnych

radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice.

Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.