Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Sekcja Emerytów i Rencistów

Sekcja Emerytów i Rencistów

INFORMACJE BIEŻĄCE

Co to znaczy – ODWRÓCONA HIPOTEKA?

    Bank udziela kredytu do wysokości wartości rynkowej mieszkania, a spłata tego kredytu następuje poprzez  przejęcie jego własności                                                      po śmierci właściciela. Wartość rynkową mieszkania bank wypłaca dotychczasowemu właścicielowi, jeszcze za jego życia, albo jednorazowo,albo w ratach.

Zbycie (sprzedaż, podarowanie) nieruchomości przez kredytobiorcę nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego. Może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Hipoteka powstaje dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej.

Na co należy zwrócić szczególną  uwagę.                                                                                                                                                                                                                                         Stroną umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być tylko bank.

     Kredytobiorcą może być tylko osoba fizyczna (właściciel nieruchomości).

Przedmiotem umowy może być : lokal mieszkalny, dom, nieruchomość gruntowa.

Wartość rynkowa nieruchomości i wielkość kredytu.

Podstawowe znaczenie będzie miało ustalenie wartości rynkowej nieruchomości lub lokalu.

wartość rynkową nieruchomości stanowi jej najbardziej  prawdopodobna cena możliwa

do uzyskania na rynku.

Wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Kredyt z tytułu odwróconej hipoteki nie jest świadczeniem dożywotnim.

Stara zasada bankowa twierdzi, że kredyt należy zaciągnąć w tej walucie ,

w jakiej uzyskuje się swoje dochody.

Prawa kredytobiorcy

Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić  od umowy odwróconego kredytu

hipotecznego w terminie 30 dni od jej zawarcia.

Zwrotowi nie będą podlegać jedynie opłaty poniesione przez bank na rzecz organów administracji państwowej

lub sądów i tylko w takiej części, w jakiej nie są zwracane przez te organy lub sądy bankowi w związku

z wycofaniem wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej.

Decyzja o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego nie powinna być pochopna, ale starannie przeanalizowana.

Poprzez złożenie jednego podpisu decydować się będzie niejednokrotnie o losie  całego życia.

Dlatego trzeba dołożyć  jak najwięcej staranności, aby umowa odpowiadała potrzebom danej osoby.                                                                                            Obowiązki kredytobiorcy

Utrzymywanie danej nieruchomości lub lokalu w stanie niepogorszonym.

Terminowe uiszczanie podatków i obowiązkowych opłat związanych z korzystaniem

z tej nieruchomości lub tego lokalu.

 Prawa i obowiązki banku.

Bank może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego wyłącznie,

jeżeli została wszczęta egzekucja z nieruchomości lub z prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego

przez innego niż ten bank wierzyciela – przy czym

o istnieniu tej wierzytelności bank nie wiedział w dniu zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego.

Bank może także wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, gdy kredytobiorca przeniósł na osoby trzecie

własność nieruchomości.

Bank może również wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego również wtedy,

gdy wartość nieruchomości lub lokalu, będących przedmiotem zabezpieczenia z przyczyn zawinionych przez

kredytobiorcę ulega istotnemu zmniejszeniu.

Okres wypowiedzenia przez bank umowy odwróconego kredytu hipotecznego

wynosi 30 dni.

Rozliczenie kredytu.

Uprawnienie do dokonania całkowitej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego

przysługuje tylko spadkobiercom. Jeżeli ci, w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci

kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców, dokonają spłaty całkowitej kwoty

do zapłaty- zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego wygasa.

W przypadku, gdy spadkobiercy nie spłacą odwróconego kredytu hipotecznego,

bankowi przysługuje roszczenie wobec spadkobierców o zawarcie umowy przeniesienia

własności danej nieruchomości na jego rzecz.

I. Emerytura w myśl dotychczasowych zasad

  1. Obliczenia emerytury według zreformowanych zasad dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., które miały ustalone prawo do emerytury wcześniejszej.

Ustawa wprowadziła możliwość  obliczenia wg zreformowanych zasad emerytury przyznanej z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i udowodnienia okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze co najmniej 20 lat- kobiety i 25 lat mężczyźni.

