Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

(Backup) Strona Główna

INFORMACJE

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

Informacje

                                                                                                         Koleżanki i Koledzy!Według informacji od administratorów serwera, powinno być OK.

Proszę sprawdzić.

Związek Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu  Prezydium ZG ZNP w dniu 9 kwietnia 2018 podjął decyzję   o zorganizowaniu w dniu 21 kwietnia br. o godzinie 12.00   OGÓLNOPOLSKIEJ MANIFESTACJI pracowników oświaty, która odbędzie się  przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej  przy al. Szucha.

Jest to manifestacja  zorganizowana w interesie  wszystkich nauczycieli.  Wiemy, że Anny  Zalewskiej prawdopodobnie nie będzie tego dnia w budynku resortu edukacji, ale pani minister  nie spotyka się z członkami ZNP nawet wtedy, gdy jest w Warszawie, ponieważ lubi w swoim otoczeniu tylko związkowców przyklaskujących jej decyzjom” .

 

Nasze żądania:

                         MAMY DOŚĆ!

                                                    NISKICH ZAROBKÓW

                                                    ZMIAN BEZ NASZEJ AKCEPTACJI

                                                    NISZCZENIA STATUSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

                                                    ZŁEGO MINISTRA EDUKACJI , KTÓRY SZKODZI OŚWIACIE

                                                   MINISTRA, KTÓRY SZYBCIEJ MÓWI NIŻ MYŚLI

                                                    CHCEMY WIĘKSZEJ AUTONOMII I GODNEGO TRAKTOWANIA

 

Zapraszamy wszystkich  członków ZNP  wraz   z  rodzinami  do wzięcia udziału w manifestacji !!!

Jako oddział ZNP organizujemy dwudniowy wyjazd do Warszawy w dniach  21- 22 kwietnia br. , którego celem jest udział w manifestacji oraz w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę obejrzenie przepięknej wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie otwierającej pierwszą z trzech wystaw nawiązujących tematyką do wydarzeń 1918 roku. pt. „Paderewski” .  Przygotowujemy również inne propozycje.

Zapewniamy przejazd na manifestację, nocleg w Warszawie w POTCHWORK WARSAW HOSTEL przy  ul  Chmielnej 5/7  oraz dwa ciepłe posiłki w restauracji ZG ZNP , wstęp do muzeum. Wyjazd w sobotę spod biura ZNP o godz. 6:00; Zgłoszenia  należy dokonywać w biurze Oddziału .do 17 kwietnia ( wtorek). Bardzo proszę o  podjęcie szybkiej decyzji ze względu na konieczność dokonania stosownych rezerwacji w związku z wyjazdem

Informacje.

11 kwietnia br. z inicjatywy ZNP odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i  Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które poświęcono realizacji  zajęć z  zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prośba Związku o zwołanie posiedzenia Komisji na ten temat wynika z faktu występowania nieprawidłowości, tj. realizowania przez nauczycieli zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie wolontariatu lub w formie zajęć nieujętych w  arkuszu organizacyjnym szkoły, za które nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia.

W załączeniu przesyłamy stanowisko MEN, które  było  prezentowane  podczas posiedzenia sejmowych Komisji.

Stanowisko to proszę wykorzystać przy opiniowaniu arkuszy organizacyjnych na rok 2018/2019.

Materiał dla Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na temat sposobu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela1, w ramach tygodniowego czasu pracy , poza obowiązkowymi godzinami tzw. pensum, nauczyciel realizuje m.in. inne zajęcia i czynności wynikające z  zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i  zainteresowania uczniów. W ramach tego czasu, od 1 września 2017 r. nauczyciel nie może jednak prowadzić zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opieki świetlicowej.

Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej powinny być realizowane przez nauczyciela w  ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mowa  w art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, czyli tzw. pensum, albo w ramach godzin ponadwymiarowych.

Polski system oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży w szczególności m.in. możliwość korzystania z  pomocy psychologiczno-pedagogicznej3. Zadania  w zakresie zapewnienia dzieciom/uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej nie zmieniły się w stosunku do lat poprzednich. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola/szkoły4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom    i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym5. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotną częścią pracy każdego nauczyciela i nie powinno być utożsamiane wyłącznie  z pomocą specjalistyczną. Wsparcie ze strony specjalistów, zarówno tych zatrudnionych w przedszkolu, szkole czy placówce, jak     i w poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinno uzupełniać a nie zastępować działania nauczycieli.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem, a także w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych (korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalnospołeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym), zindywidualizowanej ścieżki, porad i konsultacji6.

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adekwatnej  do rozpoznanych potrzeb w  tym zakresie, należy do kompetencji dyrektora przedszkola/szkoły, który w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje m.in. dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane z danym dzieckiem/uczniem 7.

Zatem, na poziomie lokalnym – w jednostce systemu oświaty – podejmowane są decyzje m.in. o  sposobach zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży czy wymiarze godzin, które wynikają z  rzeczywistych, rozpoznanych potrzeb w tym zakresie.