Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Wybory

ZyczeniaŻyczenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

życzy Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rybniku

 

Koleżanki, Koledzy.

Dziękujemy wszystkim pracownikom oświaty, którzy przystąpili do strajku!

Nasz strajk jest legalny. Strajk jest ostatnim etapem sporu zbiorowego, który prowadzimy od  stycznia 2019 r. w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz uchwały właściwych struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W Rybniku, Jejkowicach, Świerklanach strajkują wszystkie placówki objęte sporem zbiorowym.

Dlaczego strajkujemy?

Nie strajkujemy przeciwko rodzicom i uczniom, strajkujemy w imię dobrej jakości edukacji i nowej, nowoczesnej, otwartej i autonomicznej szkoły, a nie szkoły, która ślepo realizuje ministerialne zalecenia

Zmiany w edukacji potrzebują jedności i współpracy, a nie dzielenia i tzw. ustawek negocjacyjnych;

Szkoda, że edukacja nie została ujęta w ani jednej „piątce” PiS-u;

W działaniach rządu potrzeby polskiej szkoły zostały wyprzedzone przez „problemy polskiej świni i krowy”

Dlaczego nie podpisaliśmy porozumienia z rządem?

ZNP

Od połowy 2018 r. domagaliśmy

się rozmów ze stroną rządową,

od 10 stycznia 2019 r. strona rządowa wie

o przygotowaniach do sporu zbiorowego

Wysuwamy postulat podwyżki 1000 zł brutto

dla każdego pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego

1 kwietnia – obniżamy postulat do podwyżki w wysokości 30%

od 1 stycznia 2019

stażysta: 725 zł; kontraktowy 746; mianowany 847; dyplomowany 995

3 kwietnia – zachowując postulat 30% wzrostu płac z

aproponowaliśmy wzrost o 15% od stycznia i o kolejne 15% od września:

Dla pracowników administracji i obsługi dodatkowa propozycja:

wyjecie dodatku stażowego z płacy minimalnej

W sprawie awansu zawodowego ZNP osiągnął porozumienie ze strona

rządową już w grudniu 2018 r. System awansu i oceniania nauczycieli

był krytykowany wyłącznie przez ZNP od początku, już na etapie legislacyjnym

Rok temu zabrano nauczycielowi stażyście dodatek na zagospodarowanie,

a teraz uroczyście przywraca się 1/3 wartości. Problem biurokracji w szkole

był wielokrotnie podnoszony przez stronę związkową (ZNP). Nie stanowił

jednak tematu w sporze zbiorowym z rządem

RZĄD

Rząd spotkał się ze związkami dopiero 25 marca. Wtedy było już gotowe do podpisania porozumienie,

które strona rządowa uroczyście podpisała z Solidarnością 7 kwietnia 2019 –

Strona rządowa  proponuje nauczycielom w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. – 9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus

wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia,

W piątek dodatkowa propozycja: Kontrakt społeczny dla nauczycieli:

zakłada podwyżkę pensum do 22 lub 24 godzin, a wraz z tym podwyżka

płacy zasadniczej. Odrzuca podwyżki dla pracowników niepedagogicznych

Popiera postulat wyjęcia z płacy minimalnej dodatku stażowego

Skrócenie stażu awansu zawodowego

Powrót do starego systemu oceniania

Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start” – 1000 zł i ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery – ”

 1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas.
 2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji: zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji · ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i  wywiadów) · zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych · zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach 3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie).

UPRAWNIENIA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU W RYBNIKU

jako zakładowej organizacji związkowej
UPRAWNIENIA STANOWIĄCE
( wymagane uzgodnienie z Zarządem Oddziału) – dotyczą :
UPRAWNIENIE STANOWIĄCE – oznacza, że :
– dla ważności określonej czynności prawnej wymagane jest uzgodnienie
stanowiska wdanej sprawie między pracodawcą a Zarządem Oddziału ZNP;
– warunkiem dokonania określonej czynności prawnej przez pracodawcę
jest uzyskanie zgody Zarządu Oddziału ZNP ( dotyczy pkt. 4 )

Wydanie aktu prawnego lub decyzji bez uzgodnienia z Zarządem Oddziału ZNP jest sprzeczne z prawem i stanowi podstawę do uchylenia ich skuteczności oraz może stanowić przyczynę sporu zbiorowego.