Na wniosek emeryta ZUS obliczy wysokość  emerytury wg zreformowanych zasad, jeśli emeryt:

–          po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

–          z wnioskiem o emeryturę wystąpił po 31 grudnia 2008 r.

a obliczenie emerytury w myśl nowych zasad jest dla niego korzystne.

II. Emerytura w myśl zreformowanych zasad i kapitał początkowy

1.    Ponowne ustalenie wysokości emerytury wskutek przeliczenia kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem.

Ustawa wprowadziła możliwość  przyjęcia za okresy opieki nad  ( okresy urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego) po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych okresów.

Osobom, które mają już ustalone prawo do emerytury, Zakład ponownie ustali kapitał początkowy z zastosowaniem w/w zasady, jednak nową wysokość emerytury ustali jedynie na wniosek emeryta.

1.1. Ponowne ustalenie wysokości emerytury wskutek przeliczenia kapitału początkowego za okresy studiów.

Ustawa wprowadziła możliwość uwzględnienia  okresów ukończonych studiów wyższych przebytych przed 1 stycznia 1999r. w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich udowodnionych okresów składkowych przebytych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Osobom, które mają już ustalone prawo do emerytury, Zakład ponownie ustali kapitał początkowy z zastosowaniem w/w zasady, jednak nową wysokość emerytury ustali jedynie na wniosek emeryta.

Szczegółowe informacje na temat przeliczeni emerytury w związku  ze zmianami wprowadzonymi ustawą zmieniającą można  znaleźć na stronie www.zus.pl – w zakładce Aktualności

Informacje dotyczące wcześniejszych zmian wprowadzonych do ustawy emerytalnej, które umożliwiają przeliczenie kapitału początkowego i emerytury, obliczonej z uwzględnieniem tego kapitału, wskazane są na stronie www.zus.pl – w zakładce Świadczenia – kapitał początkowy

Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału w Rybniku informuje, że Zarząd Śląskiej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów organizuje wyjazdy do sanatorium:

b)w Nałęczowie- we wrześniu2015r.; przewidywana cena 1550 zł ( zniżka 15% dla członka ZNP). Wpłatę w wysokości 500 zł należy uiścić do końca marca 2015, na konto Bank Spółdzielczy Nałęczów 67 87 33 0009 0000 1821 2000 0010.

Zgłoszenia z następującymi danymi: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr legityma termin zgłoszenia- do 15.01.2015r.- listownie do Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach, Starowiejska 11, telefonicznie- 609 494986 lub faksem 32 253 95 48. Przejazd z Katowic zorganizowany, cena zależy od liczby jadących osób.

PORADNIK SENIORA

Świadczenia dla Seniorów
(ZUS, NFZ, gminy)

Świadczenia dla osób starszych lub niepełnosprawnych  Dodatek pielęgnacyjny (ZUS). Przysługuje: wyłącznie osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunków: ukończyły 75 lat (zasiłek jest im przyznawany z urzędu),

nie ukończyły 75 lat, lecz zostały uznane (przez lekarza orzecznika ZUS) za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. UWAGA ! Niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji muszą występować łącznie.

UWAGA ! Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która przez co najmniej połowę każdego miesiąca przebywa w zakładzie opiekuńczym. Także osobie, która pobiera rentę socjalną nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny.

Wysokość dodatku (od dnia 1 marca 2013 roku):

UWAGA ! Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Zasiłek pielęgnacyjny (gmina).

Komu przysługuje: osobom, które nie mogą sobie same poradzić z codziennymi czynnościami, lub z powodu wieku lub choroby przychodzi im to z trudem. Uprawnionymi do jego otrzymania są m.in.:

UWAGA ! Zasiłku pielęgnacyjnego nie może dostać m.in. osoba starsza niepełnosprawna mieszkająca w instytucji, która zapewnia jej całodobową opiekę lub utrzymanie.

Inna pomoc dla seniorów będących osobami niepełnosprawnymi i dla tych, którzy mają poważne kłopoty z wykonywaniem codziennych czynności lub poruszaniem się:

UWAGA ! Jeżeli dofinansowanie załatwia opiekun, należy dowiedzieć się w gminie lub PCPR jak ma wyglądać pełnomocnictwo.

Jak uzyskać opiekę nad osobą starszą?

