Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

18 sierpnia 2020

W związku z realizacją projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

WSPÓLNY SŁOWNIK CPV

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegów

TRYB ZAMÓWIENIA

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dalej „Wytyczne”.
  2. Termin na składanie ofert: do 20 sierpnia 2020 r.
  3. Termin związania ofertą Zamawiający ustala na 30 dni.
  4. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  7. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Aleksandra Wąsik, tel. 691 394 633, e-mail:owasik@znp.edu.pl.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

Zapytanie -pełna treść

Załącznik nr 1 -Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie klauzula społeczna

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy. „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” Numer umowy o dofinansowanie: POWR 02-20-00-00-0005/18