1. STOSUNEK PRACY
a) rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia z pracownicami
w ciąży lub korzystających z urlopu macierzyńskiego – ( art. 177 §1kp. )
b) rozwiązywania umów o pracę z :
– wskazanym członkiem związku, którego stosunek pracy podlega
szczególnej ochronie na podstawie uchwały Zarządu – ( art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zz.)
– społecznym inspektorem pracy – ( art. 13 ustawy o SIP )

2. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – (art. 27 ustawy o zz.)
a) ustalania regulaminu Funduszu – ( ust. 1)
b) ustalania preliminarza przyznawania świadczeń z Funduszu – ( ust. 1)
c) przyznawania świadczeń z Funduszu – ( ust. 2)

3. SYSTEM WYNAGRADZANIA – ( art. 27 ust.3 ustawy o zz.)
a) regulaminu premiowania
b) zasad i kryteriów przyznawania tzw. dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
c) regulaminu nagród dyrektora i nagród organu prowadzącego

4. WARUNKI PRACY – ( art. 104 kp.)
a) ustalenie regulaminu pracy

UPRAWNIENIA OPINIODAWCZE
(wymagana opinia Zarządu Oddziału ZNP) – dotyczą :
UPRAWNIENIE OPINIODAWCZE – oznacza, że :
– w określonych warunkach zasięgnięcie opinii Zarządu Oddziału ZNP
jest niezbędne /konsultacja/, jednakże treść tej opinii nie musi wiązać pracodawcę
– jeżeli pracodawca nie przekaże sprawy do zaopiniowania i dokona
Czynności prawnych, co do których istniał obowiązek konsultacji,
następuje naruszenie określonego prawem postępowania;
– naruszenie określonego prawem postępowania nie powoduje
nieważności danej czynności prawnej, może być jednakże podstawą
do uchylenia jej skutków lub podstawą sporu zbiorowego.
Zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkiem Związku – ( art. 38, art. 52 § 3 kp.)
Zmiany warunków pracy i płacy członkowi Związku – ( art. 42 § 1 kp.).
Przyznawania przez dyrektora nagród i wyróżnień – ( tylko wg. regulaminu nagród)
Wyrażanie opinii o pracy dyrektora – koniecznej do oceny pracy – (art. 6a ust. 7 KN)
Założeń i projektów aktów prawnych, zarządzeń oraz decyzji organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego objętych zadaniami związków zawodowych – ( art. 19 ust. 2 ustawy o zz.)
Projektów aktów prawnych wykonawczych, w tym zarządzeń i decyzji dyrektora dotyczących praw i interesów pracowników – ( art. 26 pkt. 2 ustawy o zz.)

UPRAWNIENIA KONTROLNE I INICJATYWNE
UPRAWNIENIE KONTROLNE – oznacza, że :
Pracodawca obowiązany jest zapewnić ZNP warunki do sprawowania kontroli i udzielać na żądanie Związku informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.
1. Kontrola nad warunkami pracy;
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy a w
szczególności przepisów i – ( zasad BHP – ( art. 8, 23, 26 ust.3 ustawy o zz.)
3. Sprawowanie kontroli nad społeczną inspekcją pracy – ( art. 26 pkt. 4 ustawy o zz.)
4. Kontrola pracodawcy w zakresie przestrzeganiem praw pracowniczych
i zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy;
5. Wnioskowania w sprawie wydania lub zmiany aktów prawnych
dotyczących praw i interesów pracowniczych – ( art. 19 ustawy o zz.)
6. Występowanie do sądu z powództwem na rzecz poszkodowanych
pracowników – ( art. 262 kpc. w zw. z art. 61 § 1 kpc.)
7. Występowanie w sądzie pracy przedstawiciela Zarządu Oddziału w Charakterze pełnomocnika procesowego członka związku

Występowanie z wnioskiem o uznanie kary porządkowej za niebyłą – (art. 113 kp)
9. Występowanie z inicjatywami i żądaniem usunięcia stwierdzonej
nieprawidłowości w postępowaniu pracodawcy lub organu
administracji państwowej i samorządowej, naruszającym prawo lub
zasady sprawiedliwości społecznej
11. Uczestniczenie w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora

KADENCJA 2014-2018

SEKRETARIAT

Imię i nazwisko

Funkcja

Kazimierz Piekarz

prezes

Izabela Faksa

wiceprezes

Bożena Ucherek

wiceprezes

Barbara Łańska

księgowa

Ewa Słota

przewodnicząca SEiR

PREZYDIUM

Imię i nazwisko

Przydział czynności

Ewa Dudczak

koordynator sekcji szkolnictwa specjalnego

Wioletta Galecka

prowadzenie kroniki

Dorota Łęcka-Dudzik

koordynator zespołów szkolno-przedszkolnych

Marek Michalik

koordynator sportu i turystyki

Beata Śpiewok

koordynator SIP tel.601 173 610

Artur Zawiasa

koordynator placówek z Jankowic

                Hanna Koch

przewodnicząca SPAiO

Ewa Słota

przewodnicząca SEiR

 Komisja Rewizyjna

Nazwisko i Imię

Placówka

Kłosek Justyna

P32

Koruba Jadwiga

ZS3

Skrzypczyk Ewelina

SEiR

Szmidt Grażyna

G07

 ZARZĄD

Nazwisko i Imię

Placówka

Bednarz-Krawczyńska Katarzyna

G03

Benisz Krystyna

ZSE-U

Budka Daniel

SP Jejkowice

Dudczak Ewa

SZSP

Dziwoki Bernadeta

CKUiZWŚ

Faksa Izabela

ZOZNP

Florys Bartosz

ZSB

Fojcik Ksawery

G01

Galecka Wioletta

P14

Jaszczuk Anna

SOSW

Jędrejek Małgorzata

SP01

Kałuża Bożena

P09

Kostka Mirosława

ZSP11

Koch Hanna

ZS3

Kucyniak Barbara

ZST

Łańska Barbara

SEiR

Łęcka-Dudzik Dorota

ZSP6

Maryańska Bogumiła

SEiR

Michalik Marek

ZS3

Miśkiewicz Alina

SP34

Niemiec-Kolarczyk Grażyna

SP28

Ochojska Bogumiła

ZSP8

Pojda Aleksander

ZS5

Piekarz Kazimierz

ZOZNP

Rek Józefina

G13

Słota Ewa

SEiR

Szczepaniak Iwona

ZSP10

Śpiewok Beata

ZSP1

Ucherek Bożena

ZOZNP

Zawiasa Artur

G Jankowice

 

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawione przez  jego przewodniczącą – Marię Rączkę, w imieniu Komisji w składzie: Małgorzata Piecowska, Ewa Dudczak,  Aleksandra Chromik,  Alina Miśkiewicz,  Artur Zawiasa, podczas Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej Oddziału ZNP w Rybniku w dniu 7 czerwca 2014:

 1. Kontynuować nadzór nad wysokością uposażeń nauczycieli w placówkach oświatowych.
 2. Zabiegać o nowelizację płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 3. Prowadzić nadzór nad Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – sprawiedliwiej naliczać środki dla czynnych pracowników, jak i dla emerytów i rencistów.
 4. Organizować więcej spotkań monotematycznych: szkolnictwo zawodowe, przedszkolne itd.
 5. Angażować młodych członków Związku do aktywnej pracy na rzecz ZNP.
 6. Promować rybnicką oświatę i ZNP w województwie i w kraju, tj. w Zarządzie Głównym.
 7. Kontrolować zapisy w Regulaminach konkursów na dyrektora szkoły, domagać się wprowadzenia kadencyjności (nie więcej niż dwie kadencje) i zadbać o udział przedstawiciela ZNP w Komisji konkursowej.
 8. Kontynuować organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w „Domu” na ul. Orzeszkowej.
 9. Utrzymywać współpracę z instytucjami i partnerami społecznymi ZNP.
 10. Angażować środowisko nauczycielskie do pracy związkowej.
 11. Obniżyć % składek członkowskich wysyłanych do Zarządu Głównego ZNP

– wprowadzić zmiany w tym względzie w Statucie i Regulaminie ZNP.