Jednym z punktów pomocy dla osób starszych są miejskie ośrodki pomocy społecznej. Organizują one i świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Taka pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być one przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze – cóż to takiego?
Otóż obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze oznaczają usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Kto przyznaje usługi opiekuńcze?
Należy się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej, który ma prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za te usługi w drodze uchwały określa każda Rada Gminy. Ponadto Rada Gminy ustala szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Dlatego też warunki przyznania pomocy mogą być zróżnicowane w poszczególnych gminach.

Opieka długoterminowa
Ta forma pomocy dotyczy pacjentów wymagających ze względu na problemy zdrowotne, systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Taka opieka udzielana w warunkach domowych jest realizowana we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast celem takiej pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pacjentowi oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samo-pielęgnacji. Opieka ta polega także na przygotowaniu do radzenia sobie z niepełnosprawnością.
A kto się kwalifikuje do takiej opieki? Otóż zakwalifikowane mogą być osoby chore przewlekle, osoby niezdolne do samoopieki. Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na odpowiednim druku), a także kwalifikacja pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej do objęcia taką opieką długoterminową.

Pomoc doraźna
Gdy potrzebujemy pomocy doraźnej, chwilowej a stan naszego podopiecznego nie jest bardzo poważny i nie wymaga specjalistycznej opieki, możemy skorzystać z naszego osobistego ubezpieczenia społecznego i „zaoszczędzić” urlop wypoczynkowy na odpoczynek, a nie opiekę nad chorym członkiem rodziny. Każdej osobie pracującej i podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje bowiem zasiłek opiekuńczy w momencie zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki.

Jego wysokość to 80 % podstawy wymiaru zasiłku (wynagrodzenia). Dokument stwierdzający sprawowanie takiej opieki nad chorym członkiem rodziny to zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Jest ono wystawiane na odpowiednim druku i zawiera informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione, jego płatnika składek, wystawiającego zaświadczenie lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu oraz okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny i jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym.
Takie zwolnienie lekarskie należy dostarczyć swojemu pracodawcy w terminie 7 dni od jego wydania przez lekarza.

Świadczenia dla Seniorów
(ZUS, NFZ, gminy)

I. Uwagi ogólne

  1. Świadczenia dla osób opiekujących się osobą/osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
  2. Świadczenia dla osób starszych lub niepełnosprawnych

I. Uwagi ogólne.

1. Świadczenia dla osób opiekujących się osobą/osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

1.1 Zasiłek opiekuńczy (ZUS).

Komu przysługuje: osobie ubezpieczonej (tj. objętej ubezpieczeniem chorobowym – zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), która spełnia łącznie poniższe warunki:

UWAGA ! Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko jednej osobie, tej, która wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Okres wypłacania zasiłku: nie może przekroczyć 14 dni w roku kalendarzowym. Zatem w przypadku opiekowania się osobą długotrwale chorą/niepełnosprawną, możliwe jest pobieranie zasiłku opiekuńczego corocznie w wymiarze 14 dni kalendarzowych.

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany przez oddział ZUS.

Zasady wyliczania podstawy wymiaru zasiłku: podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres: 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wypłatę zasiłku lub faktycznego zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Oznacza to, że jeśli lekarskie zwolnienie z pracy otrzymaliśmy w kwietniu danego roku i jednocześnie pracujemy już dłużej niż rok, to średnie miesięczne wynagrodzenie (będące podstawą wymiaru zasiłku opiekuńczego) będzie liczone z okresu: marzec br. – marzec ub. roku. Gdybyśmy natomiast pracowali dopiero od połowy czerwca ubiegłego roku, to średnie miesięczne wynagrodzenie będzie liczone z okresu: marzec br. – lipiec ub. roku.

Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego uwzględnia się także składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, i tak:

UWAGA ! W podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo (tj. wypłaconych) za okres pobierania zasiłku opiekuńczego. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Wymiar zasiłku: zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego nie może być niższa od:

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentu: uzależnione jest od tego, czy osoba starająca się o zasiłek prowadzi działalność gospodarczą, czy jest pracownikiem, a jeżeli jest pracownikiem – czy pracuje w małym czy dużym zakładzie. Zatem:

UWAGA ! Zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć oddziałowi ZUS lub płatnikowi składek – w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Termin wypłaty zasiłku/odmowy decyzji: w terminie 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów, oddział ZUS wypłaca zasiłek lub wydaje decyzję odmowną.

Odwołanie: od decyzji odziału ZUS (o odmowie prawa do zasiłku) przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku następuje: po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r., Nr 31, poz. 267, z późn.zm.).

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Zasiłek opiekuńczy lub
www.zus.pl/Wirtualny doradca

1.2 Świadczenie pielęgnacyjne (gmina).

Komu przysługuje: osobie, która nie może pracować (tj. nie podejmuje pracy zarobkowej albo z niej rezygnuje), bo musi zaopiekować się m.in. niepełnosprawnym rodzicem lub rodzeństwem. Opieka nad taką osobą musi polegać na: ciągłym pomaganiu niepełnosprawnemu w wykonywaniu codziennych czynności, w korzystaniu z rehabilitacji, leczeniu itp. – w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji osoby niepełnosprawnej. O świadczenie pielęgnacyjne mogą się starać m.in.:

Całościowa informacja nt. świadczenia pielęgnacyjnego

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu lub gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie nie przysługuje, gdy:

Warunek otrzymania świadczenia: orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego w stopniu znacznym, albo takiej która uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie.

Wysokość świadczenia: świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520,00 zł brutto miesięcznie i nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Kto wypłaca: gmina, powiat itp. Pomocy udziela ta gmina, w której mieszka opiekun osoby niepełnosprawnej starający się o świadczenie pielęgnacyjne.

Wymagane dokumenty: wniosek o świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć w urzędzie gminnym lub ośrodku pomocy społecznej w swojej gminie albo w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Do wniosku należy dołączyć:

Więcej informacji: www.mpips.gov.pl/Wsparcie dla rodzin z dziećmi/Świadczenia rodzinne

2. Świadczenia dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

1.3, 2.1. Zasiłek pogrzebowy (ZUS).

Komu przysługuje:

UWAGA ! Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku pogrzebowego. Jest on wypłacany w z góry określonej kwocie (patrz: Wysokość zasiłku), która może być mniejsza, równa lub wyższa od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.

UWAGA ! Zasiłek pogrzebowy należy się także za symboliczny pogrzeb (np. pochowanie w urnie rzeczy osobistych zmarłego lub jego kosmyka włosów). Ma on zazwyczaj miejsce wówczas, gdy osoba zginęła w górach, na morzu, w czasie katastrofy lub przeznaczyła swoje ciało (po śmierci) na cele naukowe (wyrok Sądu Najwyższego – sygn. akt I UPZ 5/10).

Przysługuje w razie śmierci:

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany jednorazowo przez oddział ZUS.

Wysokość zasiłku (od dnia 1 marca 2011 roku): 4.000,00 zł.

UWAGA ! Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku pogrzebowego. Jest on wypłacany w ww. kwocie, która może być mniejsza, równa lub wyższa od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy.

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn.zm.).

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Zasiłek pogrzebowy lub
www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.2. Dodatek pielęgnacyjny (ZUS).

Komu przysługuje: wyłącznie osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunków:

Pełna informacja o dodatku pielęgnacyjnym

UWAGA ! Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która przez co najmniej połowę każdego miesiąca przebywa w zakładzie opiekuńczym. Także osobie, która pobiera rentę socjalną nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny (art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz.U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

UWAGA ! Osoba niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji, która nie ma prawa do emerytury lub renty, może się starać o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego (przyznawanego przez gminę) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn.zm.). Patrz: Zasiłek pielęgnacyjny.

Cel dodatku: częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej, opieki i pomocy innej osoby, w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji (wyrok WSA w Krakowie z 16 września 2008 r.; III SA/Kr 460/2008).

Kto wypłaca: dodatek wypłacany miesięcznie przez oddział ZUS razem z emeryturą lub rentą.

UWAGA ! Osoba mająca prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będzie otrzymywać dodatek pielęgnacyjny z ZUS tylko przez okres, na jaki przyznano jej rentę. Oznacza to, że w razie zawieszenia wypłaty renty w całości, ZUS nie wypłaci także dodatku pielęgnacyjnego (uchwała Sądu Najwyższego z 12 października 1999 r.; III ZP 7/99).