 1. Nasilić integrację czynnych nauczycieli z emerytami. Myśl o utworzeniu fundacji „Nauczyciele-nauczycielom” adresowana do emerytów w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Zwrócić większą uwagę na problemy szkolnictwa zawodowego – placówek prowadzonych przez Urząd Marszałkowski i bardziej zaangażować Związek w rozwiązywanie ich problemów.
 3. Bardziej zaangażować Okręg Katowicki ZNP we współpracę i zintegrowanie placówek marszałkowskich.
 4. Umożliwić wszystkim związkowym sportowcom udział w zawodach sportowych poprzez uiszczenie za nich tzw. opłaty startowej.
 5. Uporządkować stanowiska pracowników administracji i obsługi, określić ich wzorcowy zakres czynności.
 6. Rozpocząć pracę nad dodatkami specjalnymi dla pracowników administracji i obsługi i dalszą regulacją wynagrodzenia zasadniczego na tych samych stanowiskach.
 7. Wprowadzić do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy zapis o wysokości stałej, corocznej waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi (co najmniej o stopień inflacji).
 8. Uściślić zakres czynności dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, by polecenia dyrektora w zakresie dodatkowych czynności były sprecyzowane pisemnie, co może być podstawą premiowania pracownika.
 9. Wnioskować o podwyższenie dodatków motywacyjnych.
 10. Kontynuować spotkania z prawnikiem oraz przedstawicielem ZUS.
 11. Kontynuować pomoc nauczycielom w rozwoju i uzyskiwaniu awansu zawodowego, a także zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych (warsztaty, kursy, studia).
 12. Wprowadzić zapis pozwalający dokonać przesunięcia pracownika zagrożonego utratą pracy do innej placówki.
 13. Zwiększyć zakres pomocy pedagogiczno-psychologicznej  oraz medycznej w placówkach pedagogicznych (zatrudnić na etat logopedów i psychologów, higienistkę szkolną, stomatologa).
 14. Kontynuować Projekty umożliwiające przyjęcie do przedszkoli wszystkich chętnych dzieci.
 15. Z wyprzedzeniem przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego w placówkach oświatowych.
 16. Przekazać organowi prowadzącemu placówki oświatowe informację o niezadowoleniu pracowników z obecnie obowiązujących zasad ich premiowania i oceniania.
 17. Dążyć do utrzymania Karty Nauczyciela, jako podstawy zatrudnienia.
 18. Kontynuować działalność turystyczno-krajoznawczą, oświatową i socjalną.
 19. Domagać się ograniczenia biurokracji w placówkach pedagogicznych.
 20. Utrzymać funkcjonowanie systemu wyróżnień za staż przynależności związkowej – 20 i 25 lat oraz osób przechodzących na emeryturę.
 21. Ulepszyć przepływ informacji między Zarządem, a placówkami oświatowymi.
 22. Domagać się zmniejszenia liczby uczniów w klasie, by jeden nauczyciel bez asystenta, mógł panować nad przebiegiem procesu lekcyjnego;
 23. Kontynuować Jesienne i Wiosenne Spotkania Seniorów – integracyjne spotkania wszystkich członków SEiR ZNP.
 24.  Konsultować ze środowiskiem nauczycielskim wszystkie zmiany w systemie edukacyjnym przed ich wprowadzeniem, w myśl zasady: „Nic o nas, bez nas.” – uczciwie brać pod uwagę głosy doświadczonych nauczycieli w sprawie proponowanych zmian.
 1. Wniosek o organizację studiów podyplomowych z psychologii, informatyki i matematyki dla szkół podstawowych, historii dla szkół, podstawowych, języka angielskiego (w tym nauczanie języka w przedszkolach),
 2. Propozycja zaprzestanie dublowania dziennika tradycyjnego  i elektronicznego, likwidacji ewaluacji wewnętrznej, likwidacji wybujałej dokumentacji dla każdego ucznia (poza dziennikiem lekcyjnym i zajęć pozalekcyjnych), rezygnacji z wielkiej liczby kopii pism oraz ankiet.
 3. Wniosek o zmianę w systemie powoływania dyrektora placówki oraz za wprowadzeniem kadencyjności dyrektorów [nie więcej niż dwie kadencje],
 4. Kontynuowanie działań Zarządu w celu ochrony praw pracowniczych administracji i obsługi szkolnej,
 5. Wniosek o wykorzystanie naszego  DOM-u ZNP na różnorodne formy działalności gospodarczej -studia podyplomowe, inne usługi pedagogiczne, wynajem pomieszczeń,  organizację imprez indywidualnych, na organizację pokazów, spotkań biznesowych lub towarzyskich,