Wysokość dodatku (od dnia 1 marca 2013 roku):

UWAGA ! Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn.zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! Nie można pobierać jednocześnie dwóch zasiłków, tj. dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS) i zasiłku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez gminę). Bowiem oba powyższe świadczenia spełniają identyczną funkcję. Osoba spełniająca warunki do otrzymywania obu świadczeń musi wybrać jedno z nich (tj. wybrać, które chce otrzymywać). Musi też dopilnować, żeby nie wypłacono jej zarówno zasiłku, jak i dodatku – bo jeśli tego nie zrobi, będzie zmuszona zwrócić niesłusznie pobrane pieniądze.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.3. Zasiłek pielęgnacyjny (gmina).

Komu przysługuje: osobom, które nie mogą sobie same poradzić z codziennymi czynnościami, lub z powodu wieku lub choroby przychodzi im to z trudem. Uprawnionymi do jego otrzymania są m.in.:

UWAGA ! Zasiłku pielęgnacyjnego nie może dostać m.in. osoba starsza niepełnosprawna mieszkająca w instytucji, która zapewnia jej całodobową opiekę lub utrzymanie.

Cel zasiłku: częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej, opieki i pomocy innej osoby, w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji (wyrok WSA w Krakowie z 16 września 2008 r.; III SA/Kr 460/2008).

Kto wypłaca: zasiłek wypłacany miesięcznie przez gminę.

Wysokość zasiłku: 153,00 zł (brutto); przysługuje bezterminowo albo do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Składane dokumenty: aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Jakie inne dokumenty są jeszcze wymagane – należy dowiedzieć się w urzędzie gminy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn.zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! Nie można pobierać jednocześnie dwóch zasiłków, tj. zasiłku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez gminę) i dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS). Bowiem oba powyższe świadczenia spełniają identyczną funkcję. Osoba spełniająca warunki do otrzymywania obu świadczeń musi wybrać jedno z nich (tj. wybrać, które chce otrzymywać). Musi też dopilnować, żeby nie wypłacono jej zarówno zasiłku, jak i dodatku – bo jeśli tego nie zrobi, będzie zmuszona zwrócić niesłusznie pobrane pieniądze.

2.4. Dodatek kombatancki (ZUS).

Komu przysługuje: osobom uprawnionym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., Nr 42, poz.371 z późn. zm.), m. in.:

Pełna informacja o dodatku kombatanckim

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość dodatku (od dnia 1 marca 2013 roku): 203,50 zł (brutto).

UWAGA ! Wysokość dodatku kombatanckiego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Dodatek przyznawany jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., Nr 42, poz.371 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie (wypłacanych przez ZUS) przysługuje tylko jeden dodatek, tj. przysługuje jej kwota 203,50 zł (brutto) miesięcznie.

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, przysługuje jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.5. Dodatek kompensacyjny (ZUS).

Komu przysługuje: osobom uprawnionym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371 z późn. zm.), m. in.:

Pełna informacja o dodatku kompensacyjnym

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość dodatku (od dnia 1 marca 2013 roku): 30,53 zł (brutto). Wynosi on 15% dodatku kombatanckiego.

UWAGA ! Wysokość dodatku kompensacyjnego podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Dodatek przyznawany jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., Nr 42, poz.371 z późn. zm.).

UWAGA ! W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, przysługuje jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

2.6. Ryczałt energetyczny (ZUS).

Komu przysługuje:

Pełna informacja o ryczałcie energetycznym

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość ryczałtu (od 1 marca 2011 roku): 146,40 zł (brutto).

Ryczałt energetyczny stanowi 50% opłat taryfowych za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe. Obliczony jest na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanym.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Ryczałt przyznawany jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenia Wojskowej Komisji Uzupełnień.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna:

UWAGA ! W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.7. Dodatek za tajne nauczanie (ZUS).

Komu przysługuje:

Pełna informacja o dodatku za tajne nauczanie

Kto wypłaca: dodatek miesięczny wypłacany przez oddział ZUS.

Wysokość dodatku (od dnia 1 marca 2013 roku): 203,50 zł (brutto).

UWAGA ! Wysokość dodatku za tajne nauczanie podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego (wypłacanych przez ZUS) przysługuje tylko jeden dodatek, tj. przysługuje jej kwota 203,50 zł (brutto) miesięcznie.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

2.8. Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników (ZUS).

Komu przysługuje: żołnierzom zatrudnianym w latach 1949-1959; przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 60, poz.622 z późn. zm.).

Pełna informacja o świadczeniu pieniężnym dla byłych żołnierzy górników

UWAGA ! Świadczenie to nie przysługuje:

Kto wypłaca: świadczenie miesięczne wypłacane przez oddział ZUS:

Wysokość świadczenia: świadczenie pieniężne przysługuje za każdy pełny miesiąc ww. zatrudnienia, maksymalnie za 20 miesięcy.
W zależności od liczby pełnych miesięcy pracy, od dnia 1 marca 2013 roku, świadczenie pieniężne wynosi od 10,20 zł (brutto) do 203,50 zł (brutto), tj.:

UWAGA ! Wysokość świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy górników podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Świadczenie przyznawane jest na podstawie zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2001r., Nr 60, poz.622 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! W razie zbiegu świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy górników ze świadczeniem dla osób deportowanych do pracy przymusowej (wypłacanych przez ZUS) – przysługuje jedno z tych świadczeń – korzystniejsze lub wybrane przez uprawnionego. Oznacza to, że dodatek do emerytury z ww. powodów może maksymalnie wynieść 203,50 zł (brutto) miesięcznie.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.9. Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (ZUS).

Komu przysługuje: osobom wymienionym w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (Dz.U. z 1996 r., Nr 87, poz.395 z późn. zm.), które jednocześnie:

Pełna informacja o świadczeniu pieniężnym dla osób deportowanych do pracy przymusowej

Od 1 stycznia 2010 r. dla celów nabycia prawa do tego świadczenia (i jego wypłaty) bez znaczenia pozostaje: czy osoba uprawniona mieszka w Polsce, czy poza jej granicami.
Jeżeli osoba uprawniona (emeryt lub rencista) mieszka za granicą, ZUS nie wypłaca jej świadczenia pieniężnego bezpośrednio na rachunek w jej obecnym miejscu zamieszkania, tylko:

Kto wypłaca: świadczenie miesięczne wypłacane przez oddział ZUS:

Wysokość świadczenia: świadczenie to przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania ww. pracy, maksymalnie za 20 miesięcy pracy przymusowej. W przypadku deportacji (tj. wywiezienia) do pracy przymusowej wymagany jest okres co najmniej 6-miesięczny.
W zależności od liczby pełnych miesięcy pracy, od dnia 1 marca 2013 roku, świadczenie pieniężne wynosi od 10,20 zł (brutto) do 203,50 zł (brutto), tj.:

UWAGA ! Wysokość świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów: dowolny oddział ZUS. Świadczenie przyznawane jest na podstawie decyzji kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydanie decyzji następuje: w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Odwołanie: od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (tj. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (Dz.U. z 1996 r., Nr 87, poz.395 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ ! W razie zbiegu świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej ze świadczeniem dla byłych żołnierzy górników (wypłacanych przez ZUS) – przysługuje jedno z tych świadczeń – korzystniejsze lub wybrane przez uprawnionego. Oznacza to, że dodatek do emerytury z ww. powodów może maksymalnie wynieść 203,50 zł (brutto) miesięcznie.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.10. Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych (ZUS).

Komu przysługuje: obywatelom polskim, posiadającym stałe miejsce zamieszkania w Polsce, będącym cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, którzy nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku:

Świadczenie to przyznawane jest osobom na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz.1824).

UWAGA! Jeżeli osoba uprawniona do tego świadczenia, ma ustaloną niezdolność do samodzielnej egzystencji – przysługuje jej podwyższony (o 50 %) dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS (patrz: dodatek pielęgnacyjny).

Kto wypłaca: świadczenie miesięczne wypłacane przez oddział ZUS.

Wysokość świadczenia (od dnia 1 marca 2013 roku): 698,17 zł (brutto).

Świadczenie wypłacane w wysokości renty socjalnej.

UWAGA ! Jeżeli osoba uprawniona do tego świadczenia jednocześnie pobiera emeryturę lub rentę, świadczenie podlega zmniejszeniu o 50%. Oznacza to, że emeryt lub rencista będący jednocześnie cywilną niewidomą ofiarą wojny, dostanie dodatek do emerytury z tego tytułu w kwocie 349,09 zł brutto. W przypadku, gdy wypłata emerytury lub renty jest zawieszona – świadczenie pieniężne wypłacane jest w całości.

UWAGA ! Wysokość świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur, corocznie, od 1 marca danego roku.

Składane dokumenty: zależą od tego, czy osoba uprawniona do ww. świadczenia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz.1824).

ZAPAMIĘTAJ ! Osobie uprawnionej równocześnie do świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami wojny i do:

przysługuje tylko jeden z tych dodatków lub jedno z tych świadczeń – wyższy lub wybrany przez zainteresowanego.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych lub www.zus.pl/Wirtualny doradca

2.11. Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników kopalni całkowicie likwidowanej (ZUS).

Komu przysługuje: na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz.1379 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych (Dz.U. z 2008 r., Nr 118, poz. 753), świadczenie przysługuje:

Pełna informacja o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Kto wypłaca: ekwiwalent wypłacany miesięcznie (od 2013 roku) przez oddział ZUS razem z emeryturą lub rentą.

Wysokość ekwiwalentu: wysokość ekwiwalentu pieniężnego stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniami (która nie może być wyższa niż 3 Mg węgla kamiennego rocznie) i przeciętnej średniorocznej ceny zbytu węgla w asortymencie Orzech II (którą ustala minister gospodarki, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku i ogłasza w formie obwieszczenia w „Monitorze Polskim”).
Na 2013 rok średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla (skorygowana o wskaźnik wzrostu cen) wynosi 585,54 zł. Oznacza to, że ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kopalni nie może być wyższy niż 1.756,62 zł (brutto) rocznie, tj. 146,39 zł (brutto) miesięcznie.

Kto występuje z wnioskiem do ZUS:

Termin składania wniosku: do końca I kwartału danego roku. W 2013 roku będą wypłacane ekwiwalenty za lata 2012-2013. Od 2014 roku ekwiwalent będzie wypłacany w danym roku za ten sam rok (tj. bez opóźnień w wypłacie).

Podstawa prawna:

UWAGA ! W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób – wszystkim osobom uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny. Jest on wówczas dzielony, w równych częściach, na wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

2.12. Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych (ZUS).

Komu przysługuje: na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2000 r., Nr 84, poz.948 z późn. zm.), przysługuje:

Kto wypłaca: ekwiwalent wypłacany w danym roku jednorazowo przez oddział ZUS.

Wysokość ekwiwalentu: ekwiwalent pieniężny przysługuje za deputat w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie. Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany (ogłoszoną przez Prezesa GUS, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu w „Monitorze Polskim”), skorygowaną o przewidywany, w ustawie budżetowej, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.
Na 2013 rok średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego wynosi 818,16 zł, natomiast prognozowany wskaźnik cen – 103,0 proc. Oznacza to, że ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych wynosi 1.516,86 zł (brutto).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2000 r., Nr 84, poz.948 z późn.zm.).

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

2.13. Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń pracujących emerytów (ZUS).

Ogólne zasady: W przypadku, gdy emeryt osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega emerytura przysługująca:

Aktualne kwoty przychodów powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury znajdują się w: Zmiana kwoty przychodu decydującej o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury

UWAGA ! Osobom, które mają prawo do emerytury pomostowej i osiągają przychód z tytułu: wykonywania pracy w szczególnych warunkach (wymienionej w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych) lub o szczególnym charakterze (wymienionej w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych), zawiesza się wypłatę emerytury pomostowej, bez względu na wysokość przychodu.

Kogo nie dotyczy zawieszenie emerytury: Niezależnie od wysokości przychodu osiąganego przez osoby uprawnione do ich pobierania, zawieszeniu ani zmniejszeniu nie podlegają świadczenia:

Więcej informacji: www.zus.pl/Baza wiedzy/Świadczenia/Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń pracujących emerytów i rencistów

2.14. Inna pomoc dla seniorów będących osobami niepełnosprawnymi i dla tych, którzy mają poważne kłopoty z wykonywaniem codziennych czynności lub poruszaniem się:

UWAGA ! Jeżeli dofinansowanie załatwia opiekun, należy dowiedzieć się w gminie lub PCPR jak ma wyglądać pełnomocnictwo.